Politik som gör 
skillnad i Solna

Välkommen till Miljöpartiet i Solna!

Solna ska vara en öppen, hållbar och modern stad som tar hänsyn för kommande generationer. Vi har höga ambitioner för klimatet och prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik framför bilar. Vi vill värna och utveckla Solnas natur och grönområden. Vi vill satsa på skolan och se till att alla barn får en god uppväxt i Solna.

Miljöpartiets toppkandidater i kommunvalet 2022

Miljöpartiets gruppledare Victoria Johansson och Bernhard Huber

Mandatperioden 2022-2026 är Miljöpartiet med och styr kommunen i en politisk majoritet med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Miljöpartiet har följande prioriterade frågor:

Öka takten i klimatomställningen!

Klimatutsläppen måste minska i snabb takt. Därför behöver alla delar av kommunen ställa om, oavsett om det handlar om energi, mat eller avfallshantering. I Solna är det framför allt biltrafiken som behöver minska, eftersom den står för 80 % av alla koldioxidutsläpp. Vi vill bygga om Solnas vägar så att det finns mer plats för trottoarer, säkra cykelvägar och köfri busstrafik. Det blir också en grönare och trevligare stad när vi reser miljövänligt.

Skydda Solnas grönområden!

Det byggs mycket i Solna och hoten mot naturen blir allt större. Vi i Miljöpartiet vet vilken viktig funktion naturen har för djur, växter och människor. Därför kämpar vi för att Solnas grönområden, parker och naturreservat skyddas. Vi säger nej till fler byggprojekt på grönytor och vi värnar Solnas träd. Om ett träd ändå måste fällas vill vi att två nya planteras. Så främjar vi den biologiska mångfalden.

Höj skolpengen!

Solna satsar påtagligt mindre pengar på skolan jämfört med grannkommunerna. Det vill vi ändra på. Solnas skolor ska vara attraktiva för både elever och lärare. Genom att höja skolpengen till samma nivå som våra grannkommuner kan vi åstadkomma det. Miljöpartiet vill skapa en jämlik skola och vi är beredda att höja skatten för att varje barn ska få en god start i livet.

Hela vår politik beskrivs i Miljöpartiets handlingsprogram för Solna 2023-2026. 

Miljöpartiets kommunfullmäktigeledamöter

 

Victoria Johansson, 32 år, miljövetare
”Min starkaste drivkraft är att hejda klimatförändringarna, stoppa miljöförstöringen och skapa ett hållbart och rättvist samhälle för alla. Jag har engagerat mig inom Solna-politiken i 10 år och vet att Solna har goda möjligheter att vara ledande i den gröna omställningen. Men vi måste öka takten och höja ambitionerna. Därför behövs vi i Miljöpartiet eftersom vi är det enda partiet som prioriterar miljö och klimat i alla politiska beslut. Rösta på Miljöpartiet om du också vill ha ett grönare Solna!”

Bernhard Huber, 48 år, kommunikatör
”Solna är en attraktiv stad, men bilarna tar för stor plats. Därför kämpar jag för minskad genomfartstrafik, bättre gång- och cykelbanor och säkra skolvägar. Vi i Miljöpartiet vill att klimat och miljö ska vara utgångspunkten i stadsplaneringen och att Solna ska växa hållbart. Kommunen ska också satsa mer på att rusta upp och energieffektivisera sina egna lokaler, till exempel skolor och idrottsplatser. En annan viktig fråga för mig är att förbättra den lokala demokratin och ge Solnaborna mer att säga till om mellan valen.”

 Martin Marmgren, 47, polis
”Som polis har jag mött och jobbat för de som drabbas av utanförskap och kriminalitet. Jag vet vikten av att bygga ett socialt hållbart samhälle, där alla inkluderas och ges rätt förutsättningar att vara delaktiga, bidra och utvecklas. Vi i Miljöpartiet vill bekämpa otrygghet, segregation och utanförskap som annars riskerar att växa. Och vi vill satsa på förskola, skola, fritid och socialt förebyggande arbete. Solna är en bra stad att leva i, men tillsammans kan vi göra Solna ännu bättre!”

Kontakt

Vill du engagera dig eller bli medlem?
Mejla solna@mp.se eller ring 072 583 38 22!

Följ oss på Facebook och Instagram!

Aktuellt i Solna

Solna, 19 juni 2024

Solnas solcellssatsning tar fart!

Solna, 27 maj 2024

Plaskdammen i Hagalund klar efter renovering!

Solna, 17 maj 2024

Solna får sin första sommargågata!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Daniel Helldéns Almedalstal 2024

MP: En valfrihetsreform för skogsägarna

Statsministern KU-anmäls av MP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Victoria Johansson

Kommunalråd, gruppledare, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden samt ordförande miljö- och klimatberedningen

Bernhard Huber

Kommunalråd, vice gruppledare, ordförande tekniska nämnden samt ordförande Råsunda Förstads AB.

Henrik Almén

Styrelseordförande för Miljöpartiet i Solna

Thomas Bengtsson

Politisk sekreterare Solna Förtroendevald revisor Stockholms stad Revisionsdelegationen SKR

Kommunfullmäktige Solna

Miljöpartiet har tre ledamöter och två ersättare i Solna kommunfullmäktige (2022-2026).

Victoria Johansson

Kommunalråd, gruppledare, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden samt ordförande miljö- och klimatberedningen

Bernhard Huber

Kommunalråd, vice gruppledare, ordförande tekniska nämnden samt ordförande Råsunda Förstads AB.

Martin Marmgren

Ledamot i partistyrelsen

Jacques de Maré

ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, i kommunfullmäktige, i Miljö- och demokratiberedningen, i Norrvattens fullmäktige, i Solna vattens styrelse, i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd och ledamot av Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse

Susanne Nordling

Intern hälso- och sjukvårdsgruppledare för Miljöpartiet i Region Stockholm