Våra frågor A-Ö i Mark

MP Mark arbetar för:
  
En kommun där hållbarhet är en självklarhet. 
En kommun där alla är inkluderade.

Arbetsmarknad och utbildning

I en skakig värld finns riken för finanskris och en ökad arbetslöshet. Vi menar att bästa sättet att motverka strukturarbetslöshet för både härfödda som därfödda är utbildning. Det finns också goda exempel, som ex. Kronobergsmodellen, där samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och kommun lett till att fler arbeten skapas. Vi anser att kommunen behöver ta ett större arbetsmarknads- och personalpolitiskt ansvar. En del uppgifter som utförs av funktionsnedsatta i daglig verksamhet hade kunnat vara riktiga anställningar.

MP Mark vill att:

utbildning skall vara en självklarhet

fler lärare skall anställas

kommunen ska samverka med näringsliv och föreningsliv för jobbskapande

kommunen ska verka för att funktionsnedsatta skall få riktiga anställningar

 

Biologisk mångfald

På grund av mänsklig aktivitet massutrotas arter i världen. Sverige och Mark är inget undantag. Insektsdöden är ett av de allvarliga problemen med minskningen av arter. Kommunen kan dels gå före, dels påverka andra markägare att avsätta marker som inte gräsklipps eller att väggrenar slås vid rätt tid för att öka fröspridning.

Trots att det finns vällovliga ambitioner att inte bebygga jordbruksmark ser vi att detta händer fortlöpande. Ju fler betesängar, hagar och jordbruksarealer som försvinner desto sämre förutsättningar har vi dels att livnära vår egen befolkning och dels försämras den biologiska mångfalden.

MP Mark anser att:

kommun ska ha en biologisk mångfalds-plan

minst 5% av kommunens marker ska avsättas till ängsmark

kommunens vägrenar skall slås vid rätt tid för ökad fröspridning

jordbruksmark skall bevaras, inte bebyggas

 

Demokrati

Vi vill att kommunen ska bli en mer demokratiskt verksamhetsdriven organisation med medborgardialog och samverkan. Det finns många goda exempel från andra kommuner att inspireras av. Våra invånare kan lägga medborgarförslag men ingen pott finns avsatt för att kunna förverkliga förslagen.

MP Mark vill att:

kommunen skall bli mer demokratiskt verksamhetsdriven

en medborgarbudget skall finnas

 

Energi

Det finns all anledning att kommunen tar ett mycket större ansvar för hur den energi vi använder produceras. Utöver vår tekniska förvaltning har vi ett eget energibolag vilket ger oss stora möjligheter att påverka utvecklingen och ställa om till förnyelsebar produktion, utöver fjärrvärmen. Solceller på kommunens fastigheter skulle göra att en stor del av elproduktionen skulle vara förnyelsebar.

Med solcellsel hade i sin tur vätgas kunnat produceras. Då hade kommunen blivit helt fossiloberoende så vi slapp att elda med olja. Egen vätgas hade också gett möjligheten att satsa på vätgastankställe.

Idag skickas kompost till Borås för rötning. Vi är för både kommunal, liksom andra etableringar, av olika typer av gasproduktion. Det är t.ex. möjligt med småskalig biogasproduktion i lantbruket.

MP Mark vill att kommunen ska:

satsa på solceller

ha egen vätgastillverkning och inrätta vätgastankställe

verka för lokalproducerad biogas och biogastankställe

 

Fred

Världen går mot upprustning och ett nytt kallt krig. I slutet av kalla kriget ville kommunfullmäktige att kommunen skulle anses vara en fredad zon vad gäller kärnvapen men det blev inte konsensus den gången. Det finns också all anledning att vårt land ställer sig bakom FN:s avtal om kärnvapenförbud vilket kommunen kan kräva.

MP Mark vill:

utropa kommunen som en fredad zon vad gäller kärnvapen

kräva ratificering av FN:s avtal om kärnvapenförbud

 

Klimat

Kommunen behöver ta klimatproblemen på allvar. MP Mark har under flera års tid kämpat för att kommunen ska ha en klimatfärdplan utan att få gehör från de styrande partierna.

Kommunen står inför flera stora investeringsprojekt. Av den totala energiåtgången under en byggnads livstid går en majoritet åt vid själva byggtiden, med stora mängder växthusgaser som släpps ut.

För att förebygga torka men också översvämningar vid häftiga regn är ett bra sätt att öka våtmarksförekomsten, vilket samtidigt främjar den biologiska mångfalden.

MP Mark menar att:

kommun ska ha en klimatfärdplan och ett klimatbokslut

klimatsmarta krav ställs då vi bygger

dammar ska anläggas

 

Kommunikation

Mark är ingen bra cykelkommun men skulle kunna bli. Vi har fantastiska stråk som kan främja turism. Men MP Mark vill också att det ska bli lättare att ställa bilen och välja cykeln i vardagen.

Det finns både tätorter som glesbygd i Mark. Vi styr inte över Västtrafik men vi kan försöka påverka regionen att trafikera ex. med anropsstyrt. Vi kan däremot själva satsa på kort för yngre och äldre och fri färdtjänst.

Nedkopplade riskerar ett utanförskap i samhället. Vi ser en olycklig utveckling där den fasta telefonin tas bort och svårigheter finns med fiberutbyggnad i glesbygd. Kommunen har en ambition att 90% av invånarna ska ha fiber. MP Mark tror att vi kan höja ambitionsnivån.

I kommunens planhantering skall inte bara tas hänsyn till att bygga kommunikationsstråk för människor utan också underlätta för djurs rörelse.

MP Mark menar att:

kommunen måste bygga ut gång- och cykelstråk snabbare

kommunen ska verka för anropsstyrt på helger

ungdomar ska få fritidskort på sommaren

pensionärskortet ska fortsätta

de som behöver ska ha fri färdtjänst

nedkopplade skall bli uppkopplade

kommunen ska satsa på ekodukter

 

Mångkultur och folkhälsa

Äldre och yngre ska kunna ha naturliga mötesplatser och tillgång till kulturupplevelser. MP Mark vill ha meröppna bibliotek men hittills har det endast gått att genomföra på en ort. Som det nu är finns heller inte skolbibliotek i alla skolor.

MP Mark har drivit frågan i flera år att våra elever skall få fritidscheckar som de hade kunnat använda valfritt i någon kultur- eller fritidsverksamhet i kommunen.

Folkhälso- och tillgänglighetssatsningar behöver genomsyra alla kommunens verksamheter mycket mer. Det är ingen hemlighet att de främsta orsakerna till varför vi dör för tidigt eller får diverse sjukdomar beror på våra levnadsvanor. Det är alltså sådant vi kan göra något åt. Vi i MP vill att vi satsar redan från unga år på goda levnadsvanor. Vi behöver också ha mål och strategier för att bygga för dels en god äldreomsorg, dels bygga bort hinder för funktionsnedsatta.

Trygg ljusanpassning skall finnas i våra lokaler och orter. Men vi vill också minska ljusföroreningarna för insekter.

MP Mark anser att:

biblioteken ska få ökade resurser och skolbibliotekens roll skall stärkas

alla elever ska få fritidscheckar

folkhälso- och tillgänglighetssatsningar ska genomsyra alla kommunens verksamheter

trygg ljusanpassning ska satsas på både för människor som djur

 

Ren kommun

Trots ambitioner i kommunen att källsortera ser vi att efterlevnaden i de egna förvaltningarna inte ens fungerar. Det lämpas också av sopor ute på gårdsplaner i bostadsområden i vårt eget bostadsbolag istället för att sorteras i anvisade fraktionskärl. Källsortering skall underlättas för kommunens invånare. Vi anser att det skall vara fastighetsnära källsortering. Skräp och utsläpp förorenar marker runt om i kommunen. Vi menar att kommunen måste ta ett betydligt större ansvar för att dessa saneras.

MP Mark vill att:

källsortering av samtliga fraktioner skall ske i kommunens förvaltningar

återvinningsstationer ska finnas i alla orter

fastighetsnära flerfackssystem för källsortering skulle kunna införas

kommunen skall hållas ren

 

Upphandling och ekonomi

För oss innebär hållbarhet en helhetssyn på att använda kommunens resurser effektivt och väl utan att anstränga miljön. Vi har verkat för att inte äventyra kommunens ekonomi under de år vi varit med och styrt. Men vi ser också att det inte alltid finns en förtrogenhet att pengar används till det de är avsedda.

Vi vill ta ansvar för vår konsumtion så att den inte drabbar barn och fattiga i andra länder. Kommunen är certifierad som Fairtrade-city men för att kunna leva upp till denna utnämning krävs högre ambition.

Besprutad mat eller giftfri mat, flamskyddsbehandlade möbler eller giftfria möbler? För oss är valet enkelt – att vi alltid ska hålla på försiktighetsprincipen.

MP Mark vill att kommunen ska satsa på:

en hållbar ekonomi

en större trogenhet att öronmärkta pengar används för det de är avsedda

rättvisemärkta produkter

ekologiska och giftfria produkter

hellre lokalt producerade produkter