Klimatkvarter

Miljöpartiet vill göra Malmö till en grönare, renare och skönare stad.

Flera stadsdelar har stora problem med hetsig biltrafik som skapar både otrygghet och utsläpp som är skadliga för hälsan och klimatet. Den låga andelen grönska i staden gör också att Malmöborna inte är tillräckligt skyddade mot klimatförändringarnas konsekvenser, med tätare och mer intensiva värmeböljor och skyfall.

Vi vill:
  • Fler kvartersparker och fler träd.
  • Fler vattenmiljöer.
  • Utrymme för lek och umgänge.
  • Minskad genomfartstrafik.
  • Mer inflytande för närboende.

Det är hög tid att öka takten i klimatsäkringen av Malmö. Miljöpartiet ser att omställningen både är nödvändig och en möjlighet att göra staden tryggare och bättre för Malmöborna.

Därför vill vi att staden under nästa mandatperiod påbörjar arbetet med att anlägga fem stycken klimatkvarter.

En liknande omvandling har gjorts i Köpenhamn. Sommaren 2011 drabbades Köpenhamn av ett extremt skyfall, som kostade enormt mycket. För att rusta mot framtida extremväder rev staden upp asfalt och ersatte den med gröna ytor som kan svälja vattnet.

Istället för breda vägar och parkeringar skyddar nu kvartersparker, gröna stråk och vattenmiljöer invånarna i stadsdelen Østerbro mot både skyfall och värmeböljor. Detta vill vi genomföra i de Malmöstadsdelar där trafiken orsakar störst problem.

När bostadskvarter frigörs från genomfartstrafik, när gator enkelriktas och smalnas av, och p-platser flyttar in i parkeringshus, då finns det plötsligt utrymme för så mycket annat.

  • Fler kvartersparker. Klimatkvarter innebär att Malmöborna får nära till kvartersparker. Vi vill att alla Malmöbor ska kunna se 3 träd från sina fönster och ha max 300 meter till närmsta kvarterspark. Det kommer innebära en betydligt grönare och hälsosammare stad, med större biologisk mångfald.
  • Fler träd. Det gör staden trevligare att bo och vara i, men kan också rädda liv. När en värmebölja drar in kan skuggande grönska sänka temperaturen upp till 10 grader. Det betyder mycket för sårbara grupper – barn, äldre och sjuka personer. Vi vill att 30 procent av staden skuggas av trädkronor.
  • Fler vattenmiljöer. Vattendrag, regnbäddar och öppen dagvattenhantering innebär att klimatkvarteren kan bidra att skydda mot klimatförändringar som skyfall och översvämningar. Det bidrar också med trivsel, biologisk mångfald och grönska.
  • Renare luft, lägre tempo och minskat buller. Med färre bilar och lägre hastigheter blir tempot mycket lugnare i kvarteret. Föräldrar vågar låta sina barn cykla till aktiviteter och leka ute. Minskad genomfartstrafik ger också renare luft. Malmö har problem med dålig luftkvalitet. Trafikens utsläpp dödar många fler per år än vad som dör i trafikolyckor.
  • Mer inflytande. En central del av klimatkvarteren är att de närboende blir delaktiga i utformningen. Invånarna ska ha inflytande över hur ytorna ska användas genom medborgardialoger och lokala medborgarbudgetar. När de boende ges inflytande så ökar trivseln och engagemanget.

Nyheter på Klimatsäkring

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter