Valmanifest Miljöpartiet de Gröna Öckerö

Valmanifest Miljöpartiet de Gröna Öckerö

Klimatet kan inte vänta, vi måste agera NU
Innehåll
Demokrati 
Miljö och samhälle 
Företagande och kommunen som arbetsgivare
Hälsa och omsorg
Skola och barnomsorg
Kultur och fritid

 

Vi har bara ett jordklot och det måste vi vårda på ett sådant sätt att biologiskt liv kan fortsätta existera. En del av oss har barn, barnbarn eller barnbarnsbarn. Skall dessa våga och kunna skaffa egna barn måste jordklotet kunna vara beboeligt och kunna förse dessa nya personer med föda, värme, kyla och annat skydd. Det biologiska och mänskliga livet är mycket komplicerat och vi som lever just nu vet inte allt, men vi måste göra vad som står i vår makt för att dels ta reda på hur jordens liv kan bevaras och ibland, i väntan på definitiv kunskap, vara försiktiga med vad vi gör. Man brukar tala om hållbara samhällen. Med det menar man ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara samhällen. Ingen av dessa aspekter får tappas bort.

Miljöpartiet de Gröna Öckerö vill fokusera på just långsiktigheten, inte hasta fram kortsiktiga beslut för att det är enkelt eller uppfattas positiva av dagens Öckeröbor, utan tänka på hur ett hållbart liv skall kunna levas på våra underbara öar även i framtiden 10, 20, 50 eller 100 år från nu.

 

Demokrati 

"All makt utgår från folket" står det i grundlagen. Men hur syns det i Öckerö och vart tar makten vägen? Vår grundsyn är att människan är en kreativ och aktiv varelse som vill och kan ta ansvar. Riktig trygghet finns bara i samhällen där man vågar bry sig om sina grannar och upplever att man är del i en större meningsfull helhet. Miljöpartiet vill spetsa öronen ytterligare och lyssna in Öckeröbornas tankar och förslag. Inspiratörerna och experterna finns på samtliga öar. I andra kommuner har man använt sig av nydanande och lyckosamma metoder för att utveckla demokratin – det är hög tid att Öckerö gör likadant! En kommun som tar mångfald och jämställdhet på allvar får en rikare idéflora och mer blomstrande ekonomi. Dessutom visar forskning att människor och samhället i stort mår bättre av jämlikhet och jämställdhet. Vi vill att Öckerö ska vara ett föredöme på detta område. Redan idag ser vi hur stora företag väljer att bygga sitt varumärke på miljömedvetenhet och rättvisetänkande. Det finns mycket pengar i omlopp i vår kommun. Pengar som används för att upphandla varor och tjänster och pengar som ska investeras. Vi vill styra skattepengarna så att Öckeröborna både får en ren framtid och ett rent samvete. 

 

Miljöpartiet Öckerö vill 

 • att medborgarna fortsatt ska kunna lämna förslag till fullmäktige 
 • att medborgarnas frågestund i kommunfullmäktige återinförs 
 • att alla beslut ska vara lätta att förstå – inför klarspråk! 
 • att alla meborgarförslag och motioner, samt svaren på dessa, läggs upp på kommunens web
 • att kommunen tar fram en plan för hur man skall jobba aktivt med medborgardialog 
 • att beslut tas fram i dialog och att det inför stora beslut hålls samråd/remissomgång 
 • att kommunens medarbetare ges ett större inflytande på sin arbetsplats 
 • att kommunens beslut ska genomlysas utifrån jämställdhet och jämlikhet 
 • att kommunen upphandlar, investerar och placerar pengar utifrån en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

 

Miljö och samhälle

Öckerö kommun har formulerat egna miljömål som vi vill lyfta fram i ljuset och förverkliga. Nybyggnation, trafik, energiproduktion och matfrågor är exempel på viktiga områden som alltid ska ha hållbar utveckling i fokus.

Vi vill ställa krav på att nybyggnation inom kommunen ska ha de mest energieffektiva lösningarna och värna om en blandad upplåtelseform. För att bevara den natur som finns i kommunen, få en effektiv kollektivtrafik, och en sammanhållen service behöver vi förtäta bebyggelsen i kommunen runt de befintliga centra som redan finns och där god kollektivtrafik är säkrad. I vissa fall behöver vi vara beredda att även bygga på höjden för att inte värdefulla naturområden ska förstöras av sprängningar av berg för byggnation. Strandskyddslagen som trädde i kraft 2009 ger kommunerna stort inflytande över vilka strandnära områden som ska bebyggas. Vi vill ha stränder som är öppna för alla – nu och i framtiden. Genom att införa marina hänsynsområden, där båttrafikens hastigheter begränsas kan vi öka värdet av natur och miljö.

Vi kommer att arbeta för att minska biltrafiken och i större grad stimulera till resande med kollektivtrafik, cykel och gång. Vi vill förbättra kollektivtrafiknätet och öka turtätheten. Det måste vara både enkelt och billigt att resa tillsammans. Vi vill erbjuda fri kollektivtrafik för äldre, t.ex. över 75 år.

Vi kommer arbeta för att en högre andel av investeringsmedlen används till att bygga ut Öckerös cykelvägar. Vi vill att det ska vara säkert, tryggt och smidigt att cykla i vår kommun och vi vill utveckla hyrcykelsystem så att de knyts ihop med kollektivtrafiken.

Öckerö är med i det som kallas Fiskekommunerna. Detta förpliktigar till att vi gör allt som står i vår makt för att gynna de simmande fiskarna: bevara och utöka ålgräsängar, minska undervattensbuller, minska utsläpp av gifter från orenade båtmotorer och minska utsläppen av giftiga båtbottenfärger.

Att ställa om till ett hållbart samhälle innebär också att vi måste ställa om till en fossilfri energiproduktion. Mat transporteras idag långa sträckor, Öckerö kommun har mycket lite jordbruk men vi vill att kommunen tar fram en strategi för ”stadsnära” odling. Vi vill också att det planeras in kolonilotter och möjligheter för dem som bor i lägenheter, eller bergiga tomter att kunna odla. Vi vill också satsa på en eller flera återbruksstationer i kommun.

 

Miljöpartiet Öckerö vill 

 • att det tas fram en solenergiplan för kommunen
 • att det tas fram en strategi för hållbart resande
 • att all fysisk planering skall ta hänsyn till långsiktig hållbarhet och vara sparsam med jordens resurser. Behålla den natur som idag är orörd, göra så mycket strand som möjligt tillgänglig för människor, djur och de ekologiska systemen
 • att kollektivtrafiken skall vara det naturliga valet vid längre transporter
 • att kommunen skall erbjuda gratis kollektivtrafik till äldre, t ex över 75 år
 • att kollektivtrafiken på havet skall utvecklas, t.ex. genom att utredningar görs om hur vi kan använda den redan byggda vägen, havet för mer persontransporter
 • verka för att naturområden, både på land och den marina, sköts så att den biologiska mångfalden värnas och människors behov av friluftsliv tillgodoses. Särskilt strandnära natur har stora värden och miljöpartiet vill att dessa områden om möjligt skall värnas
 • att cykel och gångtrafikanter kan färdas säkert
 • att biltrafikens hastigheter respekteras, genom fler hastighetsbegränsande åtgärder
 • att kommunen satsar på återbruksstationer
 • förbättra havskvaliteten genom att vi tar ansvar för vårt eftersatta avloppssystem
 • att kommunen fortsätter verka för att mängden marint skräp som når våra stränder minskar, bland annat genom samverkan med andra kommuner, myndigheter och fiskare
 • att kommunen tar fram en plan för hur det marina skräpet som Öckerökommuns fiskare tar upp skall tas om hand i hamnarna
 • att minst ett Hänsynsområde införs inom kommande mandatperiod 

 

Företagande och kommunen som arbetsgivare 

I framtiden kommer små och medelstora företag att spela en allt större roll. Lokala företag stärker den lokala ekonomin och är mindre känsliga för omvärldskriser samt gagnar en hållbar utveckling. Kommunens tillståndsprövning och kontroll ska vara av hög kvalitet, rättvis och serviceinriktad. Vi vill också öka möjligheterna för de mindre företagen att vara med och konkurrera vid kommunens upphandlingar. För ett mer socialt hållbart arbetsliv och minskat behov av resande är platser där man kan erbjuda t ex videokonferens och datasupport intressant att utveckla i vår kommun. Speciellt viktigt är det att våra unga får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Vi kommer därför att medverka till ett beslut om att ingen under 25 år ska behöva vänta mer än 90 dagar på detta. Möjligheten att erbjuda gröna ungdomsjobb eller praktikplatser i den ideella sektorn, t ex inom idrottsföreningar är ett samarbete som vi vill utveckla. Vi är också övertygade att våra unga kan göra en insats genom att höja kvaliteten i skola, vård och äldreomsorg, samt i kommunens anläggnings- och fastighetsunderhåll. Feriejobb behövs och är till nytta för alla och alla skolungdomar i åldern 15-17 år även i fortsättningen ska erbjudas tre veckors sommarjobb. Socialt företagande kan för många, som idag står utanför arbetsmarknaden, vara en väg in. Vi vill se fler sociala företag i vår kommun och ett nära samarbete mellan dem och kommunen. Vi vill också på andra sätt i kommunens verksamheter och tillsammans med företagen i Öckerö öka möjligheterna för personer med olika funktionshinder att få arbete. Vi anser att goda arbetsförhållanden, konkurrensmässiga löner och anställningstrygghet är en grundförutsättning för att säkra en god kvalitet. I våra egna verksamheter är fokus på ökad delaktighet och inflytande på arbetsplatsen viktigt för oss. Att uppmuntra intraprenader och personalkooperativ är två sätt att uppfylla det. Vi tror att regelbunden passagerartrafik på vattnet direkt till Göteborg skulle underlätta för pendlare som har sin arbetsplats nära Göteborgs centrum samt stimulera turism och besöksnäringen. På så vis kan besökande och öbor åka kollektivt och belastningen på väg 155 skulle minska. Vår önskan är att det är en ekologiskt hållbar småskalig turism som inte gör åverkan på miljö och samhälle. 

 

Miljöpartiet Öckerö vill  

 • etabera företagshubbar för småföretag arbeta för att alla ungdomar 15-17 år ska erbjudas sommarjobb att kommunen stimulerar starten av sociala företag 
 • att kommunen tar fram en strategi för besöksnäringens utveckling som fokuserar på småskalighet och ekologisk hållbarhet

 

Hälsa och omsorg 

I takt med att vi blir äldre och friskare ser vi att våra äldre är en stor och viktig resurs. I framtiden finns det sannolikt fler som kan bidra till ett gott liv för våra äldre och vi ser positivt på samarbete med olika frivilligorganisationer inom omsorgen. Kopplingen till djur och natur höjer också livskvalitén och vi ser gärna djur på våra boenden där det finns möjlighet. Äldre har rätt till självbestämmande, respekt, integritet dialog med den personen. Det är viktigt att maten är ekologisk, näringsrik och tillagad på plats. Att hemtjänsten kan erbjuda matlagningshjälp främjar både matupplevelsen och möjligheten att välja bra råvaror. Den mat som serveras ska i största möjliga mån vara ekologisk och närproducerad och köttet skall komma från djur som inte behandlats med antibiotika i förebyggande syfte. Äldre skall kunna påverka innehållet och välja det stöd som passar individen, tex om vill ha hjälp att laga maten i hemmet eller hellre få färdiglagad mat. Som äldre skall man få möjlighet att välja om man vill bo kvar hemma med stöd eller flytta till seniorboende, äldreboende eller särskilt boende. Samverkan mellan kommunen och regionen kring äldre i behov av vård och omsorg ska ökas genom avtal om samverkande sjukvård. Genom ett sådant avtal så kan t.ex. hemsjukvården larmas ut vid mindre akuta larm och ambulansen kan vara hemsjukvården behjälplig vid hög belastning. De äldre med stort behov får på så vis snabbare hjälp och samhället använder sina resurser på ett smartare sätt. Alla människor har rätt att söka asyl och skydd undan förföljelse och krig. Miljöpartiet står upp för en solidarisk flyktingpolitik och vi anser att kommunerna i Sverige måste ta ett solidariskt ansvar för mottagning. Vi vill även att kommunen möjliggör för ensamkommande flyktingbarn att återförenas med sina anhöriga. Arbetslöshet, sjukdom, missbruk kan drabba alla familjer och individer. Därför är det viktigt att samhällets stödjande insatser har en hög tillgänglighet. Det är också viktigt att sätta in insatser i ett tidigt skede och att verka förebyggande.

