Miljö

Ockelbo ska vara den bästa platsen att bo på. Miljöpartiet i Ockelbo vill värna en hållbar dricksvattenförsörjning och levande vattendrag, arbeta för minskad övergödning samt sanering av förorenade områden.

Kulturlandskapens mångfald av växt- och djurarter ska värnas och utvecklas. Fortsatt jordbruk är viktigt för det öppna landskapet, liksom hävd av åker-, ängs- och hagmark. Miljöpartet vill, enligt den nya vattenlagstiftningen, utreda om vattenkraftverk i kommunen bör köpas in och åtgärdas till förmån för levande vattendrag, ökad biologisk mångfald och bättre förutsättningar för fritidsfiske. Visionen är vattendrag fria från vandringshinder.För att minska övergödningen måste utsläpp av kväve och fosfor i mark och vatten minimeras. Det är viktigt att följa upp enskilda avlopp och att handelsgödsel inte sprids nära diken och andra vattendrag. Miljöpartiet vill tillsammans med lokala företag stötta en omställning av lantbruken till en ökad andel ekologisk odling. I Ockelbo kommun finns enligt Länsstyrelsen cirka 100 förorenade områden, främst platser med nedlagda industrier samt delar av järnvägsnätet, men även nedlagda kommunala deponier. Kommunen måste minimera påverkan från föroreningar och driva frågan om ersättning för sanering hos Naturvårdsverket. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:

  • Lämpliga åtgärder för att öka mängden levande vattendrag i kommunen
  • Öka andelen lokal ekologisk odling
  • Sanera förorenade områden i kommunen
  • SÄKERSTÄLLA finansiering av miljöprogram för ockelbo kommun som antogs redan 2013

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: