"Kollektivtrafik och hälsa hänger ihop"

Här kan du läsa fullmäktigeledamot Kami Petersens anförande i regionfullmäktiges budgetdebatt på tema trafik, den 10-11 december 2018.

Kollektivtrafiken är ett av regionens mest framgångsrika ansvarsområden. Resandet har formligen exploderat efter Region Skånes bildande och genom förståelsen av dess betydelse för utvecklingen i regionen. Öresundsbron möjliggjorde storregional pendling med Öresundstågen. Citytunneln möjliggjorde att Pågatågssystemet kunde växa fram på de järnvägar som inte sprättades upp under massbilismens framväxt vid mitten av 1900-talet. En del av våra problem är alltså bestående men av tidigare skador på den skånska samhällskroppen. Som vi hört behövs åter stora investeringar i nya spår. 

Mer räls
Men fram till dess måste varje muskel spännas. Varje meter räls och varje kvadratmeter asfalt måste nyttomaximeras. Så sent som i helgen startade en ny tåglösning som direktförbinder Rosengård med stationen här utanför, och hundratusentals studie- och arbetsplatser i Skåne. Dessutom bygger den nya Malmöringen på vetskapen att ny spårtrafik och nya stationer genererar investeringar i bostäder och nya arbetsplatser, skapar integration och fördelar välstånd. En vetskap som också måste börja tillämpas på allvar även utanför de större städerna. Kopplingen mellan regional utveckling och kollektivtrafik är med andra ord enormt stark, och Miljöpartier anser därför till skillnad från Alliansen att samarbetet mellan regionala utvecklingsnämnden som kollektivtrafikhuvudman och kollektivtrafiknämnden som utförare måste fortsätta.

Koppling kollektivtrafik och folkhälsa
Detta blir inte mindre viktigt av att kopplingen mellan kollektivtrafik och folkhälsa är underskattad, nu när folkhälsoarbetet inordnas under regionala utvecklingsnämnden. För kollektivtrafikresenärer ska inte reduceras till passiva passagerare. Alla som har möjlighet och väljer att åka kollektivt gör det som en del av en hel resa som påbörjas och avslutas till fots eller med cykel. En fysisk aktivet som har stor betydelse för såväl hälsa som framtida vårdbehov i en allt mer stillasittande livsstil. Här ligger också ett av de stora utvecklingsområdena framåt enligt Miljöpartiet, nämligen att närmare knyta ihop gång-, cykling och kollektivtrafik till en snabb, säker och bekväm helhet, i samarbete med skånska kommuner.

Miljöpartiet står också fast vid målet att kollektivtrafiken snabbt måste fördubbla sina marknadsandelar gentemot bilismen. Alla partier som tar klimatfrågan på allvar instämmer förhoppningsvis i detta. Men då gäller det också att förstå utmaningarna. Behovet av investeringar för att utnyttja infrastrukturen smartare är akut. För det krävs satsningar, inte neddragningar, på kollektivtrafiknämndens verksamhet. För utöver Alliansens åderlåtning på två procent över hela brädet, riktas dessutom en amputationsliknande besparing kollektivtrafiken om ytterligare 15 miljoner. För någon precision i beskrivningarna av Alliansens försämringar står inte att finna. Är det fler ståplatser eller dyrare biljetter som skåningarna har framför sig?

Miljöpartiet å sin sida tillför i sin budget 349 miljoner kronor. Det är 60 miljoner mer än Alliansen, och det innebär att det ambitiösa trafikförsörjningsprogrammet och nödvändiga åtgärder för en stärkt kollektivtrafik faktiskt kan genomföras.

Välja bort bilen
Alliansen gick till val på att korta bilköerna. Inget fel i det, utöver att den numera både åderlåtne och amputerade patienten verkar få nöja sig med att Alliansen ger sig på symptomen, snarare än att sätta sig in i sjukdomsbilden. För tyvärr ignoreras såväl trafikforskningen som trafikverkets experter. Men vi i Miljöpartiet hjälper gärna Alliansen att nå sitt vallöfte gentemot de skåningar som inte kan välja bort bilen. Lösningen på deras problem är att använda den skånska infrastrukturen effektivt, inte att hälla ut mer asfalt till stora summor.

Men då behövs Miljöpartiets satsningar så att nya tåg i System 3 som klarar minst ett tusen passagerare snabbt kommer i trafik, så att fler och snabbare superbussar sätts in och att dessa får köra i egna bussfiler och så att kollektivtrafik gång- och cykling kan integreras till en hel resa. På så sätt gör vi mycket av lite medan vi sänder ett tydligt budskap om behovet av ett skånskt spårinfrastrukturpaket.

Bifall Miljöpartiet de grönas budgetreservation.

Läs budgetförslaget i sin helhet här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: