Skola och utbildning

En väl fungerande Utbildning, Förskola och Fritids är en av förutsättningarna för kommunens utveckling.

Orust har Västra Götalands bästa skolor och ligger på plats två i riket. Detta skall vi värna och satsa resurser på - barnen är vår framtid.

Miljöpartiet på Orust vill:
Skapa en lugn och trygg miljö på våra förskolor.
Minska barngruppernas storlek.
Ge förutsättningar så förskolans läroplan genomsyrar verksamheten.
Ge alla elever en ärlig chans att klara skolan.
Ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön.
Ge skolan mer resurser och arbetsro.
Ge rektorer och förskolechefer goda förutsättningar att stödja sina pedagoger och leda skolans/förskolans utveckling.
Att fritidshemmen prioriteras och utvecklas.
Att det livslånga lärandet i vår kommun innebär möjligheter att man hela livet kan gå vidare och utbilda sig.
Att Nattis och Öppna förskolan är självklara inslag i vår kommun.
Att Förskola, Fritids och Utbildning fungerar väl i en kommun är en av förutsättningarna för kommunens utveckling.
Orust har mycket bra verksamhet inom alla dessa områden och glädjande nog möter man ofta en vilja att gå vidare och bli ännu bättre. Vi vill politiskt möta upp dessa önskningar med de förutsättningar som behövs. Viktigt är en stabil ekonomi som motverkar sparbeting och neddragningar.
 

Sverige behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill se till att den elev som behöver extra stöd får det i tid, utan byråkratiska omvägar. Läraryrket ska värderas som ett av våra allra viktigaste yrken.

Artikel Gp 28:e mars, Gustav Fridolin

Artikel Aftonbladet 24:e mars, Gustav Fridolin

 

Miljöpartiet vill

  • ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön,
  • satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan, och
  • ge skolan mer resurser och arbetsro.

Mot Jan Björklunds detaljstyrning och ökade arbetsuppgifter ställer vi en politik som låter lärare vara lärare.”

 

Fördjupning i ämnet Skola och utbildning

 Miljöpartiets skolpolitik

Framtidens skola måste skapa förutsättningar för morgondagens unga att klara ett liv i en mångfacetterad och föränderlig värld. Alla elever ska få den självkänsla och de kunskaper som gör att de kan välja den väg i livet de själva vill.

Genom ökad nyfikenhet och intresse kommer fler att se positivt på kunskap och inlärning. Skolan varken kan eller bör leva i en bubbla, därför kan inte heller skolan vara värderingsfri utan vila på de grundläggande värden och den aktuella forskning som den övervägande majoriteten enas om. Det är den värdegrund som läroplanen föreskriver och de värden Miljöpartiet vill att skolan försvarar.

Miljöpartiet de gröna är också Skolpartiet de gröna. I vårt budgetförslag till riksdagen satsas fem miljarder kronor under tre år på stöd till lärarnas samlade kompetens- och löneutveckling utöver de anslag regering har. Det stärker skolan och gör det möjligt för fler elever att nå sina mål. På motsvarande sätt har vi de senaste åren valt att prioritera skolan och lärarna i våra budgetförslag i Enköpings kommun. Lärandet sker i mötet mellan lärare och elev, därför är lärarna skolans viktigaste resurs och det bör återspeglas i lön och arbetsvillkor. Detta stöds av de internationella jämförelser som ofta hänvisas till i den skolpolitiska debatten.

Miljöpartiet vill också både genom att tillskjuta medel och genom regeländringar ge lärare och rektorer större frihet. Rektorns roll som pedagogisk ledare måste stärkas. Vi vill också ge lärare rätt att ordinera stöd till elever utan byråkratiska omvägar. Miljöpartiet vill ge verktyg och tillit till professionen i skolans värld.

En modern skola behöver en starkare koppling till forskning. Fler av dem som är verksamma i skolan bör erbjudas möjlighet att forska på deltid och skolan måste bli bättre på att tillvarata nya forskningsrön.

Miljöpartiets politik har alltså stöd i forskning och stöd av lärarnas fackliga organisationer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: