Kommunen vill lägga ned Eriksbergsskolan

Kommunen vill lägga ned Eriksbergsskolan


Eriksbergsskolan är i stort renoveringsbehov, och har så varit i många år. De styrande majoritetspartierna har underlåtit underhållet av lokalerna och dragit på nödvändiga beslut. En större renovering borde ha gjorts i början av 2000-talet. Istället valde de att göra mindre panikåtgärder för att skjuta det akuta renoveringsbehovet några år framåt i tiden. Till slut kom verkligheten ifatt och de började äntligen att leta efter lösningar på Eriksbergsskolans problem. Skolan var då så sliten att den inte gick att renovera. Skolan skulle rivas, och en ny skola behövde uppföras.

På grund av det utsatta läget nära järnväg och motorväg, som orsakar både högt buller och dålig luft var det viktigt att hitta en annan plats som var mer lämplig. 2012 utreddes därför ett förslag om att uppföra den nya skolan en bit längre norr ut, in i bostadsområdet.

Miljöpartiet ställde sig bakom förslaget till flytt: https://www.mp.se/sollentuna/just-nu/ny-skola-pa-eriksbergsskolans-plats-riskerar-barns-halsa

Stora protester från villaägarna i grannområdet utbröt dock, och delar av de styrande partierna fick kalla fötter och hoppade därför av planen. Det fanns majoritet i kommunfullmäktige för att bygga skolan, men istället för att framställa den politiska ledningen som kluven valde de att 2013 presentera en ny tänkbar plats för skolan. Nu i Helenelunds centrum. https://www.mp.se/sollentuna/just-nu/nytt-forslag-pa-plats-eriksbergsskolan

I slutet av 2015 bytte dock de styrande majoritetspartierna inriktning igen. De beslutade sig för att skolan istället skulle byggas upp på samma ställe som befintlig skola ligger. Den dåliga miljön med avseende på buller avsågs att kunna hanteras. Efter alla år har inget hänt, och nu föreslås att Eriksbergsskolan läggs ner och inlemmas i Helenelundsskolan. Anledningen som uppges är det vikande elevunderlaget.

  • Att skolan de sista åren tappat elever är inte förvånande. All den ryckighet i framtidsplaneringen som de styrande partierna har orsakat har skapat en osäkerhet som lett till detta tapp. Befolkningsprognosen för de närmaste åren talar för ett obefintligt behov av nya skolplatser i södra Sollentuna (Helenelund), men att det kommer bli underskott på skolplatser i Tureberg. Hur det blir längre fram vet ingen. Det beror mycket på var nya bostäder kommer att byggas.
  • Att föreslå att Eriksbergsskolans elever ska flyttas över till Helenelundsskolan kommer innebära att en trång skola blir ännu trängre med mindre skolgård som följd. Skolan kommer inrymma väldigt många elever (1 050-1 100 elever ht 2020) vilket minskar upplevelsen av trygghet för eleverna. Att hitta en lösning för alla elevers idrottsundervisning låter sig inte göras på Helenlundsskolan.
  • Att bygga upp paviljonger vid Helenelundsskolan kostar pengar. Går det istället att nyttja befintliga paviljonger är det att föredra.

Miljöpartiet förordar därför att Eriksbergsskolans elever flyttar över till skolan i Fågelsångsparken. Den skolan nyttjas idag som evakueringsskola för Töjnaskolans elever, men beräknas vara ledig från ht 2020 då Töjnaskolan är färdigbyggd. Skolan i Fågelsångsparken kan då även täcka eventuella underskott på skolplatser i Tureberg. En stor del av eleverna bor i Fågelsångsparkens närområde, vilket gör att avståndet hålls
relativt kort. Platsen har även mindre buller och renare luft än vad Eriksbergsskolan utsätts för idag.

Att det dessutom redan finns paviljonger i parken gör att kommunen slipper iordningställa nya paviljonger, vilket kostar både pengar och miljö.

Peter Godlund (MP)
Gruppledare och oppositionsråd

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter