Välj ett grönare Solna!

Solna ska bli en hållbar kommun där fler vill och kan bo kvar. Det är vår vision för Solna. Efter 20 år av alliansstyre är det dags för förändring. I Miljöpartiets lokala handlingsprogram beskriver vi vad vill göra de närmaste fyra åren. Vi skriver om klimat, miljö, byggande av bostäder, skola samt öppenhet och trygghet.

Victoria Johansson och Bernhard Huber är Miljöpartiets toppkandidater i kommunvalet.

Klimat

De närmaste åren måste vi vända utvecklingen och bromsa den globala uppvärmningen. Vårt mål är att kommunen senast 2040 ska vara fossilbränslefri. Därför vill vi minska biltrafiken och bygga ut både cykelvägar och kollektivtrafik. Vi vill bygga ett Solna som är anpassat för klimatförändringar. Det behövs fler träd och grönska som tar upp vatten vid översvämningar och ger skugga vid värmeböljor.

Grönt byggande

Många vill bo i Solna men det saknas bostäder. Vi vill bygga hus som är hållbara, energisnåla, och gärna i trä. På taken till kommunens byggnader vill vi se solpaneler. I alla stadsdelar ska det finnas service som skola, förskola och butiker och platser för möten mellan människor - kultur, idrott och restauranger. Vi vill att Solna ska vara en stad där människor gärna vistas utomhus. Därför vill vi göra om genomfartsleder till inbjudande stadsgator.

Barn

Mer personal och mindre barngrupper i både skola och förskola är en av våra viktigaste frågor. Vi vill ha en skola som ger barn de kunskaper som de behöver. Skolorna i Solna behöver rekrytera och behålla kompetenta lärare. Men vi tror också att det behövs annan personal i skolan så att lärarna får mer tid med barnen. Skolbyggnader och skolgårdar behöver rustas upp och vägen till och från skolan ska vara trygg och säker. Allt fler unga mår dåligt. Det behövs ett bättre förebyggande arbete och mer stöd till elevhälsan och ungdomsmottagningarna.

Social hållbarhet

Många flyttar till Solna men många flyttar också härifrån. Vi vill att människor ska trivas i Solna och vilja stanna kvar. Arbete och utbildning är viktigt. Vi vill erbjuda sommarjobb till alla ungdomar i kommunen och satsa mer på vuxenutbildning. Vi vill bygga ett allaktivitetshus för föreningsliv, kultur och idrott. Där kan Solnabor i alla åldrar mötas. Vi satsar på kulturskolan och på idrottsplatser. Ett förslag är ett sportbibliotek där barn kan låna utrustning för att prova olika sporter.

Öppenhet och trygghet

För oss är det viktigt att stärka den lokala demokratin. Det ska vara lätt att hitta information om kommunens verksamhet och vi vill hitta nya former för demokrati och medborgardialog. Vi tycker att det är särskilt viktigt att satsa på barns och ungdomars inflytande. Alla Solnabor ska känna sig trygga, välkomna och delaktiga och få stöd av kommunen när de behöver. För att öka tryggheten i Solna vill vi bland annat satsa på fältassistenter och kvinnojouren.

Grön ekonomi

En hållbar ekonomi tar hänsyn till naturens ramar. Kommunen ska vara ett föredöme och ställa krav om miljö, etik och sociala villkor i alla upphandlingar. Kommunen ska också minska på avfall, återanvända och återvinna och underlätta för Solnaborna att göra det samma. Kommunens finanser ska förvaltas på ett sätt som tar hänsyn till både planet och människor. Ett sätt att investera i människor är en social investeringsfond där pengarna används till förebyggande arbete.

Solna har idag landets lägsta kommunalskatt. För att förändra och förstärka Solnas ekonomi tycker vi att det är nödvändigt att höja skatten. Solna växer i snabb takt och det behövs mer pengar för att investera i framtiden.

 

Här kan du läsa hela handlingsprogrammet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: