Budgetdebatt: Anette Mårtensson om hälso- och sjukvård

Budgetdebatt: Anette Mårtensson om hälso- och sjukvård

Under sitt tal under budgetfullmäktige går Anette Mårtensson, vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, in på vad som behöver göras inom flera områden i den skånska sjukvården. Några exempel på det hon lyfter: En utökad roll för primärvården, ökade resurser till sjukvården som kombineras med förbättringsarbete och effektiviseringar, ökad klinisk forskning samt förbättrat samarbete mellan psykiatri och primärvården.


Den skånska sjukvården står på ett flertal fundament som måste fungera tillsammans för att vi ska möta det som invånarna kan förvänta sig av vården i Skåne.  Det finns ett flertal lärdomar av den utredning som Göran Stiernstedt presenterade i våras. En av de viktigaste är att primärvården måste få en utökad roll i hela sjukvårdsystemet. Den budget som styret idag presenterar konfirmerar den visionen på ett bra sätt.

Regionbidraget till sjukvården beräknas öka med 1,3 miljarder. Utöver detta kommer en skattehöjning med 30 öre att ge vårdsektorn ytterligare 800 miljoner kronor. Detta är en nödvändig satsning.  Det finns inget självändamål att ligga 70 öre under snittet för landstingsskatt i Sverige med tanke på de utmaningar som vi i Skåne har framför oss. Det är också viktigt att vården som bedrivs är effektiv, kompetent och ges på rätt nivå. De ökade resurser vi vill ge sjukvården måste kombineras med förbättringsarbete och effektiviseringar. Det är i ineffektiva organisationer som medarbetarna söker sig bort.

Oklarheter i ansvarsfördelning mellan olika vårdgivare ökar kostnaderna. Men vad som är ännu värre är att risken för felmedicinering ökar och människor får vänta längre på vård. Bristande kontinuitet i vården är alltså inte bara ineffektiv och kostsam, det utgör också ett hot mot patientsäkerheten. Därför är vi tydliga i att arbetet i enlighet med Strategin för förbättringsarbete i Region Skåne 2016-2020 fortsätter.

Primärvården har genom införandet av hälsovalet fått en ökad betydelse och här finns också nyckeln till en tillgänglig och modern sjukvård. Det är viktigt att den tekniska utvecklingen kommer även primärvården till del. Därför kommer HSN att få 12,5 miljoner kronor för att stimulera e-hälsosatsningar. Pengarna kommer att gå direkt in i kapiteringen i Hälsovalet. Utöver detta satsas 87,5 miljoner kronor för att genomföra Region Skånes e-hälsostrategi. Med satsningarna i bilaga 6 så innebär detta en förstärkning av primärvården med 200 miljoner kronor.

Vårdcentralernas roll kommer även att öka i och med det nya avtalet med kommunerna om vård och omsorg i hemmet för de äldsta och mest sköra. Det är denna grupp som behöver sjukvården mest och som utgör det största uppdraget i sjukvårdens vardag. De är särskilt viktigt att även sjukhusläkarna ingår som kompetensstöd och att de ingår i stödet i de mobila enheterna. Det är oerhört viktigt att Region Skåne lever upp till sin del i avtalet med kommunerna. I styrets budget gör vi en extra satsning på 29 miljoner kronor för detta.

Den högspecialiserade vården i Skåne och till stora delar i Södra Sjukvårdsregionen kommer att koncentreras till SUS. Samarbetet med Blekinge, Kronoberg och Halland inom är av stor betydelse för att framtida forskning, rekrytering och bemanning ska kunna säkras. Att finansiera både primärvård och slutenvård är viktigt för att kunna hålla ihop detta.

Den kliniska forskningen ska öka. Det har inte bara betydelse för det medicinska resultatet utan också för vår förmåga att erbjuda framtida medarbetare en intressant arbetsmiljö och spännande utmaningar.  Sjukvårdens roll som drivande aktör när det gäller den regionala utvecklingen kan inte underskattas. Jag tycker att Life science-strategin är en bra utgångspunkt för att betydelsen av innovationer och klinisk forskning ska öka. Vi ser att flera satsningar görs i Skåne just nu men en konkret sak som måste göras är att fler patienter erbjuds att ingå i kliniska studier.

Vi har precis avslutat veckan för Psykisk ohälsa i Skåne. Jag hoppas att många av er tog möjlighet att gå på några av de evenemang som genomfördes då. Den psykiska ohälsan ökar och särskilt oroande är det att det ökat bland barn och ungdomar. Vi vet att en psykisk sjukdom eller besvär förkortar medellivslängden och ökar risken för utanförskap och begränsar livskvaliteten på ett avgörande sätt livet igenom. För att få en likvärdig vård i hela Skåne och för att öka möjligheten till tidig upptäckt måste samarbetet mellan den slutna psykiatrin och primärvården förbättras. Därför föreslås en extra satsning på 18 miljoner kronor för att utveckla vården på detta område, här ingår bland annat införande av en akutbil som har särskild kompetens inom psykiatri.

Jag är mycket glad och stolt över att det nu införts självstyrda inläggningar i psykiatrin i Skåne. Riktlinjerna för hur tvångsvård ska undvikas ska klargöras och arbetet med attityder kring psykisk ohälsa måste fortsätta. Vi har alla som medmänniskor ett ansvar för att minska de negativa attityder som finns mot personer med psykisk ohälsa. Styrets budget fokuserar på att sjukvården ska göra sin del av arbetet.

 

 

 

Relaterade nyheter

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter