Skola och utbildning

Skola och utbildning

Skolan skall enligt skollag och läroplaner vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessutom skall undervisningen bedrivas individualiserad och i det utgå från varje elevs nivå och förmåga. Genom detta förväntas eleven nå sin fulla potential och undervisningen ge optimalt resultat.

För att skolan skall få möjlighet att uppnå ovanstående vill miljöpartiet de gröna i Söderhamn stärka skolan. Vår målsättning är att 100% av eleverna på grundskolan skall uppfylla målen för behörighet till gymnasiet Skolan, förskolan, grundskolan och gymnasiet, behöver mer resurser och arbetsro. Läraryrket måste värderas som ett av samhällets viktigaste. Skolan behöver bra lärare som har tid för alla sina elever. Det är mycket viktigare än fler nationella prov och betyg. Höjda lärarlöner och kompetensutveckling är viktigt för att öka läraryrkets attraktivitet och en bättre skola. Det måste finnas skolor på landsbygden för att vi ska kunna behålla en levande och expanderande landsbygd. Undervisningen skall även ge eleverna kunskap om och beredskap för att utifrån befintliga resurser skapa ett hållbart samhälle. Friskolor är ett bra komplement till de kommunala skolorna men skall drivas på samma villkor och utan vinstsyfte.

Miljöpartiet i Söderhamn vill minska barngrupperna i förskolan och öka personaltätheten. Vi vill att det skall vara högst 15 barn per grupp och en personal per 5 barn.

Miljöpartiet i Söderhamn vill satsa på hela grundskolan med fokus på tidiga insatser till alla elever.

Miljöpartiet i Söderhamn vill att den frivilliga skolformen Förskoleklass behåller sin pedagogiska inriktning men knyts närmare den obligatoriska skolan och ses som likvärdig del av denna.

Miljöpartiet i Söderhamn tycker att alla lärare skall ha en rejält höjd lön.

Miljöpartiet i Söderhamn vill satsa extra på elever med olika former av funktionshinder så att dessa får samma möjligheter att utveckla sig och lära sig som alla andra.

Miljöpartiet i Söderhamn anser inte att många värderingsprov och betyg främjar inlärningen utan vill minimera dessa till förmån för undervisning och diagnostiska prov.

Miljöpartiet i Söderhamn tycker att fritidshemsverksamheten är en viktig del av elevens skoldag. Grupperna på ”fritids” är idag alldeles för stora för att verksamheten skall kunna bedrivas med pedagogisk kvalité. En fritidsgrupp bör inte vara större än 20 elever.

Miljöpartiet i Söderhamn vill avskaffa timplanen för att ge lärarna större möjlighet att ge varje elev den tid den behöver i olika ämnen. En del behöver mer tid för ämnet matematik och andra mer tid för svenska osv.

Miljöpartiet i Söderhamn värnar om elevernas hälsa och vill därför ge idrott och motion större utrymme i skolan samt stödja idrottsföreningarna i kommunen. Där måste ett särskilt fokus läggas på föreningar vars verksamhet riktar sig till flickor.

Miljöpartiet i Söderhamn ser till helheten och där ingår bl.a. de estetiska ämnena musik, bild och drama. Vi vill därför ge dessa ämnen ökad tyngd och stärka Kulturskolans samarbete med grundskolan. Vi anser även att alla elever minst en gång per läsår skall få uppleva ett kulturellt arrangemang. Till exempel en teaterföreställning, en konsert och liknande.

Miljöpartiet i Söderhamn värnar om demokratin. Med en stärkt elevdemokrati och ökat inflytande kan elevernas kunskaper och synpunkter tas tillvara. En människa som är delaktig tar ett större ansvar och presterar bättre. Eleverna fostras praktiskt till demokratiska, engagerade samhällsmedborgare.

Miljöpartiet i Söderhamn tycker att alla lärare, från förskollärare till gymnasielärare skall ha utbildning för att kunna bemöta och undervisa barn med speciella behov. Vi vill därför fortsätta satsningen på kompetensutveckling om barn med olika former av neuropsykiatriska funktionshinder.

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter