Miljö

Vår planet har begränsade resurser. Våra livsmöjligheter avgörs hur väl vi klarar av att leva i samklang med det ekologiska systemet på planeten Jorden.
Om alla i världen skulle konsumera som Sveriges innevånare gör nu, så skulle vi överskrida naturens ramar och ”förbruka” drygt tre jordklot. Detta gäller vår konsumtion, förbrukningen av naturresurser, växthusgasutsläpp i atmosfären och gifter i naturen, bl.a. Som vi lever nu förstör vi miljön, gör slut på naturresurserna och kraschar ekonomin. Detta håller inte och Sveriges, och därmed Söderhamns, ansvar är att vi håller oss inom naturens ramar, dvs. ett jordklot. Vi måste ställa om vår livsstil så att vi, och kommande generationer, klarar av att leva ett gott liv i framtiden.

Miljöpartiet i Söderhamn arbetar för att kommunen ska leva upp till den ekokommun den är.

Miljöpartiet i Söderhamn arbetar för att Söderhamn ska bli giftfritt. Gifter är ett allvarligt hot mot luft, vatten, och vår hälsa. Miljögifter hotar även våra bin och andra insekter, som är viktiga för pollineringen av våra grödor.

Miljöpartiet i Söderhamn verkar för en minskad användning av oljebaserade produkter som plastpåsar i affärerna. Genom att undvika dessa kan vi minska CO2-utsläppen i kommunen.

Miljöpartiet i Söderhamn strävar efter att kommunen blir en Fair Trade City, vilket innebär att vi stödjer visionen om en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid och att Söderhamns kommun handlar med sådana producenter.

Miljöpartiet i Söderhamn vill skapa förutsättningar för medborgarna att satsa på småskalig produktion av el och värme, samt slå vakt om att kvittningen mellan förbrukad och producerad el blir kvar.

Miljöpartiet i Söderhamn vill hjälpa till att identifiera möjlig mark för ny-/återodling i riktning mot självförsörjning. Att gå samman och odla tillsammans skapar dessutom samhörighet och glädje.

Miljöpartiet i Söderhamn vill främja småskaligt och ekologiskt jordbruk. Vårt mål är att vi mättar våra magar med ekologiskt och närodlad mat.

Miljöpartiet i Söderhamn verkar för att det införs skatt på onyttig mat och skattelättnader på nyttig mat, med avsikten att stödja våra lokala livsmedelsproducenter.

Miljöpartiet i Söderhamn vill att hela kommunen ska leva och därför arbetar vi för att byarna kan befolkas. Skolan kvar i byn är viktig.

Miljöpartiet i Söderhamn hävdar att allt byggande ska vara klimatsmart.

Miljöpartiet i Söderhamn anser att konsumtionen av varor måste minska. Vi vill arbeta för att alla börjar spara och hushålla med resurserna, inte slänger mat och reparerar mer än köper nytt.

Miljöpartiet i Söderhamn värnar om fiskrika vatten, i våra sjöar, älvar och åar, samt i havet.

Miljöpartiet i Söderhamn månar om den biologiska mångfalden och vill införa ett kalhyggesfritt skogsbruk.

Miljöpartiet i Söderhamn vill minska utsläppen från transporter genom att bygga ut kollektivtrafiken och ordna tillgång på miljövänliga drivmedel, typ el, biogas. Vi vill verka för att det kommer till fler laddningsstolpar och biogasmackar.

Miljöpartiet i Söderhamn anser att busstidtabellerna ska koordineras med tågtiderna.

Miljöpartiet i Söderhamn vill arbeta för att det ska bli gratis för alla att åka buss (som de gjort i Kiruna).

Miljöpartiet i Söderhamn vill inspirera och möjliggöra för kommun-innevånarna att gå, cykla eller ta bussen och låta bilen stå.

Miljöpartiet i Söderhamn vill arbeta för att kommuninnevånarna ser nödvändigheten av att gå in för en hållbar livsstil och värderar fri tid, med sport, musik, dans, teater, skogspromenader, eget skapande, vänner och nära relationer, högre.

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter