اکنون اقلیم نمی تواند منتظر بماند. (MP Skånes valmanifest på dari)

حزب محیط زیست یا Miljöpartiet میخواهد برای یک (اسکونی) Skåne کار نماید که بر اساس همبستگی برای انسان ها، حیوانات و طبیعت بنا گردیده است. محیط زیست و اقلیم مسایل سرنوشت ساز زمان ما میباشد. این موضوعات سیاستمداران و شهروندان شجاع را می طلبد که جرات نمایند امکانات را دیده و تغییر برای یک جامعۀ سازگار با اقلیم را اولویت بدهند. حزب محیط زیست آماده است تا همه روزه در مذاکرات دشوار سیاسی برای آینده مبارزه نماید.

حزب محیط زیست در (اسکونی) Skåne خواستار افزایش سفر های ثابت بوده و ما میخواهیم  تا تعداد بیشتری با وسایل نقلیۀ همگانی سفر نمایند. ریل ها و بس ها باید جذاب و مستریح بوده و به وقت و زمان بیآیند. ما میخواهیم در (اسکونی) خط های متعددی آهن را بسازیم. این کار از آن جهت کاملاَ لازم و ضرور است تا ما بتوانیم هر چه بیشترسفر های سریع، دقیق و منظم را با ریل داشته باشیم.

همه باشندگان (اسکونی) Skåne باید بتوانند به طور سریع به خدمات صحی با کیفیت بالا دسترسی داشته باشند. به همین دلیل ما میخواهیم بالای مراکز صحی ما در (اسکونی) Skåne سرمایه گذاری کنیم. ما میخواهیم در برابر عدم سلامت روزافزون روانی اقدامات جدی نماییم. فعالیت های پیشگیرانه برای حزب محیط زیست در مرکز توجه قرار داشته و ما میخواهیم برای سلامتی بهتر مردم اقداماتی را انجام بدهیم. تعدادی بیشتری از باشنده های (اسکونی) باید دارای یک شغل و اوقات فراغت سالم باشند.

یک رای برای حزب محیط زیست ، یک رای برای تساوی حقوق، انساندوستی و باور به آینده است. برای حزب محیط زیست حقوق و ارزش های یکسان همه انسان ها در مرکز توجه قرار دارد. اکنون این ما هستیم که در مشارکت با هم باید شجاع بوده و هم برای کرۀ زمین و هم برای یکدیگر مسئولیت را به عهده بگیریم. حزب محیط زیست مواظب است تا سیاست باید نقش رهبری کننده را برای یک آیندۀ پایدار به عهده بگیرد. اقلیم نمی تواند
منتظر بماند.

 

حزب محیط زیست در (اسکونی) میخواهد:

 

  1. (اسکونی) باید تا سال 2030 فارغ از سوخت فوسیلی و گاز های گلخانه یی (klimatneutralt) باشد.

  1. توسط یک سیستم ثابت برای ریل ها و بس ها زمان سفر ها را کوتاه ساخته شده، منظم بودن وسایط نقلیۀ همگانی  افزایش یابد.

  1. برای آب تمیزتر  فاضلاب، دریاچه ها، دریا ها و بحر و همچنان دسترسی به آب مطمئن صحی در (اسکونی) اقدامات متعدد اتخاذ گردد

  2. سرمایه گذاری سالانۀ 250 میلیون به منظور ترویج خدمات ابتدایی صحی فارغ از انتظار

  1. افزایش دسترسی به بخش خدمات صحی روانی برای کودکان و جوانان

  1. هر چه بیشتر جذاب ساختن سفر های متداوم، از منزل تا محل کار

  1. اجرای خدمات بنیادی مراقبتی پس از ولادت

  2. دو برابر ساختن سرمایه گذاری های اقتصادی برای خدمات صحی همگانی در جریان 2022 ـ 2018

  1. موجودیت امکان تماس  با روانشناس در هر مرکز صحی

  1. کار برای از میان برداشتن بازرسی های سرحدی در تنگۀ دریای (اوستر شوند) Öresund

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: