Större rörelsefrihet för Malmöborna

Trafiken påverkar den lokala miljön, klimatet och vardagen för Malmöborna. Vi vill göra gång-, cykel- och kollektivtrafik till det bästa och självklara valet för dem som bor, arbetar eller vistas i Malmö.

Smalna av infartsleder Vi vill smalna av infartslederna in till Malmö. Då skapar vi utrymme för långa supercykelstråk och 20 000 bostäder.

Miljöpartiet vill

  • Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik.
  • Bygga tio nya supercykelstråk.
  • Att den som lever bilfritt ska slippa betala för andras parkering.
  • Bygga billigare, klimatsmart och socialt hållbart.

 

Vänd trafikmaktordningen. Fler ska kunna välja bort långa avstånd och det ska bli svårare att ta bilen korta avstånd för den som kan låta bli. Färre bilresor minskar både buller och luftföroreningar. Idag dör Malmöbor i förtid på grund av föroreningar från trafiken och barn får astma. Gamla gator bör byggas om så att det blir tryggare och smidigare att gå och cykla, kollektivtrafiken får egen plats och fartgränserna tvingas ner. Det ska bli mindre plats för biltrafik och mer plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vi vill verka för bättre möjligheter att beivra trafikförseelser, till exempel genom fartkameror i staden.

 

Lättast att cykla. Malmö ska fortsätta att tävla bland världens bästa cykelstäder. Cyklister bör ha ett tydligt eget utrymme och aldrig uppleva obehag av att korsa biltrafiken. Felande länkar i cykelvägnätet ska åtgärdas. För att underlätta cykelpendling vill vi bygga tio nya supercykelstråk. Stråken är raka, breda, enkelriktade och nivåskilda från gångbanorna. Där kan olika grupper cykla säkert och bekvämt genom Malmö – snabba cykelpendlare, små barn som precis har lärt sig cykla, och de som är på väg hem från affären med lådcykel.

Körbanorna ska korsas av fler säkra övergångsställen och cykelöverfarter med väjningsplikt för bilister blir det nya normala. Hyrcykelsystemet behöver byggas ut och knytas nära kollektivtrafiken, medan elcykeln och cykeltransporter behöver ges rätt förutsättningar för att konkurrera med bilar. Fler ska kunna lära sig att cykla och barn ska ha säkra skolvägar. Att kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel är bra för miljö, hälsa och studier. En bra stad för barnen är en bra stad för alla.

 

Inför miljözoner. Biltrafiken i Malmö ska släppa ut så lite som möjligt, men omställningen av fordonsflottan i Sverige går långsamt. För att få ner utsläppen från transporter behövs tydliga begränsningar av klimatskadliga och hälsofarliga utsläpp. Därför vill vi införa miljözoner i Malmö på två olika nivåer. Vi vill ställa krav på utsläppsnivåerna för bensin- och dieselfordon i innerstaden, och bara tillåta de bilar som släpper ut allra minst i nybyggnadsområdena, där det redan från början är möjligt att planera bort bilberoendet för de boende.

 

Trängselavgifter. Mängden trafik har ökat i Malmö de senaste 20 åren och är en av de största källorna till klimatutsläpp. Det ska vara enkelt att ta sig till eller från jobbet eller skolan i Malmö, men fler resor behöver göras på andra sätt än med bilen. Därför vill vi att Malmö inför trängselavgifter, som minskar andelen bilresor som kan göras på annat sätt. Trängselavgifter är ett effektivt sätt att bygga en hållbar stad med mindre klimatutsläpp, bättre luft och plats för fler Malmöbor.

 

Gör om Malmös infartsleder till stadsgator. Vi vill omvandla de breda infartslederna till lummiga stadsgator med sänkt hastighet, cykelbanor, kollektivtrafikkörfält, planteringar och nya stadskvarter. Idag dränker infartslederna Malmös miljonprogramsområden i avgaser och buller. Vi har framgångsrikt drivit igenom att Pildammsvägen ska smalnas av. Nu vill vi gå vidare med använda de tomma ytorna intill till exempel Lorensborgsgatan och Amiralsgatan till arbetsplatser, supercykelstråk och tusentals nya bostäder. När vi omvandlar Kirseberg och Östervärn, och när Nyhamnens stora asfaltsöken förvandlas till skolor, förskolor och parker i en myllrande stadsdel, ger vi plats till både människor, växter och djur att leva i staden.

 

Bilfri skola. Barn och unga ska kunna gå och cykla till skolan utan att utsättas för hetsig biltrafik. De ska också kunna leka på skolgården utan att utsättas för avgaser och skadliga bullernivåer. Därför vill vi att bilfria zoner ska vara regel närmast skolor. Den som behöver lämna barn med bil ska parkera en bit bort och gå med barnet de sista meterna. Vi vill utöka området med hastighetsbegränsningen 30 km/h kring skolorna för att göra barnens väg till skolan säkrare. Vi vill även placera ut fler farthinder där det behövs för att hålla nere hastigheterna och öka trafiksäkerheten.

 

Spåren stärker staden. För att minska bilismen in och ut ur staden krävs mer spårburen kollektivtrafik. Det attraherar företag och bostadsbyggare, ger en större arbetsmarknad och en kapacitetsstark, snabb och bekväm pendling som slår både bilen och flyget. Vi arbetar för spårväg, nya Pågatågslinjer, snabbare Öresundståg och höghastighetståg på nya stambanor. Bygger vi nytt ska vi bygga ut kollektivtrafiken från början och bygga bra gångbanor, cykelbanor och samhällsservice.

 

Parkering. Skattebetalare och grannar till bilägare bör inte tvingas subventionera halva kostnaden för parkering som idag. Då byggs färre parkeringsplatser. Det ger plats till fler bostäder och fler Malmöbor får råd med dem, samtidigt som det blir lättare att välja hållbara färdmedel. Laddstolpar ska byggas ut på kommunala parkeringar.

 

Fördjupning i ämnet Trafik

 

GRÖN TRAFIKPOLITIK FÖR MALMÖBORNA: Vårt trafikpolitiska program för 2018-2022

 

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra under mandatperioden!

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: