Susanne Nordling

Intern hälso- och sjukvårdsgruppledare för Miljöpartiet i Region Stockholm

Foto: Fredrik Hjerling
Susannes hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Funktionsrätt.

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Susanne Nordling

Mer om Susanne Nordling

Susanne Nordling om politik

Mina hjärtefrågor är hälso- och sjukvård, jämställdhet och funktionsrätt.

Hälso och sjukvård: Den psykiska hälsan är lika viktig som den fysiska hälsan. Vårdgarantin till BUP ska skärpas och de tidiga psykologiska insatserna vid psykisk ohälsa för alla åldersgrupper öka. Förebyggande och tidiga insatser minskar lidande och ökar vårdens tillgänglighet för dem med komplexa behov. Vi vill bygga ut primärvården och den Nära vården med geografisk närhet till där man bor. Vi sätter hälsan i centrum och vill minska hälsoklyftorna, målet är en jämlik hälsa för alla.

Jämställdhet: Vården ska nå alla, särskilda insatser behövs för socialt utsatta kvinnor med samsjuklighet. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Alla elever ska få kunskap om det som främjar psykisk hälsa och få en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning med samtycke i fokus. Samhället måste bli jämställt.

Funktionsrätt: Samhället måste bli tillgängligt för personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation. Alla är vi olika och olika är bra, vårt samhälle ska var inkluderande och inte utvecklas ifrån normen. När vi bygger och utvecklar vår stad ska hänsyn tas till allas delaktighet i det offentliga rummet och  främjande förutsättningar för allas psykiska och fysiska hälsa.