Barnens stad

Lyssna

En stad för barnen är en bra stad för alla. Malmö måste vara en stad byggd på barns villkor. Barnens perspektiv ska styra vid alla politiska beslut. Barns sätt att röra sig och finnas i det offentliga rummet ska vara utgångspunkten för all stadsplanering. Barns inflytande och medskapande har ett självklart utrymme i samhället.

Miljöpartiet vill

  • Införa rösträtt för 16-åringar på prov.
  • Prioritera barns rörelse i staden genom att fortsätta satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik.
  • Fortsätta skapa ytor för lek och rekreation såsom lekplatser, grönytor och spontanidrottsplatser.
  • Fortsätta arbetet med att öka tillgången på familjecentraler, där socialrådgivning, barnhälsovård och öppen förskola samlokaliseras.

”Vi vill att Malmö ska bli en försökskommun för att låta sextonåringar rösta. ”

 

Barns inflytande. Barns rätt att påverka de beslut som rör dem är tydligt fastslagen i FN:s barnkonvention. Ändå finns det idag stora brister i vilket inflytande samhället ger barn. Miljöpartiet i Malmö vill att Malmö stad arbetar på olika sätt för att fler barn ska kunna utöva sin medborgerliga rätt till inflytande. Utbildning av elevombud är ett exempel. Barns inflytande måste garanteras i alla olika samhällsinstanser, från skola till socialtjänst och inte minst i hur staden rent fysiskt utformas.

 

Barn i staden. Den täta gröna staden är en stad för barnen. När det är lätt att ta sig mellan skola och hem, när det finns fler cyklar än bilar och fler grönytor att leka på, då är det lätt för barnen att röra sig och då är staden utformad för barnens behov. Den barnanpassade staden uppmuntrar till rörelse och lek, vilket i sin tur bidrar till självständighet och god hälsa. En bra stad för barnen, är en bra stad för alla.

 

Fritid och kultur. Barns möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och kultur får inte vara avhängigt vårdnadshavares ekonomi. För Miljöpartiet i Malmö är det viktigt att det finns många möjligheter till lek och spontanidrott. Biblioteken är viktiga både för att tillgängliggöra litteratur och kultur för barnen men också för att skapa mötesplatser på barns villkor. Barnverksamheten på museer ska vara välutvecklade och kultur- och naturupplevelser i staden finnas lättillgängliga. Vi vill också att staden stöttar barns organiserade fritidsverksamheter, oavsett om det är i en idrottsklubb, en förening eller en organsiation.

 

Barn i social utsatthet. Samhället har ett stort ansvar att finnas till för särskilt utsatta barn. Aktivt, förebyggande arbete med tidiga stödinsatser ska vara norm i Malmö, bland annat för att förebygga ohälsa, fattigdom och hemlöshet. Miljöpartiet i Malmö ser att en stark socialtjänst med kompletterande funktioner såsom familjecentraler, gränsöverskridande team och elevhälsoteam är viktigt för ett fungerande förebyggande arbete.  

FÖR ÖVRIGT tycker Miljöpartiet i Malmö att de tillfälliga uppehållstillstånden för barn måste bort. Vi borde ge incitament till barn och unga att utbilda sig istället för att säga att enda chansen för dig att säkra din plats i Sverige är att du struntar i utbildning och skaffar dig ett jobb.