Hela samhället behöver göras tillgängligt

Sverige är ett av världens mest progressiva länder och alla människors lika värde är en grundläggande värdering. Men hur bra är vi egentligen på att praktisera detta för personer med funktionsnedsättning? Inte tillräckligt, menar Miljöpartiet.

Varje människa har olika funktionsförmåga. Ändå är samhället på många sätt format som om alla fungerar likadant. En tredjedel av alla klagomål till diskrimineringsombudsmannen (DO) handlar om funktionsnedsättning, och många av dem rör bristande tillgänglighet. Särskilt barn och unga är utsatta. Trots det omfattas personer med nedsatt funktionsförmåga inte av skyddet mot hatbrott såsom det gör i Norge. Det är hög tid att detta utreds även i Sverige. Diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning måste upphöra.

Sverige står tillsammans med resten i världen mitt i en enorm omställning för att klara klimat- och miljökrisen. Vid större samhällsomvälvningar har personer med funktionsnedsättning historiskt ofta glöms bort och hamnat utanför. Det kommer Miljöpartiet aldrig att acceptera. Alla behövs och alla ska med när Sverige ställer om.

Miljöpartiet har tagit initiativ till ett flertal åtgärder för att göra samhället tillgängligt. I regering har vi tillsatt utredningar för att se över flexibla insatser inom arbetslivet och LSS-lagstiftningen. Vi har säkerställt att assistans för hjälp med andning och sondmatning tydligt utgör grundläggande behov. Dessutom har vi föreslagit en rekordhög höjning av schablonersättningen för personlig assistans. Vi har höjt garantiersättningen och bostadstillägget samt sänkt skatten på sjuk- och aktivitetsersättningen. Tillsammans med Sveriges samlade funktionsrättsrörelse har vi sett till att bristande tillgänglighet numera faller under diskrimineringsbegreppet.

Det finns mer att göra. En av de främsta yttre faktorerna till depression och ångest är en osäker livssituation. LSS-lagstiftningen måste förtydligas så att alla får det stöd de har rätt till. Vi vill att hjälpmedel och tandvård skall ingå i högkostnadsskyddet. Vi vill även se större trygghet i boendet. Hyresvärdar ska inte få ställa särskilda krav på potentiella hyresgästers inkomster. Vi vill också införa förmånliga startlån för att göra det lättare att kunna köpa en första bostad.

Tillgängligheten på arbetsmarknaden måste även den öka. Både anställda och arbetsgivare ska få den hjälp och stöd som behövs för att en anställning ska fungera smidigt. Vi vill se ökad flexibilitet för att kunna arbeta och studera med bibehållen sjukersättning. Vi vill sänka normalarbetstiden. Att kunna delta i samhället är en viktig hälsofaktor, och oavsett arbetsförmåga. Alla som kan och vill arbeta eller studera skall ha den möjligheten.

Varje individ är unik och Sverige ska inte endast vara anpassat för funktionsnormen. Att göra samhället tillgängligt ska få kosta pengar. Hela poängen med ett samhälle är att ta hand om varandra: från var och en efter förmåga, till var och en efter behov.  Vi i Miljöpartiet vill att personer med funktionsnedsättning ska skyddas mot diskriminering och hatbrott. Fler ska ha möjlighet att studera, arbeta och kunna leva fullt ut. Alla ska med när Sverige ställer om.Hela samhället behöver göras tillgängligt. Alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter.

Margareta Fransson, Miljöpartiets funktionshinderspolitisk talesperson och tidigare riksdagsledamot för Östergötlands län

Sophia Nilsson, ordförande för Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté samt ledamot i Göteborgs nämnd för funktionsstöd (MP)

Gabi Rehbinder, ledamot i Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté och Stockholms styrelse samt tidigare styrelse för DHR Stockholm och Blekinge Utvecklingsråd

 

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter