Nu. Ingen ska behöva vara rädd för att föda barn

Lyssna

Miljöpartiet i Region Skåne vill stärka kvinnans rätt och sätta den gravida, födande och nyförlösta kvinnan i centrum. För oss är det en jämlikhetsfråga.

Att föda barn är en unik upplevelse. Ingen födsel är den andra lik och för många kvinnor är förlossningen en av de starkaste upplevelserna i livet. Tyvärr känner allt för många kvinnor att det som borde förknippas med glädje och trygghet istället är en orsak till oro och ångest. Allt för många kvinnor känner sig förbisedda i förlossningsvården och upplever att det är svårt att få den hjälp de känner att de behöver.

Miljöpartiet i Region Skåne vill öka valfriheten inom förlossningsvården och erbjuda fler möjligheter att få individanpassad hjälp.

Vården måste bli bättre på att lyssna på de kvinnor som drabbas av förlossningsdepressioner eller lider av förlossningsrädsla. Ingen kvinna ska behöva lida på grund av bristningar och andra förlossningsskador.

 

Vi kommer därför arbeta för att följande införs under nästa mandatperiod:

Nollvision för förlossningsskador – bättre eftervård:

I mars i år överlämnade Facebook-uppropet #vågavägraförlossningsskador över 7000 namnunderskrifter till regeringen med krav på att förlossningsskador uppmärksammas mer. Samma budskap kommer också från flera andra patientorganisationer.

Miljöpartiet har lyssnat på de kraven.

Vi vill att Region Skåne inför en nollvision för förlossningsskador. Idag följs bara de allvarligaste bristningarna upp – det vill vi ändra på. Vi kommer därför driva frågan att alla bristningar och förlossningsskador ska följas upp och att hjälp alltid ska erbjudas. För det krävs satsningar på bland annat MVC och BVC, med fler uppföljningsbesök för de kvinnor som så önskar. Det kommer också göra det enklare att fånga upp kvinnor som drabbas av andra graviditetsrelaterade skador. Dessutom vill vi göra det enklare för kvinnor att få samtalskontakt efter förlossningen, särskilt om den varit traumatiskt. Den möjligheten bör finnas lättillgänglig ett antal år efter förlossningen. Miljöpartiet satsar också på fler digitala lösningar för stöd, information och rådgivning, till exempel via 1177.

Förlossningsgaranti – inga ofrivilliga hänvisningar:

Idag hänvisas runt fem procent av alla kvinnor som ska föda barn i Skåne till andra sjukhus än det kvinnan valt. Dessa ofrivilliga hänvisningar orsakar ofta stress och oro och är knappast en bra start på förlossningsupplevelsen. Miljöpartiet i Region Skåne vill därför införa ett tydligt mål: i slutet av nästa mandatperiod ska inga ofrivilliga hänvisningar ske inom den skånska förlossningsvården. Den kvinna som är på väg att föda ska garanteras rätt att åka till det sjukhus hon själv valt.

Ökad bemanning:

Själva förlossningen är en av de mest omvälvande sakerna en kvinna går igenom. Det behöver knappast påpekas att den födande kvinnan befinner sig i en enormt utsatt och stressande situation. Samtidigt vet vi att upplevelsen och det som händer när barnet föds har en avgörande betydelse för kvinnans framtida välbefinnande. En dålig förlossningsupplevelse kan leda till förlossningsdepression och framtida förlossningsrädslor, precis som en stressad förlossning lättare leder till förlossningsskador. För oss i Miljöpartiet är det därför självklart att varje födande kvinna ska ha en barnmorska hos sig under slutskedet. För det krävs ökad bemanning inom förlossningsvården. Miljöpartiets mål är att en barnmorska ska hantera en förlossning åt gången.

Familje-BB – på alla förlossningssjukhus:

En del av en trygg upplevelse för den nyförlösta kvinnan är vetskapen att hennes partner kan stanna hos henne på BB. Det bidrar både till att stärka familjebanden och öka tryggheten för den nyblivna mamman. Miljöpartiet i Region Skåne ser det som självklart att alla sjukhus med förlossningsavdelning i Skåne ska ha ett familje-BB.  Miljöpartiet vill därför att det snarast etableras ett familje-BB i Malmö.

En graviditet – en barnmorska:

Idag är den svenska förlossningsvården uppdelad i tre delar: mödravården (MVC) under graviditeten, förlossningsavdelningen och BB under och direkt efter förlossningen och barnavårdscentralen (BVC) efter hemkomst från sjukhuset, med ett uppföljningsbesök för mamman på MVC. Det skapar glapp i vårdkedjan och ökar risken att kvinnan inte får den hjälp hon behöver.

I flera andra länder, som Danmark, Storbritannien och Nederländerna, är det vanligare med en mer sammanhållen vårdkedja, där kvinnan träffar samma barnmorska både inför, under och efter förlossningen. Just nu pågår försök med det här arbetssättet i flera svenska landsting, särskilt som ett stöd till kvinnor med förlossningsrädsla.

Miljöpartiet vill att Region Skåne under nästa mandatperiod genomför ett pilotprojekt där kvinnor med förlossningsrädsla erbjuds möjligheten att få ha samma barnmorska genom hela vårdkedjan. Vi kallar det för En graviditet – en barnmorska.

BB-vård i hemmet:

För väldigt många kvinnor sker förlossningen utan komplikationer. Även de kvinnorna ska få större möjlighet att välja vård utifrån sina egna behov. En del känner en trygghet i att stanna kvar på BB de första dagarna – andra vill komma hem så snabbt som möjligt. Miljöpartiet vill därför att Region Skåne inför BB-vård i hemmet. Det betyder att den kvinna som själv vill åka hem direkt från förlossningsavdelningen ska få göra det. I gengäld får hon hjälp av barnmorska de första dagarna via hembesök och telefonrådgivning dygnet runt.

HBTQ-certifiera hela förlossningsvården:

Tyvärr upplever fortfarande många hbtq-personer brister i bemötandet inom vården. Det gäller också inom förlossningsvården. Studier visar att det både finns en oro för att diskrimineras och för att bemötandet inte ska vara bra. Det kan vara allt från språkbruk till att det finns en heteronormativitet i verksamheten, där bilden av en mamma och en pappa fortfarande sitter i väggarna. Miljöpartiet i Region Skåne vill därför att hela den skånska förlossningsvården hbtq-certifieras.  Ett gott bemötande av alla vårdtagare är en självklarhet.

Doulor och kulturdoulor:

Ibland räcker det inte med närvaron av en engagerad och kunnig barnmorska under förlossningen.  Det finns också situationer där den födande kvinnan kan behöva extra stöd.Idag väljer en del kvinnor att ha en så kallad doula med under förlossningen. Det är en person som kan ge den födande kvinnan och hennes eventuella partner känslomässigt stöd.

Miljöpartiet vill att Region Skåne erbjuder kvinnor som själva uttrycker det och som bedöms ha ett behov av extra stöd möjligheten att ha en doula på plats.

Vi vill också se en särskilt satsning på kulturdoulor, som kan ge särskilt stöd till kvinnor med utländsk bakgrund. Det minskar inte bara risken för bristningar och komplikationer – det underlättar också i mötet mellan kvinnan och vårdpersonalen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: