Barnens stad

Alla barn i Malmö ska ha samma möjligheter att forma sin framtid. Deras bästa ska styra alla politiska beslut som påverkar dem. Malmö ska vara en stad som är byggd på barns villkor, med en jämlik skola som ger alla elever samma chans att lära, utvecklas och må bra. Barns och ungas inflytande och medskapande ska ha ett självklart utrymme i Malmö.

Miljöpartiet vill

  • Ha en nollvision för hemlösa barn.
  • Anställa fler lärare och andra vuxna i skolan.
  • Satsa på tidiga insatser för barn som befinner sig i riskzonen.
  • Prioritera barns rörelse i staden genom att satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik.

 

Barns och ungas rättigheter. FN:s barnkonvention är nu svensk lag och det betyder att barnets bästa ska alltid sättas främst. Många barn i Malmö lever i fattigdom och i genomsnitt saknar ett barn i varje klass ett eget hem. Det är oacceptabelt. Vi menar alla barn som befinner sig i Malmö har rätt till skola, omsorg, försörjning och en bostad. Malmös hemlösa barnfamiljer ska inte behöva bo på akutboende. Vi vill att staden har en nollvision för hemlösa barn. Vi har drivit igenom att alla politiska beslut i Malmö ska innehålla en analys av hur de påverkar Malmös barn och att de får det som de har rätt till. Nu kämpar vi vidare för att se till att det faktiskt genomförs i praktiken.

 

Större inflytande. Barn och unga har rätt till inflytande över frågor som påverkar dem. I Malmö är detta arbete eftersatt. Vi vill utreda hur Malmös barn och unga ska få mer att säga till om, till exempel genom ett ungdomsråd. Malmö bör även fortsätta att driva på frågan om att ge 16-åringar rösträtt i kommunalval och försöka bli en pilotkommun.

 

En jämlik skola. Alla barn i Malmö ska ha samma möjligheter att forma sin framtid. Vi vill ha en jämlik skola som ger alla elever samma chans att lära, utvecklas och må bra. Det ska inte spela någon roll vilken stadsdel du bor i eller vilken utbildning dina föräldrar har. Många elever i Malmös skolor kommer från studieovana hem och barnfattigdomen är utbredd. Behovet av stöd är stort och skolan behöver mer resurser. Därför vill vi ge skolan pengar för att kunna anställa fler lärare och andra vuxna i skolan, ge tidiga stödinsatser, erbjuda mer modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet samt anställa fler kuratorer, sjuksköterskor och specialpedagoger.

Skolan ska ge alla barn en demokratisk grund att stå på, för att de ska kunna växa upp som ansvarstagande samhällsmedborgare. Skolan ska sätta barnets bästa i första rummet och ge alla elever verktyg för att påverka sin situation och samhället. Vi vill att utbildningen har ett normkritiskt förhållningssätt och inte utgår från begränsande samhällsnormer.

Även förskolan är viktig för att öka jämlikheten mellan barn. Inte minst är det viktigt för nyanlända barn att snabbt börja förskola för att få struktur och öva svenska. Vi vill därför satsa på att fler barn ska gå i förskolan, genom att öka den uppsökande verksamheten, öka antalet familjecentraler och erbjuda svenskundervisning för föräldralediga på öppna förskolor. Miljöpartiet vill också på sikt minska barngrupperna, med start i de lägre åldrarna.

 

Minskad psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga, och den utvecklingen måste vändas. Malmö behöver både bygga ut elevhälsan och jobba mer uppsökande och förebyggande. Vi vill se fler fältarbetare som rör sig över hela staden, som skapar relationer med barn och unga och kan se tecken på ohälsa. Malmö stad ska också kunna erbjuda lättillgängliga insatser för barn och unga som söker hjälp för att de mår dåligt eller har ett destruktivt beteende.

 

Tidigt stöd för barn i riskzonen. Det är viktigt med tidiga insatser för att fånga upp barn som befinner sig i riskzonen, för att undvika både mänskligt lidande och stora samhällskostnader på sikt. Därför behövs en stärkt samverkan mellan förskola, socialtjänst och barnavårdscentraler, med gemensamma satsningar och prioriteringar för de minsta barnen. Familjecentralerna är ett viktigt verktyg för att uppnå en sådan samverkan och vi vill se en fortsatt utbyggnad av verksamheterna i fler områden i Malmö. Vi vill också att familjecentralerna erbjuder föräldrastödsinsatser som fokuserar på att inkludera nyanlända föräldrar.

 

Fritidsaktiviteter för alla unga. Vi ​vill se ett brett utbud av fritidsaktiviteter inom sport och kultur och mer samarbete mellan kommunen och föreningar. Det är inte acceptabelt att killdominerade sporter får mer pengar och utrymme än tjejdominerade, eller att vuxenvärldens normer styr vilka aktiviteter som får stöd. Det är viktigt att personer med funktionsvariationer får bättre tillgång  till idrott, fysisk aktivitet och naturupplevelser. Kulturskolan ska erbjuda alla barn och unga möjlighet att utveckla intresse för estetisk och kulturell aktivitet.

 

En barnvänlig stad. Fler barn ska få chansen att lära sig cykla. Alla barn ska kunna cykla säkert till skolan, utan att behöva vara rädda för framrusande bilar. Att gå eller cykla till skolan är bra både för miljön, hälsan och studierna. Malmö får allt fler el- och lådcyklar och betyder det att de populära cykelstråken behöver breddas, separeras tydligare från biltrafiken och få en högre standard. För en del av Malmös barn utgör förskole- och skolgården den främsta tillgången till natur.  Vi vill att det ska finnas gröna skolgårdar med gott om plats i hela staden.

 

Fördjupning i ämnet Barn

 

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra under mandatperioden!

 

Alla barn i Malmö ska ha samma möjligheter att forma sin framtid. Vi vill ha en jämlik skola som ger alla elever samma chans att lära, utvecklas och må bra. Det ska inte spela någon roll vilken stadsdel du bor i eller vilken utbildning dina föräldrar har.