Vård och omsorg

Vård och omsorg

Omsorg för människors hälsa och välmående tillhör en av kommunens huvuduppgifter. Miljöpartiet driver en politik där vi betonar vikten av en väl fungerande social omsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Miljöpartiet vill särskilt prioritera insatser som stärker den psykiska hälsan hos våra medborgare och främja social samvaro för både unga och äldre.

Vi vill att föreningslivet, tillsammans med de som använder omsorgen, bjuds in till att delta i utformningen av välfärden, genom ökad dialog och samverkan. Även personalens roll måste stärkas, möjlighet till vidareutbildning och kompetenslyft ska vara en naturlig del av ett hållbart yrkesliv, såväl som rimlig arbetsbelastning och hållbara scheman.

Personer i behov av omsorg ska ha stort inflytande över sina liv. Grön politik är att visa lyhördhet för enskildas röster och viljor, så att omsorgen kan stimulera lusten hos människor att leva livet utifrån sina egna förutsättningar.

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren:
Skapa fler boenden för äldre. Äldre som inte längre kan eller vill bo hemma måste ha möjligheten att välja. Prioritera att utveckla fler gemensamhetsboenden men även vårdboenden och trygghetsboenden.

Stärk äldreomsorgen. Genom att anställa fler så att det blir kontinuitet i vilka de äldre möter skapar vi en tryggare vardag för våra äldre. Arbetet med att ta bort delade turer ska vara klart under mandatperioden. Även minutklockning ska försvinna för att främja en stressfri och hållbar arbetsmiljö med hälsosamma scheman.

Bättre psykisk hälsa. Se till att kommunens vård-, trygghets- och gruppboenden har kompetens gällande psykisk hälsa samt tid för social samvaro, goda samtal, möten och trivselaktiviteter. Vi vill möjliggöra för fler generationsmöten och insatser som Ung omsorg där barn ska kunna möta äldre och människor med olika livserfarenheter, som en naturlig del av vardagen.

Samarbeta med föreningar. Utöka föreningslivets förutsättningar att arbeta med välfärdsfrågor, genom långsiktiga former för samarbete. Låt dem vara med och utveckla nya verksamheter med kommunen riktade mot äldre, funktionshindrade och personer i missbruk.

Skapa fler familjecentraler och stärk samverkan med elevhälsan. Vi vill fortsätta satsningen på familjecentraler i kommunens mindre tätorter. Prioritera Första linjen för barn- och unga med psykisk ohälsa och stärk samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan och familjeomsorgen.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Vård och omsorg

Karlstad, 19 april 2024

Nytt trygghetsboende på Kronoparken i Karlstad

Karlstad, 27 december 2023

Nu stärks arbetet mot minutstyrning i äldreomsorgen

Karlstad, 4 juli 2023

Minutstyrning inom hemtjänsten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter