Barnens stad

Lyssna

En stad för barnen är en bra stad för alla. Malmö måste vara en stad byggd på barns villkor. Barnens perspektiv ska styra vid alla politiska beslut. Barns sätt att röra sig och finnas i det offentliga rummet ska vara utgångspunkten för all stadsplanering. Barns inflytande och medskapande har ett självklart utrymme i samhället.

Miljöpartiet vill

  • Införa rösträtt för 16-åringar på prov.
  • Prioritera barns rörelse i staden genom att fortsätta satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik.
  • Fortsätta skapa ytor för lek och rekreation såsom lekplatser, grönytor och spontanidrottsplatser.
  • Fortsätta arbetet med att öka tillgången på familjecentraler, där socialrådgivning, barnhälsovård och öppen förskola samlokaliseras.

”Vi vill att Malmö ska bli en försökskommun för att låta sextonåringar rösta. ”

Barns och ungas rättigheter. Vi vill fortsätta arbetet med att stärka barn och ungas rättigheter. Beslut om att införliva barnkonventionen i Malmö stads arbete är fattat och nu kommer det krävas tid, pengar och engagemang för att implementera beslutet. Alla beslut som tas ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv; barns rättigheter ska alltid ska sättas först. Därför menar vi att alla barn som befinner sig i Malmö ska ha rätt till skola, omsorg, försörjning och bostad. Miljöpartiet vill se en nollvision för hemlösa barn.

Ett fortsatt fokus på barns rättigheter krävs och för att driva på utvecklingen bör Malmö stad fortsätta samarbeta med barnrättsaktörer. Ett utvecklingsområde är att utreda en bra form för att ge barn och unga stöd att driva frågor som rör dem. Detta kan både vara någon form av ungdomsråd för att öka ungdomars möjligheter att påverka beslutsprocesser, men också ett mer konkret stöd till barn i juridiska processer. Malmö bör även fortsatt driva på frågan om 16-åringarnas rösträtt i kommunalval och försöka bli en pilotkommun.

Inflytande och normkritik. Skolan ska ge alla barn en demokratisk grund att stå på, för att växa upp som ansvarstagande samhällsmedborgare. Skolan har ett ansvar att förse alla elever med verktyg för att utöva inflytande och för att utbildningen har ett normkritiskt förhållningssätt och inte utgår från begränsande samhällsnormer. All skolverksamhet i Malmö ska utgå från barnkonventionens principer.

Psykisk ohälsa. Den ökande psykiska ohälsan måste stävjas. Utöver en väl utbyggd elevhälsa behöver Malmö ha ett såväl uppsökande som förebyggande arbete. Vi vill se fler fältarbetare som rör sig över hela staden, skapar relationer med barn och unga och kan se tecken på ohälsa. Malmö stad ska även kunna erbjuda lättillgängliga insatser för de barn och ungdomar som söker hjälp för dåligt mående eller nedbrytande beteende.

Fritidsaktiviteter för alla ungdomar. Vi ​ vill se ett brett utbud av fritidsaktiviteter inom sport och kultur och samarbete mellan kommunen och föreningar. Det är inte acceptabelt att killdominerade sporter får mer pengar och utrymme än tjejdominerade, eller att vuxenvärldens normer styr vilka aktiviteter som får stöd. Det är viktigt att människor med funktionsvariationer får bättre tillgång  till idrott, fysisk aktivitet och naturupplevelser. Kulturskolan ska erbjuda alla barn och ungdomar möjlighet att utveckla intresse för estetisk och kulturell aktivitet.

Alla barn i Malmö ska lära sig simma. Därför är det viktigt att skolornas tillgång till simbassänger säkerställs. Simanläggningarna, som behöver bli fler, ska även erbjuda Malmöborna ett billigt och hälsosamt fritidsnöje.

Fler ska kunna lära sig att cykla och barn ska ha säkra skolvägar. Att kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel är bra för miljö, hälsa och studier. En bra stad för barnen är en bra stad för alla. Ökningen av el- och transportcyklar innebär att viktiga cykelstråk behöver breddas, separeras tydligare och få en högre standard.

 

Fördjupning i ämnet Barn

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

FÖR ÖVRIGT tycker Miljöpartiet i Malmö att de tillfälliga uppehållstillstånden för barn måste bort. Vi borde ge incitament till barn och unga att utbilda sig istället för att säga att enda chansen för dig att säkra din plats i Sverige är att du struntar i utbildning och skaffar dig ett jobb.