 

Miljöpartiet Öckerö vill 

 • utveckla frivilligcentraler, där kommunen ska samverka med civilsamhället för att ta till vara äldres kraft att kommunen möjliggör för ensamkommande flyktingbarn att återförenas med sina anhöriga. 
 • att kommunens Individ och Familjeomsorg ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet om hur människor genom ”enpowerment” själva löser sina sociala problem
 • att omsorgspersonalens kunskaper om HBTQ- och genusfrågor garanteras
 • att erbjuda matlagningshjälp som ett bistånd inom ramen för hemtjänsten 
 • att vårdtagarna/de äldre ska bestämma över vilka tjänster som ska utföras öka stödet till familjer och anhöriga till personer med psykiska, fysiska funktionshinder och missbruksproblem. att det skall vara hög kvalitet på kommunens särskilda boenden för personer med LSS och SoL att kommunen har ett socialt investeringsperspektiv och prioriterar tidiga och förebyggande åtgärder, framför allt för barn och unga. 

 

Skola och barnomsorg

Långsiktighet är inte bara ett synsätt inom miljöpolitiken utan även avgörande när det gäller samhällsplanering och ekonomisk politik. Att satsa på barnen är en investering i framtiden. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för en skola där vi kan lita till elevens nyfikenhet och lärarens kompetens. Öckerö kommun har all anledning att vara rädda om sina duktiga pedagoger, som måste erbjudas bra möjligheter till fortbildning och resurser för att eleverna ska nå målen. Alla barn har med sig olika förutsättningar när man kommer till skolan och detta måste skolan ges förutsättningar att klara av att möta. Det finns elever med olika funktionsnedsättningar, olika social bakgrund och eller som har med sig svåra upplevelser. Det behövs många olika slags kompetenser på en skola för att kunna möta dessa behov och kunna ge alla en jämlik skolgång.

Politikens uppgift är inte att detaljstyra och kontrollera pedagogen i dennes arbete. En bra skola har tydlig koppling till forskning och tar kontinuerligt in nya forskningsrön.

Vikten av en meningsfull fritid kan inte överskattas. Fritidshemmen har detta som en av sina uppgifter. Tyvärr har Öckerö kommun få behöriga fritidspedagoger och inga behöriga fritidslärare. Genom en satsning på fritidshemmen och fortbildning av befintlig personal vill MP höja kvaliteten och göra fritids populärt även bland mellanstadieeleverna. Detta leder till ökad social kompetens hos eleverna och en större känsla av meningsfullt sammanhang.

I dagens samhälle finns massor av kemikalier och gifter och hur dessa påverkar oss i framtiden är det inte riktigt någon som vet. Vi anser att försiktighetsprincipen måste gälla för våra barn och ungdomar och att miljön de vistas i liksom maten de äter ska vara fri från gifter och kemikalier.

Lärandet tar inte slut efter grundskolan och vi tror på att ge våra invånare möjlighet till ett livslångt lärande. Närhet till gymnasie- och vuxenskola är viktigt för att kunna fortsätta och utveckla sina studier.

Miljöpartiet är tveksamt till att barn skall gå i samma lokaler från ca 1 års ålder tills de går ut högstadiet. Den nya skolans om planeras för Björkö anser vi därför inte skall ha något högstadium. Detta skulle underlätta för alla barn i Öckerö kommun att få tillgång till kompetenta lärare i samtliga ämnen under hela skoltiden.

Miljöpartiet vill också att alternativ placering av Björkö nya skola skall utredas, sannolikt behövs större område än vad nuvarande skola har och befintlig mark skulle med fördel kunna användas för byggande av lägenheter.

 

Miljöpartiet Öckerö vill 

 • att ekologisk, antibiotikafri och närodlad mat skall erbjudas alla i förskola och skola
 • att skolor och förskolor skall planeras och utformas så att miljön är gift/kemikaliefri
 • att alla förvaltningar tar ansvar för barn och ungdomars bästa, eftersom det samtidigt är en vinst för samhället att satsa på de unga
 • arbeta för mindre barngrupper i förskolan och fler lärare i skolan
 • ha en långsiktig planering av barn- och utbildningsverksamheten, för att utveckla och förbättra verksamheten
 • ha en rättvis fördelning av resurserna, för att barnen i kommunen ska få en likvärdig omsorg/ utbildning, oavsett vilken skola eller vilken bakgrund barnet har
 • att rektorerna ska ha större möjlighet att vara pedagogiska ledare, tex genom ökade ledningsresurser. ha säkra vägar till barnomsorg och skolor, för att barn med ökande ålder ska kunna ta sig på egen hand till verksamheten, vilket är bra både för hälsa och miljö.
 • ha lokaler och organisation anpassade för lärande, för att kunna bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och att alla barn ska kunna delta och trivas.
 • att kulturskolan ska få ökat ekonomiskt utrymme för att även kunna samverka med skolor och fritidshem
 • öka satsningen på fritidshemmen och fortbildning av befintlig personal
 • att fritids för mellanstadiet skapar en fritidsklubbverksamhet, för ökade möjligheter att utveckla och utöva ett intresse inom ramen för fritids.
 • att ett vårdprogram införs på gymnasieskolan Gunilla
 • att Björkö skola placeras på nytt område med möjlighet för utvidning om så behövs.
 • att Björkö skola inte skall omfatta högstadiebarn då de behöver byta miljö och för att underlätta tillgången till bra pedagoger i alla ämnen

 

Kultur och fritid

I många kommuner satsas mer på pojkars idrottande än på flickors, så sker även i Öckerö kommun. Detta skulle ännu hellre kunna kombineras med att man undersöker hur dagens barn och ungdom vill idrotta och ägna sig åt utomhusakativiteter. För övrigt behöver kultur och fritids-frågor stärkas, särskilt i den kritiska övergångsperiod när politiken och förvaltningen centraliseras.

Miljöpartiet Öckerö vill 

 • att kommunen ska säkra simundervisningen i havet
 • att kommunen inrättar ett kulturråd som ett stöd till kommunstyrelsen och för att säkra kulturens status 
 • att pröva på öppna bibliotek, t ex Björkö 

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px ’Times New Roman’; color: #0000ff; -webkit-text-stroke: #0000ff}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 16.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 18.0px}
p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 16.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p6 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 15.0px}
p.p7 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 15.0px}
p.p9 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 15.0px}
p.p10 {margin: 0.0px 0.0px 2.0px 0.0px; font: 16.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p11 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #2a2a2a; -webkit-text-stroke: #2a2a2a; background-color: #ffffff}
p.p12 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #2a2a2a; -webkit-text-stroke: #2a2a2a; background-color: #ffffff; min-height: 15.0px}
p.p13 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p16 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #2a2a2a; -webkit-text-stroke: #2a2a2a; background-color: #ffffff; min-height: 15.0px}
p.p19 {margin: 0.0px 0.0px 2.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #2a2a2a; -webkit-text-stroke: #2a2a2a; background-color: #ffffff}
li.li8 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
li.li14 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; font: 10.0px ’Times New Roman’; color: #2a2a2a; -webkit-text-stroke: #2a2a2a}
li.li15 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 10.0px ’Times New Roman’; color: #2a2a2a; -webkit-text-stroke: #2a2a2a}
li.li17 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Symbol; color: #2a2a2a; -webkit-text-stroke: #2a2a2a}
li.li18 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px ’Times New Roman’; color: #2a2a2a; -webkit-text-stroke: #2a2a2a}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 10.0px Symbol}
span.s3 {font: 10.0px Symbol; -webkit-text-stroke: 0px #000000}
span.s4 {font-kerning: none; background-color: #ffffff}
ul.ul1 {list-style-type: disc}

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter