Nu gör vi gemensam sak med MP Blekinge för renare hav

MP vill se insatser för renare hav i Skåne och Blekinge

Rädda Östersjön och stärk skyddet av Öresund. Miljöpartiet i Skåne och Blekinge gör nu gemensam sak för friskare hav.

Skånes långa och vackra kust lockar till rekreation och härliga bad. Kusten är en viktig del av den skånska naturen och identiteten. Men under ytan är det vitt skilda livsmiljöer längs Skånes västra och östra kust. Medan Öresund är ett friskt vatten som behöver bevaras och skyddas är Östersjön ett hav i kris.

Sedan millennieskiftet har bottendöden brett ut sig i ­rasande fart. Idag är en yta dubbelt så stor som Danmark så pass syrefattig att allt liv försvunnit. Övergödning, miljögifter, klimatförändringar, plastskräp och läkemedelsrester hotar det marina livet. Hanöbukten är särskilt drabbat. Men det går att vända utvecklingen. I ett ej påbörjat projekt med namn Från källa till hav väntar räddningsinsatser på att sjösättas. Men för det krävs prioritering och finansiering.

– Vi har kommit till vägens ände. Nu måste vi rädda Östersjön innan det gått alltför långt. Vi människor kan förstöra miljön, men vi kan också skydda den. Genom att satsa på projekt som Från källa till hav kan vi vända trenden och göra Östersjön friskare igen. Det vill vi i Miljöpartiet göra, säger Thomas Hansson, ledamot i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Projektet Från källa till hav tar tag i utsläppen redan innan de når havet. Målet är att på ett hållbart sätt skapa näringsverksamheter, arbetsmöjligheter samtidigt som en god vatten- och havsmiljö säkerställs.

Hela avrinningsområdet från Blekinges östra hörn till Skånes nordvästra ska inkluderas. Projektet avser involvera ungdomar, företag, industri, universitet, kustråd, vattenråd, myndigheter, olika näringar (såsom sjöfart, jordbruk, fiske, turism och skogsbruk), privatpersoner och ideella föreningar.

– Det är bara tillsammans vi kan rädda havet. Vi behöver ta tag över regiongränsen och involvera alla som påverkar och påverkas av vår kust och vårt hav, säger Lova Necksten, Miljöpartiets toppkandidat i Region Blekinge som är redo att möta sina skånska partikamrater i ett samarbete om våra gemensamma vatten.

Öresund mår mycket bättre än Östersjön. Bottnarna är relativt ostörda då det sedan 1932 råder trålförbud i huvuddelen av sundet. Sundet är hemvist för tumlare, grå- och knubbsäl, 120 olika arter av fiskar, stora blåmusselbankar, unikt torskbestånd samt är av stor betydelse för sjöfågel. Området utgör norra Europas viktigaste stråk för flyttfåglar. Dessa förhållanden och de marina ekosystemen gör Öresund unikt. Men inte osårbart. Även Öresund påverkas ­av till exempel olaglig trålning och orenat avloppsvatten. Även det stora byggprojektet Lynetteholmen vid Köpenhamn är ett hot.

– Öresund behöver vårt skydd. Genom att avsätta resurser för att göra Öresund till ett biosfärområde möjliggör vi ett sund som kan må bra från generation till generation, säger Angela Everbäck, ledamot i regionfullmäktige från Höllviken.

Förutom projektet Från källa till hav finns även underlag med ansökningar om projektet Biosfärområde Öresund. Miljöpartiet vill säkerställa att dessa projekt genomförs, för att skydda och rädda havet utanför Skånes kuster.

– Vattnet känner inte av kommungränserna. Därför behöver Region Skåne, som dessutom är Skånes regionala utvecklingsaktör, ta ledningen i arbetet att rädda haven, säger Thomas Hansson.

Projektet Från källa till hav och Biosfärområde Öresund, beräknas kosta cirka 30 miljoner respektive cirka 4 miljoner över en tidsperiod på fem respektive tre år. Region Skånes samarbetspartners i projektet kan vara statliga myndigheter, kommuner och Region Blekinge respektive Danmark och Region Hovedstaden.

– Genom att visa att det finns sätt att rädda Östersjön och skydda Öresund, och att göra havet till en valfråga, hoppas vi på att havsfrågan äntligen kan få den plats den förtjänar i den skånska politiken, säger Angela Everbäck.

Ett dött hav vore inte bara en katastrof för den biologiska mångfalden, utan också för klimatet. Livet i havet binder koldioxid på samma sätt som skogen. För både Skåne och Blekinge har kusten också en viktig roll för turistnäringen och den lokala fiskenäringen.

– Det är med glädje jag tar armkrok över regiongränsen för att lyfta havsfrågorna. Tyvärr verkar Miljöpartiet var enda partiet som tar havsmiljön på allvar. Men med så här pass konkreta politiska förslag borde fler partier kunna följa vårt exempel, säger Lova Necksten.

Även på riksplanet driver Miljöpartiet havsfrågan med förslag om bland annat att inrätta ett skyddat område av hela Östersjön tills ekosystemet har återhämtat sig.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter