Politik som gör skillnad i Nynäshamn

Bli en av oss bli medlem!

I Nynäshamn har medlemmarna möjlighet att delta på Årsmöten, Medlemsmöten, Styrelsemöten, Politiska gruppens möten, tematräffar och andra ”jippon” som vi arrangerar under året.

Man kan vara stödmedlem eller själv bestämma vilken typ av engagemangsgrad man vill bidra med, kanske vill du till och med sitta med i någon nämnd för MP’s räkning.

https://www.mp.se/bli-medlem/

Hur som helst, hör gärna av dig till nynashamn@mp.se

————–

Vi är Livsmiljöpartiet, Skolmiljöpartiet och Vårdmiljöpartiet i Nynäshamns kommun.

Energikrisen är ett faktum idag för alla, likaså klimatkrisen för de som tror på forskning. Covid-19, stigande räntor och inflation samt Rysslands anfall på Ukraina är tyvärr också ett faktum . Det är för många mörka moln i dessa tider då vi måste ta några steg tillbaka och fundera över framtiden, vilken värld vill vi leva i och vad vill vi uppnå. Vilken vision ska Sverige, Nynäshamn ha?

Miljöpartiet vill att Nynäshamns kommun ska ta på sig ledartröjan som en kommun i framkant, som en morot som underlättar och arbetar i förebyggande syfte inom alla områden. Har vi barn som mår bra i skolan, får vi också unga vuxna som mår bra som skapar ett tryggt och välmående samhälle.

För att skapa ett tryggt samhälle måste vi värna våra invånares säkerhet och rätt till demokratiska beslut utan osund kohandel och härskartekniker. Vi måste ha en självförsörjande grad när det gäller energi, råvaror och rent luft att andas och rent vatten att dricka. Vi måste värna våra barn och äldre och se till att de får den vård och omsorg de har rätt till. Vi måste tex gardera oss med en kommunal hemtjänst om de privata assistansbolagen inte skulle uppfylla kraven då kommunen har ett underliggande ansvar. Likaså måste vi gardera oss med kommunala skolor om privata aktörers skolor inte håller måttet.

Inför 2023 går vi fram som Livsmiljöpartiet, Skolmiljöpartiet och Vårdmiljöpartiet med följande satsningar:

Kommunstyrelsen:  -11 mnkr

(Förvaltningens behov 224,6 mnkr MP ger 211.6mnkr Alliansen ger 222.6mnkr9

Det är en massa måsten, som enligt kommunallagen en kommun måste prioritera.

 • Att vara en attraktiv arbetsgivare som kompetensutvecklar kan locka människor att vilja bosätta sig samt stanna i Nynäshamns kommun. Därför vill vi satsa på en kompetensutvecklingsfond för alla anställda under KS beroende på kommunens överskott.
 • Vi vill utreda en effektivare organisation med nämnder och flöden som fungerar ännu smidigare, där kommunstyrelsen ska leda ett förändringsarbete inom hela koncernen som syftar till att öka den cirkulära gröna ekonomin.
 • Vi ska arbeta för att värna Östersjöns fiskbestånd och vattenkvalitet samt värna naturreservaten.
 • “Stockholmsmarken” ska användas för naturvärden samt boenden och erbjuda kvalitet i livet för alla som bor i Nynäshamns kommun.
 • “Stockholmsmarken” ska ses om en långsiktig investering av kommunen med gröna kilar som främjar ekosystem och biologisk mångfald.
 • Miljöpåverkan ska väga tungt i beslut, Kommunens mark ska inte användas för att anlägga industrimark om marken kan användas till bostäder eller jordbruk Inte heller ska industrimark anläggas så att den begränsar sådana verksamheter.
 • Kommunens mark ska användas till anläggande av industrimark endast om det gynnar kommunens utveckling i stor omfattning.
 • Kommunen ska inte utveckla industrimark på spekulation. Det ska krävas avtalade tagare för att besluta en sådan detaljplan.
 • Öppna upp bostadsmarknaden genom att tillsätta resurser, hjälp och stöd för att möjliggöra bostadsbyte för äldre.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa fler forum för barn och unga att komma till tals i beslutsprocesser som rör dem, och hur kommunen återkommande följer upp hur kommunens verksamhet följer Barnkonventionen.

Samhällsbyggnadsnämnden -9.5 mnkr

(Förvaltningens behov 67,2 mnkr MP ger 60.0 mnkr Alliansen ger 69.5mnkr)

 • Kunskapshöjande och stödjande insatser för att få markägare att anlägga våtmarker och reducera avrinningen från våra jordbruksmarker.
 • Utreda var anläggning av dagvattendammar kan göra störst nytta i kommunen för att bromsa och rena dagvatten från körbanor och annan hårdgjord mark, främst i tätorterna och nära vattendrag, sjöar och havsstränder.
 • Bygga ut och förbättra gång- och cykelvägar i hela kommunen. Säkerheten, målningen och skyltningen behöver förbättras. Möjligheten att binda ihop cykelvägarna till ett nät av sammanhängande och skyltade stråk bör utredas. Detta också för att i ökad omfattning kunna sätta Nynäshamn på turistkartan som en cykelkommun.
 • En särskild satsning på minskad bilism och förstärkt trafiksäkerhet i närheten av kommunens skolor och förskolor. Som komplement startas ett projekt för att öka medvetenheten och ansvarstagandet hos föräldrar, barn och personal om säkra skolvägar för barnen i olika åldrar.
 • Ett större helhetsgrepp kring kommunens arbete med återbruk. Utbildningsinsatser, opinionsbildning och tydligare rutiner och för insamling och behandling av återvunnet material. Samverkan med fastighetsägare, intresserade företagare, föreningar och myndigheter kring återbruk.
 • Undvika nyinköp av möbler genom att ordna lokaler för mellanlagring och upprustning av begagnade kommunala möbler.
 • Kommunen har många attraktiva, natursköna, ekologiskt viktiga och kulturhistoriskt intressanta miljöer. När kommunen utvecklas är det viktigt att tillämpa ett landskapsperspektiv och att värdefulla miljöer undantas exploatering. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för detta och intentionerna i den måste tillämpas med hög prioritet.

Barn och utbildningsnämnden: +2.4 mnkr (6.7 mer än förvaltning)

(Förvaltningens behov 623.3 mnkr MP ger 630 mnkr Alliansen ger 627.6mnkr)

 • FN:s Barnkonvention gäller liksom strävan till att nå målen i Agenda 2030. Vårt mål är en likvärdig och högkvalitativ skolgång som förmår utbilda och rusta våra unga för ett långsiktigt, hållbart samhälle .
 • Enligt svensk skollag från 2011 ska skolan vila på vetenskaplig grund. Där ingår att lärare och fritidspedagoger tillsammans, kollegialt utvecklar undervisningen och tar del av och aktiv del i forskning. En sådan undervisningsutveckling kräver lärare som har en gedigen utbildning som bas, en bas som ges av fastställd legitimerande lärarutbildning och därefter fortsatt kompetensutveckling.
 • Läroplanerna för förskolan och grundskolan ska följas!
 • Bra arbetsmiljö såväl inomhus som utomhus för elever och personal, är en förutsättning för att våra barn ska lyckas i kommunens förskolor och skolor.
 • Gröna gårdar och möjlighet till uteklassrum är önskvärda.
 • Förskolebarn och skolelever ska garanteras bilfria gång-och cykelvägar vid skoldagens början och slut.
 • Måltiderna ska ge näring, energi och lust till att lära mer om en hållbar framtid.
 • Personalens arbetssituation behöver förbättras genom minskad administration och ökad möjlighet till kompetensutveckling.
 • Starka elevhälsoteam med leg. skolsköterska, kurator, specialpedagog och psykologkontakt behövs på varje skola. På högstadiet ska alla elever även ha tillgång till leg. Studie och yrkesvägledare.
 • Alla barn som fått beslut om rätt till stöd av elevassistent ska få det i skolvardagen.
 • För en väl fungerande förskola, skola och fritidsverksamheter krävs legitimerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger samt utbildad övrig personal. De ska kunna arbeta i ändamålsenligt utrustade lokaler och få de ekonomiska ramar som behövs.

Alla barn är vår framtid! Dem skall intet fattas.

 

Kultur och Fritidsnämnden: +12,7 mnkr (13.4 mer är förvaltningen)

(Förvaltningens behov 56.6 mnkr MP ger 70 mnkr Alliansen ger 57.3mnkr)

 • Kultur och fritid binder samman ett samhälle. Här lär man känna vänner för livet, kanske blivande arbetskamrater, kanske framtida affärspartners, kanske den stora kärleken. Här utvecklas man som människa och här utvecklas vårt samhälle. Här kan olika människor mötas på lika villkor och lära av varandra.
 • Social hållbar utveckling behöver ske överallt, och här finns så många bra och kostnadseffektiva möjligheter att det verkligen är viktigt att vi satsar helhjärtat på det.
 • Ökat stöd till kommunens föreningsliv och tillhandahålla en resurs för att stödja föreningslivet. Genomföra de mest nödvändiga investeringarna för att erbjuda skolungdomar en utflyktsplats där man kan övernatta så som Sågen tidigare erbjöd.
 • Öka antalet extratjänster från arbetsförmedlingen inom vård, skola, fritid och fältassistans.
 • Struktur och integration för ökat medborgarinflytande, För att alla i kommunen ska ha samma förutsättningar och tillgång till information ska medborgarnas möjligheter till fler fysiska möten genom tematräffar om aktuell politik mellan beslutsfattare och medborgare främjas.
 • Likaså ge information om hur digitaliseringen här ger ökade möjligheter till inflytande.  och samverkan.
 • Integrera Backluraområdet med utökad tillgänglighet genom en ny gång- och cykelväg, trappa och en utomhusscen.
 • Genomför planerna i förslaget ”Utvecklingsplan Lövhagen” och utreda möjligheten att området blir naturreservat.
 • Ett ökat informationsarbete och satsning på att få ungdomar och nyinflyttade engagerade i nybildade och etablerade föreningar.
 • Arbeta för meningsfulla aktiviteter för tonåringar under fler kvällar i veckan.

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden: -28.7 mnkr

(Förvaltningens behov 189.5 mnkr MP ger 165 mnkr Alliansen ger 193 mnkr)

 • Nynäshamn är kommunen där vi bor, lever och verkar. En kommun vi vill värna om för livskvalitet, trygghet, hälsa och miljö. Detta är inte något som bara blir. Det krävs förutseende arbete på många fronter inte minst när det gäller skola, näringsliv och möjligheter till arbete. Attraktiva omgivningar måste alltid kompletteras med kontinuerligt arbete för attraktiva boendemiljöer, goda förutsättningar för företag och näringsliv samt  seriösa satsningar på utbildning och livslångt lärande.
 • Nynäshamn är en viktig nod i Östersjön som påverkar och är beroende av internationella kontaktytor. Goda förutsättningar finns för en levande natur- och kulturturism där färjetrafiken kommer att få allt större betydelse för klimatsmarta resor. Resor som fortsätter genom kommunen med cykel på våra fina kommande cykelvägar. Lokala exportföretag och deras exportmöjligheter får också större möjligheter genom färjetrafiken. En samling kring detta bör uppmuntras.
 • Stärka arbetet med samverkan skola-arbetsliv så att barn, unga och nyanlända tidigt får kunskap om möjligheter i arbetslivet och vägar dit.
 • Andelen invånare med högskoleutbildning är låg i kommunen. För att öka intresset bland unga och vuxna för högre studier vore det lämpligt med ett utökat samarbete med högskolor och universitet. Här skulle skolorna kunna bjuda in forskare inom olika områden, gärna med ekologiska inriktningar, till besök och elevkontakter.
 • Med naturen som främsta tillgång har kommunen stora möjligheter att utveckla t.ex. besökssektorn med förslagsvis naturturismföretag. En internationell verksamhet som kan gynnas av den omfattande färjetrafiken samt kryssningsfartygens anlöp. Färjetrafiken i sin tur är en god möjlighet för utveckling av små och medelstora exportföretag. Lokalisering för tillverkning eller andra företag som är beroende av godstransporter bör med fördel lokaliseras i närheten av hamn eller järnväg. .
 • En satsning på att inventera lämpliga platser för solpaneler och hur distribution kan ske.
 • Ett småföretagarcentrum för att gynna samspel mellan småföretag.
 • Lokal livsmedelsförsörjning- genom information stimulera lokal distribution till affärer genom att möjliggöra anläggningar av lagerbyggnader.
 • Campus får möjlighet att rekrytera språkstödjare som finns ute på äldreboenden och inom hemtjänsten för att arbeta nära anställda med behov av stöd i svenska språket.

 

Socialnämnden: +25 mnkr (24.6 mer än förvaltning)

(Förvaltningens behov 632.4 mnkr MP ger 657 mnkr Alliansen ger 632 mnkr)

 • Nuvarande inflationstakt ger ökande priser på livsmedel, energi, och drivmedel, vilket medför att behovet av bistånd kommer att öka. För att ta höjd för detta ökar vi beloppet som äskats av förvaltningen med 25 mnkr .
 • För Miljöpartiet är det viktigt att socialförvaltningens personal ska känna att det finns resurser för att kunna göra ett bra jobb, och känna sig tillfredsställda när de går hem på kvällen.
 • Tillsätta medel hos biståndsbedömningen för förebyggande insatser och fler insatser hos personer i behov.
 • Trygghetsboenden, Vård och Omsorgsboenden ska byggas i alla kommundelar
 • Satsa på likvärdig arbetsmiljö för alla anställda vilket bidrar till ökad attraktiv arbetsplats
 • Satsa på ökat bidrag till kvinnojouren
 • Satsa på regelbunden kompetensutveckling
 • Ökade och förebyggande insatser för barn och ungdomar.
 • Satsa på välfärdsteknik

https://www.mp.se/bli-medlem/

Aktuellt i Nynäshamn

Nynäshamn, 18 juni 2022

”Miljöpartiet är det cykelvänliga partiet”

Nynäshamn, 3 april 2022

Språkröret bekantade sig med flyktingmottagandet i hamnen

Nynäshamn, 16 oktober 2021

”Miljöpartiet står upp för klimatmålen – andra partier har skygglappar”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

MP:s krispaket för bostadsmarknaden

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Biologiska mångfaldens dag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner i ”Politiska gruppen” i Nynäshamn

I vår politiska grupp finns följande ledamoten och ersättare:

-Kommunfullmäktige två mandat (KF) Ledamoten Emma Solander och Lennart Thunqvist. Ersättare Kerstin Andersson och Bengt Holwaster.

-Kommunstyrelsen (KS) Emma Solander, tillika Gruppledare.

-Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (NAN) Ersättare Bengt Holwaster

-Socialnämnden (SON) Ersättare Kerstin Andersson

-Barn- och utbildningsnämnden (BUN) Ledamot Ann Brising

-Kultur- och fritidsnämnden (KFN) Ledamot Lennart Thunqvist och ersättare Mattias Delin.

-Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) Ledamot Johan Forsberg

-Nynäshamnsbostäder AB Ersättare Bengt Holwaster

-Östra Sveriges luftvårdsförbund Ersättare Kerstin Andersson

-Svealands kustvattenvårdsförbund Ersättare Anna Evans

Emma Solander

Gruppledare och Politisk sekreterare. Ledamot i Fullmäktige samt Kommunstyrelsen

Lennart Thunqvist

Kerstin Andersson

Ordförande MP Nynäshamn. Ersättare i Region Stockholm (Landstinget)

Bengt Holwaster

Ledamot i fullmäktige, Vice gruppledare och ersättare i KFN, Kassör

Kommunfullmäktige Nynäshamn

I Nynäshamns kommunfullmäktige representerar Emma Solander och Lennart Thunqvist Miljöpartiet de Gröna.

Ersättare finns Kerstin Andersson samt Bengt Holwaster.

Kontakta oss gärna om ni önskar boka in ett företagsbesök eller möte för att tala politik.

Emma Solander

Gruppledare och Politisk sekreterare. Ledamot i Fullmäktige samt Kommunstyrelsen

Lennart Thunqvist

Kerstin Andersson

Ordförande MP Nynäshamn. Ersättare i Region Stockholm (Landstinget)

Bengt Holwaster

Ledamot i fullmäktige, Vice gruppledare och ersättare i KFN, Kassör

Adress och kontaktuppgifter

Miljöpartiet de gröna Nynäshamn
c/o Bengt Holwaster
Nisseuddsvägen 43
148 97 Sorunda

nynashamn@mp.se