Budget 2020: Ett hållbart och mänskligt Lidingö

Hållbar utveckling kräver satsningar på miljö och klimat, men också att ta ansvar för våra medborgare. I Miljöpartiets budgetförslag för Lidingö 2020 sänks inte skatten, istället satsar vi långsiktigt på ekologisk och social hållbarhet, på skola, förskola och kultur.

Klicka här för att läsa budgeten i sin helhet.

Vi vill se ett Lidingö där utsläppen minskar, där människor välkomnas oavsett livssituation, där det finns bostäder, arbetsplatser, en frisk miljö och ett gott liv. Vår vision är en framtid där Lidingö kan stoltsera med sin hållbara och mänskliga politik. En ö som verkar i Lidingösonen Raoul Wallenbergs anda.

Våra satsningar:

  • Minska utsläpp, förbättra miljön och vårda värdefull natur, +8,2 mnkr.
  • Jämlik skola, förskola, ungdomsverksamhet och psykisk hälsa, +24,9 mnkr.
  • Integration av nyanlända, +5 mnkr.
  • Levande stad, kultur och fritidsaktiviteter, demokratiutveckling, +6,6 mnkr.

Totalt +45,1 mnkr jämfört med den politiska majoritetens föreslagna budget.

Utsläppen ökar – vi vill göra något åt det
– Utsläppen i Sverige ökar, samtidigt som Lidingö har rasat från plats 32 till 116 i kommunernas miljö- och klimatranking. Det behövs en nystart i miljö- och klimatarbetet på Lidingö, säger Patrik Sandström, oppositionsråd Miljöpartiet.
Därför föreslår vi att ett hållbarhetsutskott inrättas för att få fart och att en miljöstrateg anställs för att höja kompetensen och leda arbetet. Näringsliv, föreningsliv och akademin ska också bjudas in. Vi vill ta fram ett nytt effektivt miljöprogram och skapa en fond för lokal klimatkompensation.
Vi ger också mer resurser till Miljö- och stadsbyggnadskontoret och teknik- och fastighetskontoret för att snabba på arbetet med nuvarande miljöprogram, som vid senaste miljöbokslutet endast har uppnått åtta av sina 40 mål.

Sämre ekonomi för kommunerna – ingen skattesänkning
– I dag har Lidingö landets sjunde lägsta kommunala skattesats. Skattesatsen ska vara konkurrenskraftig nivå och det är den idag. Vi behöver spara för sämre tider och satsa långsiktigt på klimat, skola, integration och en livskraftigt stad, säger Patrik Sandström.
De kommande åren riskerar kommunernas ekonomi att försämras då andelen unga och äldre ökar mer än personer i arbetsför ålder. Det medför ökade kostnader samtidigt som framtida skatte-underlag försämras. Miljöpartiet föreslår därför en oförändrad kommunalskatt på 18,29 kr. Det betyder att Lidingö stad behåller 51 mnkr i kassan i jämförelse med majoritetens budget, samtidigt som vi föreslår ett överskottsmål om 1,5 procent, vilket är 15,9 mnkr mer och ett resultat på totalt 47,7 mnkr. Vi satsar 45,1 mnkr mer till klimat, miljö och natur, till skola, förskola, omsorg, integration och kultur och till en långsiktigt hållbar stadsplanering.

Alltmer ojämlik skola och förskola
– I Lidingö skolor och förskolor ökar ojämlikheten. Bakgrund och livssituation får allt större betydelse för skolornas förutsättningar och elevernas betyg. Den psykiska ohälsan bland unga växer också. Det behöver ändras nu, säger Patrik Sandström.
Skillnaderna i pojkars och flickors betyg växer, och betyg för pojkar med utländsk bakgrund sjunker. Där majoriteten vill frysa skol- och förskolepengen, höjer vi den istället och återställer neddragningarna på öppna förskolan. Vi höjer också det socioekonomiska stödet i grundskolan och inför det i förskolan. För att förebygga psykisk ohälsa satsar vi extra på elevhälsan.

Misslyckad integration på Lidingö
– Integrationen av nyanlända på Lidingö är ett misslyckande. Nyanlända sägs upp från sina bostäder efter två år och en övervägande majoritet tvingas flytta till andra kommuner, säger Patrik Sandström.
Det skapar stress och ohälsa att rycka upp människor med rötterna, och det påverkar även negativt arbetsmiljöer och undervisning i skolor och förskolor. Vi lämpar inte över ansvaret för integrationen på andra kommuner, utan ger istället mer resurser till mottagande och integrationsenheten, liksom till skola och komvux för fler yrkesutbildningar.

En levande och hållbar stad
– Lidingö ska inte vara ett exklusivt samhälle som utnyttjar andra kommuner för bostäder, arbets-tillfällen, gymnasieplatser, integration, kultur och handel, säger Patrik Sandström.
Vi vill ha ett Lidingö som lever, som välkomnar alla oavsett bakgrund och livssituation. I en levande  och hållbar stad minskar resbehoven och kollektivtrafiken är bättre, näringslivet och föreningslivet får bättre förutsättningar, välmående och trygghet ökar.
Två nya stadsstråk skulle utveckla och binda ihop Lidingös centrala delar med bostäder, affärer, mötesplatser, företagslokaler och trivsamma gång- och cykelvägar. Miljöpartiet vill se ett stråk mellan Torsvik och Kyrkviken. En ny stadspark ska planeras vid Kyrkviken med mötesplatser, aktiviteter och en dagvattenpark.
Ett annat stråk går mellan Lidingö centrum och Larsberg/Dalenum. Med Lidingöbanan till Lidingö centrum och fler bostäder, mötesplatser och affärer, skulle centrum utvecklas till att bli den självklara mötesplatsen för Lidingöborna. Med ett riktigt kulturhus i stadshuset får kulturen ett egen plats.

Kontakt
Patrik Sandström, oppositionsråd Miljöpartiet
[email protected]
0736-229655

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: