För ett grönt och öppet Solna - Budget 2013

Lyssna

Grön ekonomisk politik tar ett långsiktigt ansvar. Det vi gör nu har effekt på framtiden. Solna ska vara en öppen, levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning.

Vår skuggbudget för år 2013 fokuserar våra ekonomiskasatsningar på fyra områden:

Barn och unga. Vi satsar på barn och unga, på skolan, på lärarna och på kompetensutveckling. Vi ger våra lärare goda förutsättningar att utvecklas i och utföra sitt pedagogiska arbete.  Ett långsiktigt ansvar för de barn och unga som växer upp i Solna kräver också resurser i fritidsverksamheter och satsningar på det förebyggande arbetet. Om vi rustar unga för framtiden kan vi bespara människor livstragedier och kommunen stora ekonomiska utgifter på lång sikt. Vi satsar pengar på kulturskolan, på biblioteket i Bergshamra och återställer fritidsklubbsverksamheten för årskurs 6.

Klimat och hållbar miljö. Under 2013 kommer vi fortsätta arbeta med vår vision om hur vårt hållbara och öppna Solna kan se ut i framtiden och vilka vägar som finns för att ta sig dit. Vi vill inrätta ett särskilt ”Hållbarhetsteam” i kommunledningen för detta arbete.

Trafik. Trängsel, buller och dålig luft är stora problem för både miljö och hälsa. Vi vill utreda införande av trängselavgifter för att minska genomfartstrafiken och underlätta för kollektivtrafiken, för cyklister och gångtrafikanter.

Öppenhet och demokrati. Vi vill att staden tar krafttag mot korruption och för större öppenhet och bättre demokratiska arbetsmetoder. Vi vill verka för att stadens politiker ska kunna återupprätta och förtjäna allmänhetens förtroende. Medborgardialogen ska utvecklas.

Vi vill att staden år 2013 arbetar med långsiktig hållbarhet utifrån fem sektorsövergripande ämnesområden, miljö, socialt ansvarstagande, likabehandling, internationellt arbete och demokrati.

Läs hela För ett grönt och öppet Solna - Budget 2013.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: