Arbetsmarknad och jobb

Arbetsmarknad och jobb

Ett jobb och en egen inkomst ger frihet och självständighet. Samtidigt är alltför många Malmöbor arbetslösa. Fler måste ha ett jobb att gå till.

Vi vill:
  • Utbildning och arbetsmarknadsinsatser.
  • Egen inkomst för utlandsfödda kvinnor.
  • Fler medarbetare inom välfärden.
  • Fler gröna jobb.

Malmös arbetsmarknad skriker efter arbetskraft. Många av Malmös arbetslösa har dock inte rätt kompetens eller utbildning för att kunna ta arbetena. Därför vill vi se att Malmö stad växla upp sina utbildningsinsatser mot bristyrken inom vården, barnomsorg, restaurang och fastighetsskötsel. En bra vuxenutbildning är nödvändig för att läsa in enstaka betyg eller för att få behörighet till högre studier. Svenska för invandrare, SFI, är ett viktigt redskap för att nyanlända personer ska komma in på arbetsmarknaden. För att SFI ska vara så effektivt som möjligt krävs det att utbildningen är flexibel och individanpassad.  Vi vill också ge möjlighet till fler att gå på SFI under föräldraledigheten. Partnerskap mellan kommunen och ideella aktörer är också en nyckel för att ge fler ska få en väg in på arbetsmarknaden. För unga är den första arbetslivserfarenheten otroligt viktigt. Därför vill vi att alla unga Malmöbor får sommarpraktikplatser.

Arbetslösheten är särskilt hög bland utlandsfödda kvinnor. Vi vill riva ner hindren som står mellan dem och försörjning. Miljöpartiet vill satsa 11 miljarder på ett nationellt jämlikhetskliv för att lyfta människor ur fattigdom och utanförskap. En del av satsningen är särskilt riktad mot kvinnor som genom språkstudier och korta yrkesutbildningar ska få jobb inom bristyrken. Satsningen skulle också förbättra kvaliteten i SFI och återinföra extratjänster inom välfärden. För att kvinnorna ska kunna jobba innehåller jämlikhetsklivet även en satsning på att fler barn ska gå i förskola och att fritids ska vara en rättighet.Miljöpartiet i Malmö vill även se lokala satsningar på utbildning, praktik och stöd till kvinnokooperativ.

Miljöpartiet nationellt vill satsa 40 miljarder till vård, omsorg och hälso- och sjukvård. Den ser vi dels kan användas till att höja lönerna men satsningen möjliggör också att fler medarbetare inom välfärden kan anställas. Det skulle ge rimligare arbetsbörda och minska stressen, och också ha effekter på hur länge medarbetaren orkar med att jobba inom vården. Även för vårdtagarna hade detta varit mycket välkommet, det innebär att köerna till vård blir kortare, hemtjänstpersonalen hinner stanna några minuter extra och att det faktiskt finns barnmorskor i tjänst även på sommaren.

Den gröna omställningen innebär större efterfrågan på arbetskraft inom cirkulär- och delningsekonomi. För att främja framväxten av ett hållbart näringsliv behöver Malmö stad efterfråga fler reparationstjänster, mer återbruk och bättre återvinning. Det kommer innebära fler jobb i närområdet.

Nyheter på Arbetsmarknad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter