Miljözoner – frågor och svar

Miljözoner – frågor och svar

Varför ska miljözoner införas?

Luftföroreningar orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Inte minst barns hälsa påverkas negativt. Omkring 1 000 personer beräknas dö en för tidig död varje år i Stockholms län på grund av dålig luft från vägtrafiken. Den absolut dominerande källan till utsläpp av kvävedioxid i stadsmiljö är biltrafiken.

Stockholms stad klarar inte lagstiftade gränsvärden för luftkvalitet och staden klarar inte heller det av riksdagen beslutade miljömålet om frisk luft.

Vilka bilar tillåts i miljözonerna?

Miljözon klass 2 blir möjligt att införa 2020 för att komma tillrätta med den lokalt dåliga luftkvaliteten. Miljözon klass 3 blir möjligt införa som ett led i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. 

Miljözoner är områden där äldre bilar inte tillåts köra enligt lag (formellt en regeringsförordning), utifrån ett antal kriterier. Från 1 januari år 2020 kommer det finnas tre olika klasser av miljözoner. Kommunerna bestämmer det geografiska området för en miljözon och om de ska införas.

Klass 1 finns redan idag och innebär att tunga fordon över 3,5 ton måste uppfylla utsläppsklass euro 5 och högre för att får köra i miljözonen. Detta gäller till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen. Den zon som finns i Stockholm idag är klass 1 och motsvarar ungefär samma geografiska område som trängselskatteområdet.

Klass 2 får införas från 1 januari år 2020. Inom zonen får lätta fordon, t ex personbilar, köra som är klassade som minst Euro 5 eller Euro 6. Den 1 juli år 2022 skärps kraven på dieselbilar som då måste uppfylla kraven för Euro 6 för att få köra i zonen.  Självklart får bilar som har bättre miljöprestanda köra inom zonen t.ex. elbilar och bränslecellsbilar. Även bilar som inte uppfyller kraven på miljözon får korsa en gata med miljözon.

Klass 3 får införas från 1 januari år 2020. Inom zonen får endast elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får endast tunga fordon som är drivs av el, bränsleceller, gasfordon i Euro 6 och laddhybrider i Euro 6 köra.

Vad är Euro 5 och Euro 6?

EU:s utsläppskrav på luftföroreningar för nya fordon regleras i olika euro-klasser. Det som regleras är bland annat kväveoxid (NOx), partiklar (PM) och kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2) regleras i en separat förordning. Euro 5 blev krav 1 september 2009, Euro 6, 1 september 2014. Dieselbilar med Euro 6 började dock säljas redan 2012.

Hur gamla bilar kommer inte tillåtas inom zonerna?

Från 2020 inom miljözon klass 2 kommer inte bilar tillåtas som är äldre än september 2009, det vill säga 11 år gamla bilar eller äldre. När klass 2 skärps från år 2022 tillåts inte åtta år gamla dieselbilar eller äldre inom zonen. Det finns dock enstaka äldre bilar som har euro 6 som kommer få köra i zonen. Det är vilken typ av utsläpp/rening som avgör vilken bil  som kommer vara tillåten. Uppgifter om enskilda fordon finns i bilregistret.

Inom en möjlig miljözon klass 3 kan det bli så att även helt nya bilar som inte uppfyller kraven på klass 3 inte tillåts. Inom zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. Det är dock miljözon klass 2 som främst har diskuterats för ett införande i Stockholms stad.

När införs miljözonerna?

Regeringen har meddelat att kommuner har rätt att införa miljözoner från år 2020. Det är upp till kommunerna att avgöra om, när och vart miljözoner ska införas. Stockholms stad kommer att införa miljözon 2 på Hornsgatan 15 januari 2020.

Var införs zoner?

Miljözon införs 15 januari 2020 på Hornsgatan på Södermalm. Hornsgatan är den gata som historiskt har haft störst överskridanden och hittills inte klarat miljökvalitetsnormerna. Därför inför staden miljözon klass 2 på Hornsgatan, vilket innebär att äldre bensin- och dieselbilar inte tillåts inom miljözonen. Vi ska även pröva möjligheten att införa dynamiska miljözoner, samt utreda vad som krävs för att nå en utsläppsfri innerstad 2030.

Vilka påverkas av de nya miljözonerna?

De flesta Stockholmare påverkas av dålig luft. Miljözonerna innebär att det blir bättre luft. Det gynnar barn, äldre och personer med redan dålig hälsa allra mest, och framförallt de som bor eller ofta vistas i stadsmiljöer med dålig luft. Det innebär även att äldre dieselbilar inte kommer att få köras inom miljözonerna. Den som äger en dieselbil behöver därför avstå från att köra i just miljözonen.

Vad släpper bilarna ut?

Det har visat sig att dieselbilar släpper ut omfattande mängder kvävedioxid som skadar folks hälsa allvarligt. Dieselbilar släpper ut mer kvävedioxid än bensinbilar. Det finns gränsvärden för hur mycket kvävedioxid som får finnas i utomhusluften. På till exempel Hornsgatan i Stockholm överskred vi gränsvärdet den lagstadgade miljökvalitetsnormen även under 2018. Det visar på att miljözonerna behövs.

Hur mycket släpper dieselbilarna ut?

Alla dieselbilar släpper ut mer kväveoxid i verklig trafik än vad reningen lovat. Euro 6 dieselbilarna som kommer godkännas inom miljözonerna släpper i snitt ut 5-6 gånger mer än uppgett.

Samtidigt visar det sig att Euro 5-bilarna släpper ut avsevärt mer än vad de skulle få göra. En Euro 5 dieselbil släpper i verklig trafik ut som en Euro 2-klassning (IVL 2017: 6). Euro 2 infördes 1997 (TS 2016:43). Det vill säga alla Euro 5 bilar släpper ut som om de vore från förra seklet.

Utöver detta har vi VW dieselskandalen (dieselgate) som uppdagades 2015 där man manipulerat bilarna så att de fungerade annorlunda i laboratorietest än utanför labbet.  Bland annat kände de av om någon satt i bilen. De manipulerade bilarna släpper ut upp till 40 gånger gränsvärdet.

Hur ska miljözonerna kontrolleras?

Det är idag Polisen som är ansvarig för tillsynen av den befintliga miljözon klass 1. I nuläget blir även Polisen ansvarig för tillsynen i klass 2 och klass 3, men regeringen har meddelat att de har gett ett uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram förslag på kommunernas möjlighet att se till att miljözonsbestämmelser och andra trafikregler efterlevs. Transportstyrelsen har föreslagit att kommuner ska tillåtas övervaka om parkerade fordon inom en miljözon följer miljözonsbestämmelserna. Förslaget har ännu inte beslutats av regeringen och en ändring ger fortfarande inte en kommun tillräcklig rådighet för att övervaka efterlevnaden i en miljözon.

När jag köpte dieselbil var den miljöbilsklassad

Diesel har tidigare varit klassad som miljöbil eftersom att den har lägre utsläpp av koldioxid än en motsvarande bensinbil. Dock har dieselbilar betydligt högre utsläpp av kvävedioxid som påverkar den lokala luftkvaliteten. Därför är den inte lämplig som miljöbil och dieselbilar är inte lämpade för täta städer men är bra bilar i stora delar av landet som inte har lokala problem med luftkvaliteten.

Var inte utsläppen kända när diesel blev en miljöbil?

Jo, men alliansregeringen blundade för detta. Redan 2010 föreslog Transportstyrelsen miljözoner för personbilar och samtliga partier i Stockholms stad var även då enigt positiva till detta. Alliansregeringen begravde detta förslag och valde istället mot bättre vetande att subventionera dieselbilar. Problemet var känt men regeringen bortsåg från detta och därför är vi i den situation som nu har uppstått.

Hur blir det med min veteranbil?

Bilar äldre än 30 år är undantagna för att inte veteranbilar ska omfattas av reglerna för miljözonerna

Vad gäller för moped och motorcyklar?

Mopeder och motorcyklar berörs inte av de nya miljözonerna.

Finns möjlighet för undantag?

I förordningen finns undantag för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i samband med färdtjänst. Undantag gäller även läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär, samt för räddningstjänst. Andra fordon som också får föras i miljözonerna är fordon som tillhör eller brukas av Totalförsvarets forskningsinstitut, fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon som anpassats eller anskaffats med bilstöd. 

Går det att söka vilken klassning en bil har?

På Transportstyrelsens hemsida går det att söka på Fordonsuppgifter med hjälp av registreringsnummer. Se Transportstyrelsens hemsida >>>. Alla bilar har dock inte en euro-klassning. Dessa bilar är äldre och tillåts inte i miljözon klass 2 eller 3.

Varför förbjuds inte dieselfartyg?

Det är viktigare att förbjuda äldre dieselbilar på vissa platser i stan eftersom att dessa utsläpp sker där människor vistas. Utsläpp av kväveoxid är alltid farligt för vår hälsa, oavsett vilket fordon det kommer från. Men riktigt farliga nivåer i luften uppstår när dieselbilar släpper ut kväveoxiderna i trånga stadsgator. Utsläppen från dieselfartyg sker främst vid öppet vatten där utsläppen vädras bort bättre med hjälp av vinden och blir därmed inte lika farliga för människors hälsa. Den internationella sjöfarten hanteras genom internationella regelverk och inte lokalt av Stockholms stad. Däremot erbjuder staden elanslutning i hamn för fartyg. 

Relaterade nyheter

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter