Bättre primärvård för nära och tillgänglig vård

Lyssna

Miljöpartiet i Region Skåne vill ha en sjukvård som sätter medborgaren i centrum. Vi vill värna patienternas valfrihet och göra vården mer lättillgänglig. Köerna måste kortas, väntetiderna för att komma fram på telefon minska och vården bli mer jämlik.

Vi vill tillföra den skånska primärvården en miljard kronor under nästa mandatperiod – eller 250 miljoner i ökade tillskott varje år. Då kan vi satsa på våra vårdcentraler och bygga ut den nära vården. Det vinner du som patient på.

En primärvård utan köer – förstärkt vårdgaranti:

Vården måste vara jämlik, tillgänglig och nära dig som medborgare – oavsett vem du är eller var du bor.

I dag varierar väntetiderna stort mellan de skånska vårdcentralerna. På många vårdcentraler får de flesta patienter träffa en läkare samma dag – på andra väntar var fjärde patient mer än sju dagar. På många vårdcentraler besvaras alla telefonsamtal samma dag – på andra mindre än hälften.

Den här ojämlikheten ser vi som oacceptabel.

Primärvården och vårdcentralen är nyckeln till en fungerande vård. Vi vill ha en förstärkt vårdgaranti där alla ska få kontakt via telefon eller digitala tjänster samma dag och den medicinska bedömningen ske inom 24 timmar.

Det ska inte spela någon roll var du bor – tillgängligheten ska vara lika över hela Skåne.

Tidigare hjälp – satsa på den förebyggande vården:

Var fjärde svensk vill kunna vända sig till sjukvården för att få hjälp till ett hälsosammare liv. Idag finns stora skillnader i hur vi mår – inte minst mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite. Matvanor, rökning, stress och alkoholintag – det finns mycket som påverkar vår hälsa.

Miljöpartiet vill minska klyftorna i folkhälsan. Vi vill se satsningar på den förebyggande vården och ge primärvården ett tydligt uppdrag kring det hälsofrämjande arbetet. Det ska vara lätt att sätta in tidiga insatser och ge patienten det stöd och den hjälp hen behöver.

Fler vårdanställda – bättre vård:

För att minska köerna i primärvården behövs fler anställda inom primärvården. Det kan vi fixa genom fler utbildningsplatser och attraktivare arbetsplatser.

Vi behöver anställa fler allmänläkare och specialister i allmänmedicin. Sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra legitimerade yrkeskategorier måste få ett större ansvar för sina patienter – både för att nyttja deras fulla potential och avlasta läkarna. Med personalägda vårdcentraler och personalkooperativ kan vi öka personalens engagemang och inflytande.

Satsa på digital hälsa:

Vården måste komma närmare medborgarna. Med satsningar på ny teknik skapas både ökad valfrihet och mer inflytande över den egna vården. Med digitala tjänster kan sociala och geografiska klyftor lättare överbyggas. Tjänsten 1177 ska byggas ut, med ökat fokus på hälsofrämjande åtgärder. Med digital teknik kan vården diagnostisera och behandla vissa patienter utan krav på att de behöver ta sig till vårdcentralen. Det blir lättare att förnya recept och smidigare att boka tid på vårdcentralen. Det vinner du som medborgare på.

Fast läkarkontakt – om du vill:

Människor med kroniska tillstånd och äldre ska garanteras en fast läkarkontakt – övriga patienter erbjudas den möjligheten. Då ökar vi kontinuiteten i vården och skapar en mer sammanhållen vård för patienten.

Vårdcentralen – en självklar del av det lokala samhället:

Vårdcentralerna ska spela en ännu större roll i det lokala samhället – i städer, stadsdelar och byar. Genom att samarbeta med idrottsklubbar och det lokala föreningslivet kan det förebyggandet folkhälsoarbetet stärkas. Tillsammans kan vi göra mycket. Vi vill att vårdcentralerna får ett geografiskt områdesansvar och att Region Skåne sluter avtal med lokala aktörer som kan stärka den öppna vården, så kallade idéburna offentliga partnerskap.

Bättre samverkan mellan Region Skåne och kommunerna:

Ingen patient ska hamna mellan stolarna. Patientsäkerheten måste öka och samordningen mellan sjukvård, primärvård och kommunerna bli bättre. Vi behöver säkerställa en god vård för multisjuka och äldre.

Miljöpartiet vill att hembesök för de mest sköra äldre ska skötas via vårdcentralen närmast patienten och att vården ska ske i samarbete mellan primärvården och specialister på sjukhusen. Med en bättre samverkan med kommunerna kan de äldre få den vård de behöver.

Rehabilitering – för din skull:

Människor som blivit sjuka eller råkat ut för en skada ska garanteras rehabilitering och erbjudas aktiva insatser och stöd för att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv. Det ser vi som självklart.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: