Miljoner till idéburen sektor för att främja folkhälsan

Region Skånes Folkhälsoberedning har beslutat om flera satsningar på folkhälsa under året. Totalt delas cirka 2,1 miljoner kronor ut till den idéburna sektorn i flera projekt där många handlar om att locka till rörelse och förbättra den psykiska hälsan.

– Att stärka den idéburna sektorn innebär att vi stärker samhället. De spelar en stor roll för att människor ska må bra. Speciellt glad är jag över att flera av satsningarna riktar sig till barn och unga, säger Ida Nilsson (MP) ordförande i Folkhälsoberedningen.

Halv miljon till Kristianstad
En halv miljon kronor går till satsningar i Kristianstad. Projektet K:I:O:S:K. tilldelas 250 000 kronor.  Det startade i Malmö 2003 med målsättningen att aktivera fler mellanstadiebarn. Det handlar om förebyggande arbete mot mobbning, tobak och droger. Verksamheten bygger på att aktivera och motivera barn och ungdomar i utsatta miljöer och som står utanför det ordinarie föreningslivet och fokuserar på positiva upplevelser genom samarbete och fysisk aktivitet.

Projektet Hittaut i Kristianstad får 250 000 kronor. Det handlar om att på ett naturligt och tilltalande sätt få människor att komma ut i stadens naturområden och lära känna sin stad. Projektet riktar sig till alla medborgare, men särskilt barn och unga och de vilka inte vanligtvis söker sig ut i naturen. Projektet går ut på att deltagarna får en karta antingen direkt i brevlådan eller via skolor, vårdcentraler eller idéburna organisationer i kommunen. På kartan finns checkpoints som deltagaren ska leta upp och besöka.

Aktivitetsskola i Skurup
I Skurup tilldelas projektet Parent and Junior Activity School 119 000 kronor. Det är Studieförbundet Vuxenskolan, Skurups kommun och föreningar som gemensamt driver projektet. Aktivitetsskolan ska erbjudas barn och unga som har sämre förutsättningar till en god hälsa och välbefinnande och deras föräldrar får kunskap oh stöd att främja barnens hälsoutveckling och deltagande i civilsamhället. I grundskolorna vet elevhälsan vilka barn oh unga som har färre friskfaktorer. Aktivitetsskolan ska ha ett kompensatoriskt syfte att stödja dessa barn och unga, främst 11-14 år genom olika främjande aktiviteter. Projektet ska även erbjuda aktiviteter till föräldrarna eftersom de är viktiga bärare av en positiv hälsoutveckling för sina barn. Projektet ska även fungera som en avspark för ett permanent samarbete mellan idéburen sektor och Skurups kommun.

– Projektet är ett lysande exempel på gränsöverskridande samverkan. För att stärka barn och ungas hälsa är det viktigt att arbeta tillsammans, och jag hoppas att det här projektet sprider sig som en förebild för hur fler kan bedriva ett gemensamt arbete, säger Ida Nilsson (MP) ordförande i Folkhälsoberedningen.

Utbildning i psykisk hälsa för skolelever
I Malmö tilldelas pilotprojektet YAM (Youth Aware of Mental Health) 250 000 kronor. Projektet ska genomföras under året på fyra grundskolor i Malmö genom ett samarbete mellan de ideella föreningarna Mentalpiloterna och Mind Skåne. Det är Backaskolan, Bellevueskolan, Europaportens Skola och Bladins Grundskola. YAM är en hälsofrämjande och förebyggande insats i form av ett utbildningsprogram för grundskolan som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingarna bland skolelever. Målgruppen är elever på högstadiet.

– Att utveckla färdigheter för att möta livets svårigheter och våga diskutera psykisk hälsa i skolan är viktiga steg för ett friskare samhälle. Region Skåne har nyligen tagit fram en handlingsplanför att säkra att antalet självmord och självmordsförsök minskar i Skåne. Denna satsning stämmer väl överens med det, säger Ida Nilsson. 

Regionstyrelsen fattar slutgiltigt beslut i ärendet torsdagen den 31 maj.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: