Nyheter i Nynäshamn

Läs vår senaste budget för 2023 med dess satsningar och prioriteringar nedan:

Scanna bilden med din telefon!

”Därför stödjer vi Miljöpartiet”

Emma Solander (MP) och Gustav Fridolin (MP) skriver i en insändare om varför de väljer att vara engagerade i Miljöpartiet.

Gustav Fridolin besökte oss i Nynäshamn i samband med skolavslutningen i våras för att tala om hur viktigt det är att vi tar ansvar för kommande generationer och varför man ska rösta på Miljöpartiet. Han berättade också att han är miljöpartist på grund av solidariteten.

Gustav Fridolin tror att vi människor har ett ansvar för hur våra handlingar påverkar andra, också den vi inte ännu känner. Han vill inte leva i en ekonomi som bygger på att vi alltid ska förstöra miljön lite mer för att tjäna lite mer pengar, fylla på avfallsberg någon annanstans i världen och förstöra förutsättningarna för våra barn att leva goda liv. Och han vill inte att några ska växa upp i fattigdom i ett av världens rikaste länder.
Annons

Kanske tycker du ändå det är svårt. Då finns det två goda skäl till att rösta på MP i höstens val.

Det ena är miljön. När det brinner till så finns det bara ett parti som på riktigt står upp för miljön, och det är Miljöpartiet. Alla kan säga att de är för bra miljöpolitik sådär i största allmänhet, men när väl besluten ska fattas och prioriteringarna göras då är de inte mycket att hålla i hand. Du kanske inte håller med MP i alla frågor, men tycker du att det behövs någon som står för miljön där besluten fattas, då behöver du rösta MP. Det här gäller till riksdagen, såväl som till kommunen och regionen.

Gustav Fridolin (MP). Foto: Henrik Montgomery/TT

Bild: TT
I Nynäshamn slår vi näven i bordet för att förbättringar måste ske. Vi måste ta ansvar för kommande generationer så vi har frisk luft att andas och rent vatten att dricka, och en landsbygd som kan odla råvaror så vi har mat på borden. Vi har bara en planet och det är dags att vi alla tar ansvar och börjar ta hand om den.

Sedan är politik inte bara att påverka i den riktning man vill. Det är också att hindra att landet går åt andra hållet. Vi är oroliga för vad en regering styrd av SD skulle göra med Sverige. Att MP är kvar i riksdagen är det viktigaste vi kan göra för att inte högerpartierna ska ta över. Du kanske inte håller med, men gör du det – då bör du rösta MP.

Emma Solander (MP), toppkandidat för Miljöpartiet i Nynäshamn och vårdbiträde

Gustav Fridolin (MP), tidigare språkrör och folkhögskollärare

”Alla skolor behöver mer resurser – men alliansen subventionerar en friskola”

Svar till Lärarförbundet i Nynäshamn, skattebetalaren i Ösmo samt Harry Bouveng om kommunens överskott.

Emma Solander (MP) och Kerstin Andersson (MP skriver i en insändare om behovet av resurser i skolan.

Vi i Miljöpartiet vill ge alla barn oavsett uppväxt samma förutsättningar och möjligheter till en underbar skolmiljö, där lärarna mår bra med fler kollegor, där barnen får individanpassning lärmiljö och kan äta i lugn och trygg skolmiljö. Skolmaten ska vara lokalt producerad efter säsong och lockar barnen in till lunch från lek och rörelse på den gröna rastgården.

Vi instämmer i det Lärarförbundet skriver: ”Nynäshamns kommun har i många år tampats med en snäv ekonomi och ständiga effektiviseringar. Det har ett högt pris för både barn, elever, personal och samhället”.

Aliansen har med stöd av SD fattat ett budgetbeslut i fullmäktige som möjliggör att ett vinstdrivande aktiebolag i Källberga får ett stort startbidrag på 8,8 miljoner kronor. Kan detta vara något annat än kontraproduktivt?

MP vill att alla barn ska klara sin skolgång, och ställer samma fråga som Lärarförbundet. ”För vad händer när ett barn inte klarar av sin skolgång? Vilka förluster innebär det för individen och samhället? Har vi råd att inte satsa?”.

Vi menar att förebyggande insatser där engagerade vuxna som lyssnar och ser och har tid till detta är vad barn behöver både i skolan och på fritiden. Till exempel vill vi erbjuda gratis skolskjuts till och från fritidsaktiviteter, aktiviteter för alla barn i behov i hela kommunen. Detta innebär att alla barn får tillgång till fritidsaktiviteter, och mindre stress för föräldrarna i bilköer.

Om alliansens och SD:s politiker hade delat detta mål finns det många hål att stoppa bidraget på 8,8 miljoner. Istället ger man bort pengarna till ett vinstdrivande utbildningsföretag där bara en mycket liten del av Nynäshamns barn får en utbildning.

Harry Bouvengs insändare i NP 2022-06-11 visar även en skillnad i värdegrund mellan våra partier. För oss visar ett överskott på 107 miljoner att våra skattepengar inte använts till maximal samhällsnytta, vilket är beklagligt. Givetvis ska kommunens verksamhet drivas och utvärderas enligt sunda ekonomiska och kvalitetsmässiga principer.

När kvartalsrapporterna prognosticerar ett överskott anser vi att man bör se över hur man kan använda överskottet under pågående verksamhetsår, eller disponerar det nästkommande budget utifrån samhällsnyttan.
Tyvärr ser vi inte det i Alliansens planeringsbudget för 2023, där Alliansens tilldelning ligger avsevärt lägre än nämndens äskande.

Nynäshamns kommun har ett ansvar att våra skattepengar fördelas på ett likvärdigt sätt för att ge maximal samhällsnytta. Att elever får en utbildning enligt varje elevs förutsättningar ger sedan ringar på vattnet vad det gäller samhällsnyttan längre fram, därför satsar Miljöpartiet till exempel 27,4 miljoner mer än alliansen på barn och utbildningsnämnden inför planeringsbudget 2023.

Emma Solander (MP), gruppledare

Kerstin Andersson (MP), ordförande, Miljöpartiet i Nynäshamn

”Naturen till din tjänst”

”Det är helt klart att Miljöpartiet sticker ut som det parti som tar miljö- och klimatfrågorna på störst allvar”, skriver insändarskribenterna.

Ibland används ordet Ekosystemtjänster för att beteckna den nytta människan har av naturen. Begreppet har introducerats av forskare redan på 1980-talet, men det har fått en bredare användning först på senare år. Tjänsterna som naturen utför är till exempel naturlig vattenrening, nedbrytning av organiskt avfall, bindning av koldioxid, pollinering och utjämning av det lokala klimatet med vegetation. För detta krävs dock att man i tillräcklig omfattning sparar våtmarker, rinnande vatten, stränder, skogar enskilda träd och annan grönska.

Detta gäller både i tätorter och på landsbygden, både i Sverige och på resten av jorden. Ekossystemtjänster kan också vara sociala, såsom rekreation och kunskapsspridning, eller ekonomiska som biologisk produktion i havet, i skogen och på åkern.

Annons

De som gör jobbet är de miljoner av växter, djur och mikroorganismer utan vars spontana verksamhet det mesta på jorden skulle avstanna. Alla dessa organismer tillsammans är det vi kallar biologisk mångfald.

När människan bygger och utvecklar samhället är det viktigt att inte bygga eller odla bort för mycket av naturens funktioner och inte heller glömma vad den betyder för vårt sociala och psykologiska välbefinnande.

Ekosystemtjänsterna finns numera ofta omnämnda i kommunala och statliga dokument och förekommer i politiska partiers program. I praktiken prioriteras tjänsterna tyvärr ofta bort eller minskas till symboliska hänsyn, när det visar sig att de tar plats, inte stämmer med ambitionerna att bygga tätt och tekniskt rationellt med konventionella metoder.

Ofta kommer frågan om de ekologiska funktionerna in på slutet i planeringen eller så såg man inte värdet av det som redan finns givet av naturen. Halvhjärtade försök att med så kallade kompensationsåtgärder rädda eller förbättra ekosystemtjänster på annan plats, ser man alltför många exempel på.

Naturreservat, nationalparker och strandskydd har stor betydelse för att på sikt upprätthålla ekosystemtjänster.

Tyvärr finns hos vissa partier numera en alltmer ifrågasättande och till och med fientlig inställning till dessa lagliga skydd för hotade arter, värdefulla ekosystem och ytor för friluftslivet. De ses som hinder för markägare, inklusive staten att tjäna mer pengar på sin mark genom exploatering eller ett alltmer storskaligt konventionellt skogs- och jordbruk. Staten uppmuntrar till öppnande av nya gruvor även i mycket känsliga naturområden, redan innan de ekologiska följderna alls är utredda. Den kortsiktiga ekonomin får styra, medan man utan att förstå det, förlorar stora värden på lång sikt.

Annons

Sverige har skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald från 1992 och den finns också med som en viktig del i FN:s globala miljömål Agenda 2030. Ändå tappar Sverige ständigt biologisk mångfald både när det gäller arter och ekosystem.

En tillräcklig artrikedom är mycket viktig för att ekosystemtjänsterna ska fungera. I Sverige har vi bättre förutsättningar än länder med lägre ekonomisk standard att klara detta! Men hur ska andra länder motiveras att klara sina mål om vi i Sverige inte lever upp till våra egna åtaganden?

I Nynäshamn kan vi stolt uppvisa en av Sveriges finaste anlagda våtmarker för rening av avloppsvatten (Alhagen) och glädja oss åt närheten till havet, skärgården och ett mycket omväxlande och artrikt jordbruks- och skogslandskap på land. Detta levererar ekosystemtjänster i mängd och måste förvaltas med största möjliga miljöhänsyn!

Flera etablerade miljöorganisationer som WWF och SNF har inför valet gjort enkäter till politiker och granskat partiernas program. Det är helt klart att Miljöpartiet sticker ut som det parti som tar miljö- och klimatfrågorna på störst allvar. När det borgerliga budgetförslaget i november 2021 närmast kuppartat antogs av en tillfällig majoritet i riksdagen, lämnade Miljöpartiet regeringen. I budgetförslaget ströks en stor del av den rådande miljö- och klimatpolitik som den tidigare regeringen och dess stödpartier varit överens om. Det var tydligen Miljöpartiet som var den drivande kraften i dessa frågor!

Om du vill påverka politiken i hållbar och miljövänligare riktning är Miljöpartiet uppenbarligen det bästa alternativet i det stundande valet.

Johan Forsberg, ekolog, Nynäshamn

Ann Brising, senior gymnasielärare, Nynäshamn

Alla nyheter i Nynäshamn

Nynäshamn, 22 februari 2024

Nynäshamn, 18 juni 2022

”Miljöpartiet är det cykelvänliga partiet”

Nynäshamn, 3 april 2022

Språkröret bekantade sig med flyktingmottagandet i hamnen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.