Grönare Malmö

Grönare Malmö

Över hela planeten utrotas arter av djur och växter med en rasande hastighet. Detta måste vi genast sätta stopp för. Vi måste skydda naturen, ekosystemen och den biologiska mångfalden.

Vi vill:
  • Skydda mer natur.
  • Öka den biologiska mångfalden.
  • Jämlik grönska över hela staden.
  • Större inflytande över närområdet.

Den biologiska mångfalden starkt hotad, och balansen i ekosystemet är rubbad. Ett artrikare Malmö, med rena vattendrag, blommande ängar och livskraftiga träd skulle bidra till ett mer hållbart sätt att leva. Vi vill skydda mer natur, för att försäkra oss om att det finns goda livsmiljöer för djur och växter i staden, men också för att Malmöborna ska få mer naturområden att vistas i. Vi vill se ett stort nytt naturområde i östra Malmö, och titta vidare på att skydda de unika livsmiljöer som finns exempelvis kring Husie Mosse, Norra hamnen och Käglinge Hästbacke. Vi vill också se biosfärområde och ett marint naturreservat i Öresund.

Ett annat sätt att värna den biologiska mångfalden är att Malmö stad köper in ekologisk mat, och att vi ställer krav på att kommunens jord brukas ekologiskt. Mindre gifter och bekämpningsmedel, innebär fler insekter och växter.

Malmös grönytor är ojämnt fördelade över staden och delar av östra Malmö är rena betongöken. Denna orättvisa fördelning på grönska påverkar tillgången till natur men det medför också att delar av staden är mindre rustade mot värmeböljor och skyfall. Mer skuggande växtlighet sänker temperaturerna, ibland så mycket som tio grader. Träd och grönytor tar också upp vatten när det regnar. Vi vill göra en rejäl satsning på fler träd, grönska och vattendrag med fokus på ökad jämlikhet för alla Malmöbor.

Många Malmöbor är engagerade i sitt närområde. Malmöbor vill ha mer grönska, säkrare miljö för sina barn och mindre genomfartstrafik i området. Vi vill ge Malmöbor större inflytande över utvecklingen i närområdet, inte minst avseende trafik, kvartersparker och växtlighet.

Nyheter på Biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter