Planprogram för Hammarbyhöjden/Björkhagen

På stadsbyggnadsnämnden den 11 juni fattas beslut om ny inriktning och omarbetning av planprogrammet för Hammarbyhöjden/Björkhagen. Frågor som lyftes av miljöpartiet och lokala organisationer inför valet har haft stor betydelse i det nya programmet.

Huvudlinjen i beslutet är att antalet lägenheter i området ska bibehållas. Exploateringen ska dock i högre grad än i ursprungsförslaget koncentreras till befintlig infrastruktur för att spara värdefull naturmark. En ökad exploatering längs Hammarby fabriksväg ska prövas. De ekologiska spridningsvärdena ska säkras och kärnvärden i Hammarbyskogen ska skyddas.

Spridningssamband i öst-västlig riktning stärkas och området runt våtmarkerna i Hammarbyskogen ska skyddas. Ett jämförelsealternativ där genomfart genom Hammarbyskogen enbart möjliggörs för gång- och cykeltrafik, ska tas fram då liggande förslag innebär en risk för smit- och genomfartstrafik. Området får även lägre parkeringstal.

När det gäller Nytorps Gärde ska intrånget i parken på den norra sidan av gärdet ska minska. Utformning,bebyggelse och infrastruktur ska i dettas syfte omfördelas och anpassas. En lösning där vägar inte dras längs med gärdets kant ska prövas. Gärdet som social och tillgänglig mötesplats ska främjas.

Barnperspektivet ska stärkas inom hela planarbetet. 

Vi vill bygga fler hyresrätter och stadens bostadsbolag kommer att få en viktig roll.Små, billiga lägenheter passar unga och studenter och tar mindre mark i anspråk. Det ska byggas bostäder som Stockholmarna har råd att efterfråga.

Med den inriktning som nu ges programmet har vi möjlighet att skapa något vi kan vara stolta över i framtiden. Både socialt och miljömässigt hållbart. Vi tillför många nya bostäder som människor ska kunna ha råd med och vi gör det samtidigt som naturvärden ska värnas och utvecklas.

 

Bakgrund

På stadsbyggnadsnämnden den 11 juni ska ett samrådsbeslut tas om planprogrammet för Hammarbyhöjden/ Björkhagen. Beslutet gäller byggnation av mellan 2100 och 2600 nya bostäder. Ett samrådsbeslut innebär att stadsbyggnadskontoret jobbar vidare med planprogrammet i enlighet med den politiska inriktningen. Programmet kommer upp till nämnden ännu en gång i höst i form av en godkännandehandling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: