Från talarstolen: Kollektivtrafiken ger utveckling, välfärd och hållbart resande

Miljöpartiet satsar 55 miljoner mer än Alliansen på tillgänglig, kapacitetsstark och prisvärd kollektivtrafik i hela Skåne. Läs Kami Petersens, ledamot i kollektivtrafiknämnden, budgettal .

På stambanorna är är det fullt med folk på tågen, och fullt med tåg på spåren. Befolkningen växer snabbare än antalet spårmeter. Näringslivet hämmas.

På Österlen är det glest mellan folk på bussarna, och glest mellan bussarna i byarna. Befolkningen krymper och avgångar och linjer dras in. Välfärden hämmas.

Det är en kort sammanfattning av situationen i Skånsk kollektivtrafik.

Vi har haft en EU-valrörelse där nästan alla partier lovat krafttag mot utsläppen av växthusgaser. Nu är det inte längre valrörelse och vi kan konstatera att en av de stora utsläpparna fortfarande är trafiken. Så även i Skåne.

Partier i Riksdagen har slagit fast att trafikens utsläpp ska minska med 70 procent till 2030. Flera utredningar har varit tydliga, nya bränslen, elbilar och ny teknologi räcker inte för att nå dit. Biltrafiken måste minska. Med uppåt 20 procent i våra storstadsområden, enligt Trafikverket. Enligt oss själva i Region Skåne ska Skånetrafikens andel av trafiken fördubblas, till 40 procent till samma år, på bekostnad av bilismen. I Skåne är vi överens om Skånebilden, som om den genomförs ger goda förutsättningar för många att välja bort bilen till förmån för mycket attraktivare kollektivtrafik.

Frågan är hur det blir med genomförandet. Vi har kommit till en punkt där det börjar skymta en diskrepans mellan de kritiska 2030-målen och den faktiska utvecklingen och de faktiska prioriteringarna. Prioritering av en fungerande järnväg kräver att motorväg prioriteras bort.

Kollektivtrafiken är avgörande också för regional utveckling. Det som vetenskapen säger om kollektivtrafiken är att det behövs mer kapacitet där trängseln är stor och mer tillgänglighet där resandet är lågt. Både och.

Utan spår blir det inga stationssamhällen och utan stationssamhällen kan inte det lokala näringslivet växa, kan inte byggbolag bygga nya bostäder, kan inte studenter bo kvar samtidigt som de studerar, tvingas pendlare betala tusentals kronor i månaden för bilresor i stället för att spendera i den lokala ekonomin. Och utan stationssamhällen saknas den ryggrad i kollektivtrafiken som ett finmaskigt nät av bärkraftiga lokala busslinjer kan hängas upp på.

För att få en positiv utveckling i hela Skåne och bryta avvecklingen av samhällsservice, utvecklingen mot döende bykärnor och avfolkningen av landsbygden så krävs att tillgängligheten ökar där den är dålig. Tillgänglighet som ofta heter busstrafik på landsbygden eller i städernas utkanter. Tvärtom ser den snarare ut att minska framöver med de så kallade “konsolideringar”, det vill säga nedskärningar, som aviseras i Alliansens budget.

För det är den kopplingen mellan kollektivtrafik och regional utveckling som Alliansen inte verkar förstå. Att tillgänglighet i form av ett finmaskigt linjenät, med frekventa och taktfasta turer i sig har ett ekonomiskt värde.

Kollektivtrafik vidgar den lokala arbetsmarknaden. Arbetstagarna får möjlighet att välja bättre betalt arbete längre bort. Företagen får tillgång till ett större utbud av arbetskraft, personer med rätt utbildning och erfarenhet. Matchningen mellan arbetsgivares behov och arbetstagares kompetens ökar. Sannolikheten att få jobb ökar och arbetsplatser blir mer produktiva, vilket i sin tur höjer lönerna. Och skatteintäkterna.

Framförallt gynnas de med svag ställning på arbetsmarknaden av att slippa ett dyrt bilberoende. För lågutbildade och låginkomsttagare betyder snabbare och billigare kollektiva resor i större grad att det är lönt söka ett arbete och att söka det längre bort, än för högutbildade med högre inkomst.

Och eftersom kollektivtrafiken är mer yteffektiv än bilen minskar den även trängseln på vägar och gator, vilket minskar restiden och ökar tillgängligheten för resenärer som färdas i bil, särskilt i och runt städerna.

Därför är det ett problem att Alliansen minskar tillgängligheten i Skåne genom omfattande neddragningar av linjer och turer, inte minst där tillgängligheten är som sämst.

Därför är det ett problem att Alliansen har svårt att fokusera, och därmed prioritera spårutbyggnad i hela Skåne.

Därför är det ett problem att Alliansen har bytt ut den regionala utvecklingstanken mot en konstruerad motsättning mellan kollektivtrafik å ena sidan och vård å den andra.

Istället för Alliansens avveckling väljer vi i Miljöpartiet att satsa pengar på att utveckla den Skånska kollektivtrafiken och de Skånska samhällena, i samverkan med kommuner och Skåningar.

Därför satsar Miljöpartiet 55 miljoner mer än Alliansen på tillgänglig, kapacitetsstark och prisvärd kollektivtrafik i hela Skåne.

Bifall till Miljöpartiets budget och säryrkanden.

 

*Budgettal under Regionfullmäktige den 17-18 juni 2019*

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: