"Patienterna drabbas hårdast av Alliansens effektiviseringar"

Lyssna

Här kan du läsa gruppledare Mätta Ivarssons huvudanförande i regionfullmäktiges budgetdebatt, på temat hälso- och sjukvård den 10-11 december 2018.

Jag vill börja med att yrka bifall till Miljöpartiet de grönas budget i sin helhet.

Den styrande Alliansen har lagt en budget som leder till neddragningar i många av Region Skånes verksamheter. 

Den innehåller omöjliga effektiviseringskrav och kraftiga besparingar. Hälso- och sjukvården ska inte bara effektiviseras med två procent – ni i Alliansen föreslår också en riktad besparing på 20 miljoner kronor på nämnden. Lika mycket minskas Personalnämndens budget med. Regionala utvecklingsnämnden ska spara nästan 25 miljoner kronor.

Listan kan göras lång.

Men bakom alla siffror och tabeller – bakom allt prat om effektiviseringar och besparingar – finns faktiskt människor. Vi får aldrig glömma bort det. Det är personalen och patienterna som kommer att drabbas hårdast av Alliansens effektiviseringar.

När ni fokuserar på effektiviseringar och besparingar lägger vi i Miljöpartiet istället fram en budget som på allvar innebär en ny riktning för Skåne. Vi tar ansvar för ekonomin och gör samtidigt viktiga satsningar på både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Vi lägger 164 miljoner kronor mer på hälso- och sjukvården och 60 miljoner kronor mer på kollektivtrafiken än vad ni gör – men får ändå ett resultat som är 18 miljoner kronor högre än ert.

Så skapar vi ett hållbart Skåne.

När ni kräver att medarbetarna ska springa ännu lite fortare, jobba ännu lite snabbare, lägger vi en budget som minskar stressen hos personalen, skapar bättre arbetsvillkor och gynnar patienter och pendlare.

Långsiktighet och hållbarhet
I vår budget är långsiktighet och hållbarhet ledord.

Vi vill ha en nära och tillgänglig hälso- och sjukvård som präglas av jämlikhet och jämställdhet. Det ska vara lätt att komma fram på telefon till sin vårdcentral. Det ska vara lätt att få en första medicinsk bedömning. Köerna till operationer och undersökningar ska vara korta, utan att kvaliteten försämras.

Vår budget står upp för de kvinnor som drabbats av förlossningsskador och kämpar för att få hjälp. Vi föreslår fler och tidigare uppföljningsbesök efter förlossningen och en individanpassad förlossningsvård som tar hänsyn till varje kvinnas egna förutsättningar.

Vi står upp för alla de barn och unga som mår psykiskt dåligt. Vi gör en riktad satsning på barn- och ungdomspsykiatrin och utöver det sju miljoner kronor till ungdomsmottagningarna så att de kan ha öppet när det passar ungdomarna själva – på kvällar, helger och lov.

Vi föreslår en förstärkt primärvård och gör samma satsning som ni i Alliansen, det vill säga 371 miljoner kronor extra. Det gör att vi kan satsa på fler psykologer på vårdcentralerna och en mer jämlik vård över hela Skåne. Sjukhusen får över en halv miljard i extra resurser för att minska köerna och förbättra arbetsmiljön. Vi gör en personalsatsning på 35 miljoner kronor för att förbättra arbetsförhållandena och satser 180 miljoner på nya mediciner.

Fokus på förebyggande vård
Den skånska hälso- och sjukvården står idag inför stora utmaningar. Fler människor kommer att leva allt längre, skillnaderna i hälsa öka och antalet kroniskt sjuka och multisjuka bli fler.

Det ställer nya och ökade krav på Region Skåne. För att möta framtidens behövs ett större fokus på att förebygga ohälsan.

Den bästa vården är trots allt den vård som inte behövs.

Vi i Miljöpartiet föreslår därför en kraftig satsning på folkhälsa och den förebyggande vården. Att förhindra att sjukdomar uppstår eller att befintliga sjukdomstillstånd förvärras påverkar hälso- och sjukvårdskostnaderna i positiv riktning och bidrar till ett bättre liv för patienterna.

Idag uppger runt hälften av alla svenskar att de är överviktiga eller lider av fetma. En fjärdedel av alla vuxna svenskar har så dålig matvanor att de riskerar att bli kroniskt sjuka eller dö i förtid.

Det här måste vi våga prata om.

Hälsosammare matvanor kan bidra till att minska hjärt- och kärlsjukdomar med mellan 30 och 50 procent. Upp till en tredjedel av alla cancerfall skulle kunna förebyggas med bättre matvanor och fysisk aktivitet.

Samtidigt vill var fjärde svensk kunna vända sig till vården för att få hjälp att ändra sina matvanor. Nästan var tredje dagligrökare säger sig vilja ha hjälp att sluta röka.

De önskemålen måste vi ta på allvar.

Men trots att vi vet allt det här väljer ni i Alliansen att skära ner på folkhälsoarbetet. Anslagen till folkhälsoberedningen minskar i er budget från drygt 28 miljoner till 24,4 miljoner.

Det är faktiskt svårt att förstå logiken bakom det.

Vi i Miljöpartiet gör tvärtom. Vi kompenserar för er neddragning och fördubblar sedan pengarna till Folkhälsoberedningen jämfört med i år. Det innebär 56,4 miljoner kronor – mer än dubbelt så mycket som ni satsar.

Med tiden kommer den här satsningen att bli en kostnadsbesparing. Trycket på både primärvården och sjukhusen kan minska. Människor mår bättre samtidigt som Region Skånes ekonomi kan stärkas.

Det skapar en långsiktighet på allvar.

Det är den röda tråden i vår budget.

Vi säger bestämt nej till att skjuta problemen framför oss. Det är inte våra barn och barnbarn som ska behöva betala för dagens misslyckanden.

Klimatförändringarna påverkar sjukvården
Vi har den här budgetdebatten efter en sommar präglad av extremhetta och torka. En historisk långvarig värmebölja halverade de skånska skördarna och fick brunnar och vattendrag att sina.

Sommaren 2018 gav en försmak av vad ett förändrat klimat betyder.

När FN:s klimatpanel IPCC i oktober publicerade sin klimatrapport var budskapet dramatiskt. Redan vid en temperaturhöjning på 1,5 grader kommer skadorna på många ekosystem att bli irreparabla och vid två grader – det mål som sattes i Parisavtalet – katastrofala.

Samtidigt som jag står här i talarstolen pågår FN:s klimatkonferens i polska Katowice. Inför konferensen publicerade en rad organisationer en rapport i den prestigefyllda tidskriften The Lancet om hur klimatförändringarna påverkar folkhälsan. Högre temperaturer i Sverige leder till ökad risk för stroke, hjärtinfarkt och luftvägsbesvär. Ökade temperaturer i Östersjön gör att bakterier som orsakar sårinfektioner och blodförgiftning nu frodas. Forskarna varnar för att våra barn och barnbarn riskerar att uppleva utbrott av denguefeber i norra Europa.

Denguefeber!

Klimatförändringar påverkar oss alla och kommer att öka trycket på sjukvården ännu mer, med högre kostnader som följd.

Det finns inte längre tid att vänta och se.

Därför lägger Miljöpartiet en budget som tar klimatutmaningarna på allvar. När ni i Alliansen vill bygga nya motorvägsfiler och slaktar regionala utvecklingsnämndens budget med en besparing på över 24 miljoner kronor gör vi en istället en kraftfull satsning som bland annat ska gå till en ännu högre växel i klimatarbetet, till utökat folkhälsoarbete och till nya skånska folkhögskoleplatser.

I vår budget är miljö- och klimathotet inte bara ord i texten – det avspeglar sig också i hur vi fördelar våra pengar. Det är den stora skillnaden mellan oss.

Varken klimatet eller den skånska hälso- och sjukvården kan vänta. Det är nu vi måste agera. Det är nu vi måste ta de tuffa besluten.

Därför yrkar jag bifall till Miljöpartiets förslag till budget!

Läs budgeten i sin helhet här.

 

 

Klimatförändringar påverkar oss alla och kommer att öka trycket på sjukvården ännu mer, med högre kostnader som följd.