Gröna framgångar i regeringsprogrammet

Det nya blågröna styret i Solna har nu presenterat sitt regeringsprogram för 2019-2022. I det finns flera gröna framgångar som vi särskilt vill lyfta fram.

Miljöpartiets kommunalråd Victoria Johansson och Bernhard Huber

Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna gick i mitten av oktober 2018 ut med att våra fem partier hade för avsikt att styra Solna under mandatperioden 2019-2022. Här om dagen presenterades den blågröna majoritetens regeringsprogram, som beskriver inriktningen på den politik vi vill föra. Miljöpartiet är särskilt nöjda med ett antal frågor som har fått särskild uppmärksamhet.

I regeringsprogrammet slås det fast att Solna ska vara en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar stad med ett offensivt miljöarbete, där resurser förvaltas och utvecklas på ett ansvarsfullt sätt. En klimatstrategi ska tas fram med förslag om minskad klimatpåverkan och om hur Solna ska anpassas till kommande klimatförändringar. Utgångspunkten är att Solna ska vara fossilbränslefritt år 2040.

För att lyfta stadens arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor kommer en särskild beredning under kommunstyrelsen att bildas, med uppgift att följa, bereda och ta initiativ inom strategiska miljö- och hållbarhetsfrågor. Det kommer även att bildas en ny beredning med fokus på mark- och exploateringsfrågor.

Det ska vara enkelt för Solnaborna att sätta solpaneler på sina tak och solpaneler ska även sättas på lämpliga kommunala fastigheter. Den biologiska mångfalden i Solna ska värnas och gröna samband ska stärkas, exempelvis Råstasjön och den gröna kilen Järvakilen.

Vi ska arbeta med att förbättra vattenkvaliteten och säkerställa vårt behov av rent dricksvatten. En blåplan, en övergripande strategi för hela kommunens vattenarbete, ska tas fram särskilt för detta syfte. Vi ska också arbeta för bättre luftkvalitet genom att minska mängden avgaser och partiklar, bland annat ska miljözoner för tunga lastbilar utredas. Stora vägar som exempelvis Solnavägen, Enköpingsvägen, Storgatan och Armegatan vill vi omvandla till stadsgator. Genomförandet av Solnas cykelplan ska ges hög prioritet.

Verktyget grönytefaktor ska vara en del i stadsplaneringsprocessen och t.ex. ska återplantering av träd ske där träd tidigare har tagits bort. Hållbarhet ska vara en självklar del i exploateringsavtal och byggprojekt ska följas upp bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Trivsamma boendemiljöer, där stad och grönområden förenas, ska utvecklas. Staden ska använda sig av en aktiv och strategisk markpolitik. T.ex. ska markanvisningstävlingar användas när så är lämpligt. När vi bygger nytt och renoverar ska byggnaderna vara miljöklassade.

En stadsövergripande matpolicy ska tas fram med fokus på hållbar mat, exempelvis fri från antibiotika. Vi ska också se över hur fler förskolor, skolor och äldreboenden kan få mat lagad på plats.

Vi vill utvidga den mobila återvinningscentralen och se över möjligheten till optisk källsortering för att göra det lättare för Solnaborna att källsortera. Vi vill också uppmuntra medborgare att minska sin mängd avfall och öka insamlingen av matavfall.

I skola och förskola ska vi säkerställa att barn med särskilda behov får det stöd de har rätt till. Därför ska behovet av stödjande funktioner inom elevhälsan, som exempelvis specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor, ses över. Vi ska även stärka arbetet mot psykisk ohälsa.

Under mandatperioden ska vi kontinuerligt minska barngruppernas storlek med utgångspunkt i Skolverkets riktmärke. Under 2019 ska också en handlingsplan tas fram för att minska barngruppernas storlek. Arbetet med att renovera Solnas förskole- och skollokaler ska fortsätta. Staden ska också arbeta för en grön och stimulerande utemiljö vid förskolor och skolor. När skolor och förskolor byggs ut ska skolvägarna vara trygga, varför arbetet med befintlig plan för säkra skolvägar ska fortsätta. Även vägarna till tränings- och fritidsaktiviteter ska vara säkra så att barnen kan röra sig mer på egen hand.

Solna ska tillsammans med idrottsklubbarna värna breddidrotten. Renovering av idrottsanläggningar ska prioriteras. Vi vill också utveckla Solnas friluftsområden och ordna fler elljusspår. Under mandatperioden vill vi även inrätta ett “sportotek” i samarbete med föreningslivet, där man kan låna begagnad idrottsutrustning med syftet att underlätta för fler barn att idrotta. Det är också miljösmart eftersom det innebär återbruk och delande.

Avslutningsvis är det mycket positivt att det slås fast i regeringsprogrammet att Solnas styrning ska präglas av transparens och delaktighet. Solnaborna ska ges ökad insyn i kommunens arbete, komma in tidigare i beslutsprocesserna och medborgardialogen ska stärkas.

Här kan du ladda ned Regeringsprogram - Blågrönt samarbete i Solna 2019-2022.

Läs även Trygghet och miljö i blågrön regeringsplan (Vi i Solna).