Miljö

Vision: Miljöpartiet i Ockelbo vill värna en hållbar dricksvattenförsörjning och levande
vattendrag, arbeta för minskad övergödning samt sanering av förorenade områden. Kulturlandskapens mångfald av växt- och djurarter ska skyddas. Fortsatt jordbruk är viktigt
för det öppna landskapet, liksom hävd av åker-, ängs- och hagmark.
För att minska övergödningen måste utsläpp av kväve och fosfor i mark och vatten
minimeras. Miljöpartiet vill tillsammans med lokala företag stötta en omställning av
lantbruken till en ökad andel ekologisk odling.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Åtgärder görs för att öka mängden levande vattendrag.
• Öka andelen lokal ekologisk odling.
• Lokal ekologisk produktion ska prioriteras vid kommunens upphandling av livsmedel.
• Sanera det starkt förorenade området vid Frankssons såg nära Testeboån.

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter