Stadsplanering

Stadsplanering

Malmö ska vara en tät, grön och blandad stad som sjuder av liv, aktivitet och kultur. För att spara på den värdefulla åkermarken, behöver Malmö växa inåt. Samtidigt måste grönska, vattendrag och djurlivet får breda ut sig.

Vi vill:
  • Bygga klimatsmarta bostäder med rimliga hyror.
  • Prioritera fler träd, grönytor och vattenmiljöer.
  • Bygga bort barriärer mellan stadens område.
  • Gör plats för barnen.

Malmö är en stad som ligger omgiven av utmärkt åkermark och vårt värdefulla Öresund. Faktum är att halva stadens yta ligger i havet. Samtidigt är Malmö en stad med bostadsbrist och hemlösa barnfamiljer. Behovet att bygga bra bostäder till rimligt pris är stort. Därför behöver Malmö vara en tät stad, för att värna om den omgivande miljön samtidigt som fler får ett hem. Vi vill att Malmö växer genom att det byggs på parkeringsplatser, infartsleder, gamla industriområden och ovanpå hus. Den omgivande åkermarken vill vi ska prioriteras för odling. Vi vill också se ett utökat skydd av Öresund och det marina livet.

Malmös kommunala bostadsbolag måste tillhandahålla billiga och bra hyresrätter. Hyrorna kan hållas nere i nybyggnation genom att bygga en bra grundnivå utan fördyrande finesser, genom att inte bygga dyra parkeringar, samt att investera i energibesparande och klimatsmarta system. Vi vill också att det statliga investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder återinförs. Bostadsbyggandet står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. För att åtgärda detta behöver bostäderna som byggs vara klimatsmarta och hållbara. Därför behöver fler hus byggas i trä eller andra klimatsmarta alternativ. Vi vill också se energieffektivare bostäder.

Malmö ska vara en stad där människorna, djur och växter trivs och där det är nära till naturen. Fler träd, mer grönska och fler vattendrag är bra för klimatet, miljön och människors välbefinnande. Vi vill därför att alla ska kunna se träd från sina fönster och har nära till en kvarterspark. Vi vill också ha mer öppen hantering av regnvatten, för att rusta staden mot extremväder. Längs med gator vill vi se mer grönska, en parkeringsplats kan bli en odlingsyta för ett lägenhetshus, gröna väggar och tak kan locka humlor och fler gatuträd renar luften.

I Malmö råder stor skillnad mellan bostadsområdena. Därför vill vi att segregationen ska brytas genom att barriärer mellan stadsdelar byggs om och bort, till exempel kan infartsleder byggas om till stadshuvudgator. Vi vill också att det byggs blandat och i hela staden, exempelvis hyreshus, kollektivhus och radhus så det finns ett brett utbud av bostadsformer. Malmös grönytor är idag ojämnt fördelade över staden, och det vill vi åtgärda.

Malmö har ofta byggts utifrån vuxnas perspektiv, med mycket asfalt, bilvägar och hårdgjorda ytor. Vi vill göra plats för barnen i staden. Fler områden ska vara bilfria, det ska finnas gott om lekytor och skolgårdar ska vara stora och lummiga. Vi vill se fler spännande lekplatser med roliga klätterträd och kojor. Även det offentliga rummet ska vara mer anpassat efter barns rörelse.

Nyheter på Stadsplanering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter