Hav och vatten

Hav och vatten

Levande hav och vattendrag är avgörande för livet på planeten, och friskt vatten är grunden till allt liv. Nu hotas dock våra vatten av övergödning, plastskräp, gifter och överfiske. Därför måste vi stärka skyddet för livet i vatten och de marina miljöerna.

Vi vill:
  • Skydda mer havsmiljö.
  • Fler vattendrag och våtmarker.
  • Renare vatten.
  • Nyttja Malmös kanaler bättre.

Halva Malmös yta består av hav. Under många år behandlades Öresund som ett bortglömt dike, med döda bottnar som resultat. Nu frodas åter ålgräset och bland invånarna finns både den hotade ålen och torsken. Det är ett resultat av hårt arbete och stort miljöengagemang. Tyvärr ser vi att mot ett friskt och levande hav finns andra krafter, som återigen vill använda havet som soptipp. Därför vill vi se mer skyddad havsmiljö och ett förnyat arbete för att göra Öresund till ett av Unescos biosfärområde. Vi vill också se fler marina naturreservat för att skydda känsliga livsmiljöer.

För många insekter, fåglar och andra djur är tillgången till vattendrag och våtmarker avgörande. Genom att anlägga mer öppen dagvattenhantering och vattendrag samt återställa våtmarker kan vi göra en insats både för djur- och växtlivet och samtidigt säkra staden mot klimatförändringar. Augustenborgs och Västra hamnens vattenmiljöer bidrar till ökad trivsel och en hållbara stadsdelar, och borde därför vara standard över hela staden. Kombinerat med regnbäddar, nedsänkta planteringar och tåliga växter kan vi skapa nya miljöer som bidrar med trivsel, biologisk mångfald och grönska, samt som skyddar staden vid skyfall och översvämningar.

Mycket mer behöver göras för att Malmös vatten i hav, sjöar och vattendrag ska renas från föroreningar, skräp och utsläpp. Vi vill att staden höjer ambitionerna för att uppnå friska vattenmiljöer med god vattenkvalitet. En viktig del är att begränsa utsläppen av plastskräp, där trafiken står för den allra största delen. Vi vill också att staden fasar ut användningen av engångsartiklar i plast, där det är möjligt. För att minska utsläppen av bekämpningsmedel, kväve och fosfor vill vi se mer ekologisk odling på åkrarna. Då får vi friskare vatten, levande hav och myllrande strandkanter.

Malmös kanaler har en stor outnyttjad potential. Stadens kanaler har länge dragits med nedskräpning, dålig vattenkvalitet och avlopp som bräddas. Det är hög tid att se Malmös kanaler som tillgångar. Vi vill se kanaler som är rena nog att bada i, med ett rikt djur- och växtliv, och som är tillgängliga för Malmöbor och besökare att strosa kring, paddla i och njuta av.

Nyheter på Hav

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter