Sociala frågor

Sociala frågor

Vi vill bygga ett hållbart samhälle, där man utgår från de ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna för planetens och människors liv. För att uppnå en bättre livsmiljö inom alla samhällsområden måste vi skapa förutsättningar för alla människor att leva ett kvalitativt gott liv och i vår strävan utgå från allmänmänskliga behov. Först då blir det enklare för var och en att ta ansvar för de långsiktiga frågorna.

Livskvalitet och förebyggande åtgärder går hand i hand
Det förebyggande arbetet kring familjeomsorg, socialjour, missbruksvård och ungdomsvård måste öka. För Miljöpartiet handlar det om att skapa hållbara människor. Karlstads kommun ska vara en öppen stad för alla som vill komma hit. Socialtjänsten måste utökas för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för dem som jobbar där, och för att ge en service som möter alla behov.

Förebyggande arbete för unga
Många unga mår tyvärr allt sämre. Det gäller speciellt HBTQ-personer, och barn och unga som upplevt obehagliga saker i sitt forna hemland. Kommunens HBTQ-satsningar, som certifieringar av olika verksamheter, är viktiga och behöver stärkas. Unga behöver stöd och en meningsfull vardag. Därför satsar Miljöpartiet på extra sociala insatser för att förebygga ungas psykiska ohälsa, missbruk eller kriminalitet. Vi ser även att samarbetet mellan skola och socialtjänst kan utvecklas mer för att få en bättre helhetsbild av ungas situation.

Förebygga fattigdom och social utslagning
Samhället ska arbeta aktivt och uppsökande för att stötta människor med sociala problem. Kommunen ska ha en stark närvaro i alla kommundelar. Det ska finnas kontaktytor mellan medborgarna och kommunens service, till exempel via socialkontor, familjecentraler och stadsdelsbibliotek. Försörjningsstödsnormen ska höjas så att den inkluderar även dator, internet och mobiltelefon. Det är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället och ta ett demokratiskt ansvar som medborgare.

Bekämpa hemlöshet
Människor som av olika anledningar fallit mellan stolarna och saknar bostad riskerar att få stora svårigheter att komma tillbaka i eget boende. Det blir lätt en ond cirkel där man inte får en bostad om man saknar inkomst, men samtidigt inte får jobb utan att ha en bostad. kanske saknar inkomster och får därför ingen bostad. Utan bostad får de inget jobb. Bostad först-konceptet innebär att den cirkeln bryts då den hemlöse först får en egen bostad. Om den hemlöse först får en egen bostad kan nästa steg tas i arbetet med övriga problem. Inget barn ska ställas utan bostad. Socialtjänsten ska arbeta aktivt och förebyggande för att ingen ska bli vräkt, särskilt om det gäller en barnfamilj.

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren:

Fokus på barnen. En bra skola ökar jämlikheten och motverkar utsatthet och kriminalitet. Till det hör möjlighet för alla att ta del av fritidsaktiviteter och föreningsliv. Fortsatta satsningar på bra skolverksamhet som samverkar med kultur- och fritidsaktiviteter, föreningar och organisationer, är viktiga för att säkerställa att alla barn har möjlighet till fler vuxna förebilder och bra fritidssysselsättning.

Trygghet i staden. Det ska kännas tryggt att röra sig i bostadsområden och i centrum. Vi vill skapa tryggare utemiljöer med fler mötesplatser så att folk rör sig ute. Det ska finnas bra belysning och snabb hantering av nedskräpning och klotter.

Stoppa prostitution och sexuellt utnyttjande. Stöd ska finnas i kommunen, både fysiskt och digitalt, för personer som säljer sex mot ersättning, som skadar sig med sex eller utsätts för människohandel för sexuella ändamål. Vi vill utveckla samverkan med Region Värmland och olika organisationer för att hjälpa sexuellt utsatta personer.

Stärkt stöd till sköra familjer. Vi vill att kommunen i samverkan med föreningar ska fortsätta att utveckla arbetet med att stötta sköra familjer och säkerställa att barn har tillgång till trygga miljöer. Det handlar om att bibehålla och utveckla kolloverksamhet, riktade aktiviteter till barn som behöver komma hemifrån och god tillgång till familjestöd med låga trösklar.

Skapa fler familjecentraler och stärk samverkan med elevhälsan. Vi vill fortsätta satsningen på familjecentraler i kommunens mindre tätorter. Prioritera Första linjen för barn- och unga med psykisk ohälsa och stärk samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan och familjeomsorgen.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Sociala frågor

Karlstad, 19 oktober 2023

Längre öppettider för Karlstads krogar – hur resonerade vi i Miljöpartiet i nämnden vid beslutet?

Karlstad, 18 oktober 2023

Möte med Världen i Värmland

Karlstad, 16 oktober 2023

Långsiktigt stöd till föreningen Tillsammans i Karlstad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter