Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Malmö ska vara en fördomsfri, tillgänglig och trygg stad för alla. Malmö stad ska arbeta aktivt och förebyggande för motverka alla typer av rasism och diskriminering.

Vi vill:
  • Malmö ska vara en trygg och inkluderande stad.
  • Alla typer av rasism och diskriminering ska motverkas.
  • Jobba förebyggande mot patriarkala strukturer.
  • Öka barns deltagande och stärka deras rättigheter.

Malmö ska vara en stad där alla ska kunna leva och delta i samhällslivet på lika villkor. Malmö stad ska ha nolltolerans mot diskriminering i den egna verksamheten. Sammansättningen av Malmö stads anställda behöver spegla mångfalden i Malmös befolkning. Därför vill vi att all rekrytering ska vara normmedveten och kompetensbaserad. För att motverka diskriminering vill vi också omgående införa anonymiserade ansökningar till tjänster i Malmö stad.

Alla typer av rasism och diskriminering ska motverkas. Diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ska aldrig vara anledning för negativ särbehandling eller sämre levnadsvillkor. Vi vill att arbetet mot rasism, diskriminering och homo- och transfobi ska börja redan i förskolan och skolan. Dessutom behöver informationsinsatserna mot antisemitism i Malmö stads skolor stärkas. För att säkerställa ett gott bemötande av alla Malmöbor vill vi att fler verksamheter ska HBTQ-certifieras. Vi vill också att staden utreder förutsättningarna för ett kunskapscentrum mot rasism och homofobi. Malmö stad behöver motverka islamofobi i samarbete med de muslimska trossamfunden.

Ett av de största samhällsproblemen idag är de patriarkala strukturer som omger oss. Destruktiva könsnormer drabbar både individen och närstående. Arbetet för jämställdhet ska ske förebyggande och behöver börja redan i förskolan. Vi vill att samhället hjälper våldsutsatta kvinnor i samma sekund som de behöver det.

Vi vill stärka barns rättigheter och öka deras möjligheter till deltagande. Hot och kränkningar i skolan ska aldrig accepteras och anmälningar ska tas på största allvar. Anmälningsystemet behöver förändras och uformas utifrån barnens perspektiv, så att barnen får stöd genom anmälningsprocessen och att det sker en tydlig återkoppling till barn och vårdnadshavare. Malmö saknar idag ett forum för barns och ungas delaktighet. Vi vill att Malmö stad skapar förutsättningar och former för att fler unga ska kunna vara delaktiga i kommunal politik och andra frågor som unga själva anser är viktigast för dem. För att ytterligare ge utrymme för barns röster vill vi skapa förutsättningar för etablering av en barnrättsbyrå i Malmö, som stöttar barn genom socialt och juridiskt stöd, samt råd och praktisk hjälp i frågor som rör barnets rättigheter.

Nyheter på HBTQ

Malmö, 19 juli 2019

”Tre åtgärder som behöver vidtas för att förbättra livet för hbtq-personer”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter