Regionbudget 2017

Regionbudget 2017

De Rödgröna i Region Skåne, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, föreslår stora satsningar på skånsk sjukvård, som i budgetförslaget får två miljarder mer att röra sig med nästa år. Det förutsätter 30 öre i skattehöjning.
I fokus står e-hälsa, kortade köer och satsningar på vårdcentraler. Genom utbildningsreformer och ett lyssnande ledarskap ska det bli mer attraktivt att arbeta för Region Skåne.
Inom kollektivtrafiken fortsätter arbetet med enklare och förbättrade biljettsystem.


SJUKVÅRD

Sjukvården ska hålla hög kvalitet, vara patientsäker, jämlik och tillgänglig. Resurserna ska användas effektivt och genom modern teknik, så kallad e-hälsa, ska vården bli tillgängligare för alla. Vi vill att sjukvården ska finnas nära dig, när du behöver den. Därför satsar vi på att göra vården tillgänglig via din mobil eller dator, dygnet runt. Den största satsningen någonsin på e-hälsa genomförs under 2017.

E-hälsa – nå vården där du är

 • Region Skånes e-hälsostrategi ska genomföras. Vi satsar 87,5 miljoner kronor för finansiering av dessa insatser.
 • Patientens möjlighet att boka, omboka och avboka tider online, med dator eller mobiltelefon, ska byggas ut på bred front under 2017.
 • Under 2017 ska Region Skåne övergå till att huvudsakligen använda sig av digitala kallelser och bokningar. Kallelser med förbokade tider som patienten ej har valt ska ersättas med system där patienten själv bokar sin tid.
 • Annan information till patienter som exempelvis provsvar ska huvudsakligen ske genom digitala kanaler.
 • Ett system med digital självincheckning ska byggas ut under 2017.
 • Betalning av patientavgifter ska kunna göras via mobila lösningar.
 • Möjlighet till digitala högkostnadsskydd ska införas.
 • Digitala läkarkontakter ska införas på bred front under 2017.
 • Det pågående arbetet med ett system med digitala remisser och svar ska fortsätta.

Bättre tillgänglighet på vårdcentralerna

 • Vi vill satsa 100 miljoner för att öka tillgängligheten på vårdcentralerna med bland annat kvälls- och helgöppet. Satsningen ska omfatta att fler vårdcentraler öppnar i egen regi.
 • Vi vill också öppna två nya vårdcentraler i Malmö, en i Landskrona och nya vårdcentralsfilialer i: Marieholm, Bårslöv, Fjälkinge, Kvidinge, Teckomatorp, Klågerup och Furulund.

Utökad satsning på cancerundersökningar

 • Med en satsning på 20 miljoner vill vi påskynda och utöka strukturerade och likartade undersökningsmetoder som kortar vårdköer och gör det lättare att upptäcka cancer, så kallade standardiserade vårdförlopp.
 • Vi vill utöka antalet patienter som kan genomgå den här undersökningsmetoden på redan utbyggda diagnoser.
 • Vi vill också påskynda arbetet med att införa den här undersökningsmetoden på fler diagnoser, det kommer att presenteras 2017.

Akutvården behöver förstärkas

 • Vi vill satsa 20 miljoner på att förbättra patientsäkerhet, arbetsmiljön och minska trycket på akutvården. Där utgår vi från den Akutöversyn som gjordes 2016 där det framkom flera förbättringsförslag.
 • Vi vill minska trycket på akutvården i sydvästra Skåne genom att öppna Trelleborgs akutmottagning för ambulans även på natten. Målet är att fler skåningar ska få kortare avstånd till dygnet runt- öppen akutsjukvård.

Storsatsning för fler allmänspecialister

 • Vi vill satsa totalt 30,1 miljoner på att få fler allmänspecialister till vårdcentralerna. Det gör vi för att prioritera kompetensförsörjning till primärvården.
 • Vi höjer ST-ersättningen till vårdcentralerna. Vi vill också införa 15 platser för så kallad dubbelspecialisering, fler läkare ska ha specialistkompetens även inom allmänmedicin.
 • Vi vill också säkra finansieringen för ST-tjänster inom allmänmedicin och marknadsföra Region Skåne för att kunna möta de studenter och läkare som gör sin utbildning inom EU.

Vi vill satsa på att öka tillgängligheten inom sjukvården

 • Vi vill satsa 317 miljoner på att korta köerna inom den skånska hälso- och sjukvården, både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Förslag finns på att upphandla kapacitet och att fortsätta att jobba med tillgänglighetspaketet med exempelvis interna kösatsningar.
 • Akutsjukvårdens tillgänglighet ska förbättras, samtidigt som den avlastas genom ökade satsningar på vårdcentralerna som ska få ett mer omfattande dygnet-runt-ansvar.
 • Förlossningssjukvården kommer att förbättras, liksom kvinnosjukvården och psykiatrin.
 • Satsningar för bättre tillgänglighet, bemötande och kunskap inom psykiatrin.

 

KOLLEKTIVTRAFIK

Alla i Skåne ska ha tillgång till väl fungerande kollektivtrafik. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken och göra det lätt för dig att ta tåg eller buss till ditt arbete, skola eller fritidsaktivitet. Det ska vara tryggt, smidigt och säkert att resa med kollektivtrafiken i Region Skåne.

 • Trygga miljöer vid hållplatserna – vägen till hållplatsen är en naturlig del av resan!
 • Malmöexpressen, en buss med möjlighet att gå på vid alla ingångar, planeras att utökas till fler linjer i Malmö.
 • Ny teknik som ger mer tillgänglig och personlig trafikinformation och underlättar biljettköp för vana och mer ovana resenärer.
 • Insatser för att alla resenärer ska få tydligare information vid trafikstörning.
 • Vi vill att det ska bli enklare att nå skånska natur- och rekreatonsområden med kollektivtrafik.

 

STÄRKT MILJÖ- OCH KLIMATARBETE

Skåne behöver minska sin miljö- och klimatpåverkan. Region Skåne vill därför bidra till omställningsarbetet till förnybar energi och bioekonomi både på strategisk nivå och i sitt interna arbete. Som upprättare av den regionala transportinfrastrukturplanen och som huvudman för den Skånska kollektivtrafiken läggs särskild vikt på transportsektorn. Skåne behöver anpassas inför kommande klimatförändringar. För att klimatsäkra Skåne behövs innovationssystemen kopplas samman med klimatanpassningsarbetet. Region Skåne och näringslivet ska samverka för att agera proaktivt vad gäller miljöfrågor. Målet om ett klimatneutralt Skåne 2030 står fast.

 • Förutsättningarna för ett klimatpolitiskt ramverk för Region Skåne ska utredas.
 • Insatser ska göras för att stödja utvecklingen av miljövänliga drivmedel.
 • Den regionala handlingsplanen för bioekonomi ska stärka Skåne som ett bioekonomicentrum för att driva omställningen mot förnybara råvaror och material i industrin.
 • Den regionala handlingsplanen avseende kemikalier ska implementeras tillsammans med kommuner, näringsliv och andra aktörer i Skåne.
 • Region Skånes resepolicy ska i ökad omfattning stödja att tjänsteresor görs med fossilfria bränslen.

 

KULTUR

Kulturens roll och betydelse för människor och samhälle handlar i grunden om demokrati, yttrandefrihet och samhörighet. Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv med både bredd och spets och där alla är välkomna att delta.

 • Vi vill lyfta fram Skånes rika kulturmiljöer och naturområden mer.
 • Mer satsning på film i Skåne, en växande marknad som attraherar unga filmskapare.
 • Ett jämlikt kulturliv där alla får synas och medverka, särskilda satsningar på barn, unga och äldre.

 

UTVECKLING FÖR FRAMTIDEN

Hela Skåne ska vara levande, det ställer krav på den regionala utvecklingen. Rätt insatser bidrar till nya arbetstillfällen, fler bostäder och bättre service till skåningarna. Målet är att stärka Skånes konkurrenskraft, höja sysselsättningsgraden och minska arbetslösheten.

 • Prioritera digitalisering och främja utbyggnaden av en öppen IT-infrastruktur.
 • Språkträning och validering av kompetens för nyanlända.
 • Bostadsbyggen nära kollektivtrafiken och ökat fokus på cykeln som en del av resandet.
 • Fortsätta arbetet för en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

 

FRAMTIDENS SJUKHUS

Under den kommande tioårsperioden genomförs de största investeringarna som Region Skåne någonsin gjort, nya sjukhus ska byggas och byggnader renoveras i Helsingborg, Lund, Ängelholm och Malmö.

 • Investeringar i utveckling av sjukhusen i Helsingborg, Lund, Malmö och Ängelholm.
 • Vi ska satsa på fler enkelrum för patienter.
 • Vård i hemmet ska bli enklare med ny teknik.

 

MEDARBETARE

Att trivas och kunna utvecklas på sitt arbete är viktigt. Navet i Region Skånes verksamhet är medarbetarna. Att arbeta för Region Skåne ska var utvecklande och stimulerande. Arbetsmiljön måste bli bättre och stressen på arbetet minska. Med brist på vissa yrkesgrupper och stora kommande pensionsavgångar står Region Skåne inför svåra utmaningar. Denna vill vi möta med utbildningssatsningar och en mix på arbetsplatserna som gör att varje yrkesgrupp kan koncentrera sig på de arbetsuppgifter som de har utbildning för.

 • Anställning på heltid är en rättighet och deltid en möjlighet.
 • Vi vill stimulera de medarbetare som önskar att utveckla sin kompetens och byta mellan olika arbetsplatser.
 • Vi satsar på traineejobb för unga och extratjänster för långtidsarbetslösa.
 • Kompetensutveckling för medarbetarna.
 • Kompetensutvecklingsinsatser och utbildningsanställningar för att möta bristen på specialistsjuksköterskor. Vi vill också fortsatt öka möjligheten till utbildningsförmåner för sjuksköterskor som utbildar sig till specialist inom prioriterade områden.
 • Vi kommer att fortsätta att satsa på snabbspår för sjuksköterskor och läkare med utomeuropeisk utbildning.

 

Hela budgetförslaget hittar du här

Relaterade nyheter

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Skåne, 15 januari 2024

MP kräver åtgärder efter polisens kritik mot nattstängningen av psykakuten i Kristianstad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter