Sveriges främsta cykelstad

Lyssna

Trafiken påverkar den lokala miljön, klimatet och vardagen för stadens människor. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska vara det självklara valet för dem som bor, arbetar eller vistas i Malmö.

Smalna av infartsleder Vi vill smalna av infartslederna in till Malmö. Då skapar vi utrymme för långa supercykelstråk och 20 000 bostäder.

Miljöpartiet vill

  • Bryta trafikmaktordningen och prioritera gång, cykel och kollektivtrafik
  • Att det ska finnas minst lika mycket cykelbanor som bilväg i staden.
  • Att den som lever bilfritt ska slippa betala för andras parkering.
  • Bygga billigare, klimatsmart och socialt hållbart

Vänd trafikmaktordningen. Fler ska kunna välja bort långa avstånd och det ska bli svårare att ta bilen korta avstånd för den som kan låta bli. Färre bilresor minskar både buller och luftföroreningar. Gamla gator bör byggas om så att det blir tryggare och smidigare att gå och cykla, kollektivtrafiken får egen plats och fartgränserna tvingas ner. Det ska bli mindre plats för biltrafik och mer plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik.  Vi vill verka för bättre möjligheter att beivra trafikförseelser, t ex fartkameror i staden.

Lättast att cykla. Malmö ska fortsätta tävla bland världens bästa cykelstäder. Cyklister bör ha ett tydligt eget utrymme och aldrig uppleva obehag av att korsa biltrafiken. Felande länkar i cykelvägnätet och långa, snabba cykelstråk längs huvudgatorna ska knyta ihop stadsdelarna så att cykling spar tid i vardagen för så många som möjligt. Körbanorna ska korsas av fler säkra övergångsställen och cykelöverfarter med väjningsplikt för bilister blir det nya normala. Hyrcykelsystemet behöver byggas ut och knytas nära kollektivtrafiken medan elcykeln och cykeltransporter behöver ges rätt förutsättningar för att konkurrera med bilar. Fler ska kunna lära sig att cykla och barn ska ha säkra skolvägar. Att kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel är bra för miljö, hälsa och studier. En bra stad för barnen är en bra stad för alla.

Spåren stärker staden. För att minska bilismen in och ut ur staden krävs mer spårburen kollektivtrafik. Det attraherar företag och bostadsbyggare, ger en större arbetsmarknad och en kapacitetsstark, snabb och bekväm pendling som slår både bilen och flyget. Vi arbetar för spårväg, nya Pågatågslinjer, snabbare Öresundståg och höghastighetståg på nya stambanor. Bygger vi nytt ska vi bygga ut kollektivtrafiken från början och bygga bra gångbanor, cykelbanor och samhällsservice.

Parkering. Skattebetalare och grannar till bilägare bör inte tvingas subventionera halva kostnaden för parkering som idag. Då byggs färre parkeringsplatser. Det ger plats till fler bostäder och fler malmöbor får råd med dem, samtidigt som det blir lättare att välja hållbara färdmedel. Laddstolpar ska byggas ut på kommunala parkeringar.

 

 

Fördjupning i ämnet Trafik

GRÖN TRAFIKPOLITIK FÖR MALMÖBORNA: Vårt trafikpolitiska program för 2018-2022

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: