Nacka behöver en jämställdhetskonsult

Lyssna

Miljöpartiet de gröna i Nacka presenterar ett budgetförslag för 2015 med en satsning på en halv miljon till ökat jämställdhetsarbete i kommunen.

Miljöpartiet står för en feministisk kulturpolitik. Alla människor, oavsett ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, livsåskådning, social, etnisk och kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning, ska ha rätt att på likvärdiga villkor kunna delta i vårt kulturliv.

Miljöpartiet vill att ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv genomsyrar alla kommunens verksamheter. Därför föreslår vi att kommunen anställer en Jämställdhetskonsult som får i uppdrag att utveckla jämställdhetsintegrering i kommunens kultur- och fritidsverksamheter och som jobbar aktivt med att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Fördomar, stereotypa normer och socioekonomiska skillnader står i dag i allt för stor utsträckning i vägen för att nå jämställdhetsmålen. Därför vill vi se till att alla människor ska ha tillgång till vårt gemensamma kulturliv på samma villkor oavsett bakgrund eller identitet.

-Stereotypa normer och föreställningar ska inte få utgöra hinder för individens möjligheter att utöva sina kulturella rättigheter. Därför behövs mer normkritik i kommunens kultur- och fritidspolitik, säger Åsa Marnell, språkrör och ledamot i Kulturnämnden för Miljöpartiet i Nacka.  

Jämställdhetskonsulten får även i uppdrag att främja en lika och rättvis fördelning av kommunens resurser mellan flickor och pojkars fritids- och kulturaktiviteter.

-För att bryta traditionella könsroller och invanda mönster måste vi aktivt arbeta för att barn ska välja aktivitet utifrån intresse och inte utifrån normerande förväntningar, säger Pascal Fall ledamot i Fritidsnämnden för Miljöpartiet i Nacka.  

Ytterligare föreslås att all personal på kommunens bibliotek, fritidsgårdar och föreningar ska utbildas i HBTQ-frågor så att unga HBTQ-personer känner att de har mötesplatser där de kan vara sig själva och träffa andra i samma situation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: