Stockholm ska byggas hållbart, grönt och blandat

Stockholm ska byggas på ett hållbart, blandat och grönt vis – samtidigt som staden fortsätter utvecklas och välkomnar fler invånare. Så här beskriver Miljöpartiet i Stockholms stad sin stadsbyggnadspolitik för kommande mandatperiod.

"Stockholm växer – sedan 1950 så har befolkningen dubblerats. Samtidigt är Stockholm en grönskande stad vid vatten med både närhet till natur och storstadens puls. De grönområden som möjliggör både rekreation, aktivitet och möten har en avgörande betydelse för stockholmarnas välbefinnande och är ett skydd vid klimatförändringar. Vi måste både använda marken mer effektivt och bygga för en livsstil som gör det möjligt att minska det ekologiska fotavtrycket. En ökad befolkningstäthet måste därför gå hand i hand med ett aktivt arbete att skapa goda boendemiljöer, minska stadens sårbarhet och bryta bilberoendet.

Under den här mandatperioden har vi både ökat bostadsbyggandet i Stockholm samtidigt som vi skyddat viktiga grönområden från exploatering, bland annat genom att inrätta tre nya naturreservat: Älvsjöskogen, Årstaskogen och Rågsveds friområde. Miljöpartiet vill fortsätta kombinera det fortsatta bostadsbyggandet med fortsatt utveckling och skydd av stadens viktiga grönområden.

Därför lanserar vi nu fem strategier för det fortsatta byggandet i Stockholm, strategier som vi anser bör vara vägledande och styrande i Stockholms stadsbyggnadspolitik framöver. Strategierna ska säkra upp att staden byggs på ett hållbart, blandat och grönt vis, samtidigt som staden fortsätter utvecklas och välkomnar fler invånare.  

Bygg tätt nära kollektivtrafik

För att utveckla Stockholm till en klimatsmart stad som erbjuder livskvalitet till många behöver fler bo nära kollektivtrafik och med god tillgång till cykelinfrastruktur, arbetsplatser och attraktiva lokala centra. Fler ska kunna välja en bilfri livsstil. Därför vill Miljöpartiet att staden byggs tätare i anslutning till kollektivtrafik, till exempel vid tunnelbanelinjer, pendeltåg och tvärbana kan staden byggas tätare.

Trafikleder blir stadsgator

Trafikleder skär genom staden och skapar barriärer – både socialt och ekologiskt. När vi blir fler är det nödvändigt att använda marken mer effektivt och omvandla trafikleder till stadsgator. I morgondagens Stockholm finns inte plats för stora, skitiga motorleder. När hastigheterna sänks och vägarna smalnas av minskar problem med buller och partiklar samtidigt som plats skapas för mer stad.

Staden möter grönskan

Den gröna infrastrukturen i Stockholm rymmer ett brett spektra av parker, naturstråk, alléer, skogar, dungar, berg och stränder. Miljöpartiet ser att det finns en bostadspotential i stadens möte med den stadsnära naturen och parkerna. Genom att ta helhetsgrepp där bostadsplaneringen går hand i hand med planering och utveckling av stadsgrönskan så kan goda bostadsmiljöer skapas samtidigt som tillgängligheten till naturmark och parker blir bättre.

Mångfald av stadsdelar

Stockholm stad olika stadsdelar har alla sin unika karaktär och identitet. Tillgången till service, arbetsplatser, kollektivtrafik, mötesplatser och offentliga rum beror mycket på var i staden du bor. Det ska inte finnas områden i Stockholm där de boende upplever att de måste flytta för att få en chans. Investeringar i torg, parker och bostadsgårdar ska särskilt göras i socioekonomiskt utsatta stadsmiljöer där trångboddheten är som störst. Onödigt breda gator ska smalnas av, mängden markparkering ska minska till förmån för fler bostäder och mötesplatser. De boende ska ges involveras tidigt i förändringsarbetet och den förändring som sker ska bygga vidare på lokal stolthet och identitet.

Förtätning av småhusbebyggelse

I Stockholm finns idag ca 45 000 småhus som tillsammans utgör ca 20 procent av stadens yta där 10 procent av stockholmarna bor. Idag pågår en snabb utveckling i många småhusområden där gamla hus rivs och nya, större hus byggs utan att tillföra nya kvaliteter. Miljöpartiet vill se en tydligare styrning där det finns en långsiktig plan och olika strategier för utvecklingen i stadens småhus- och villaområden, snarare än den förtätning som idag ibland sker ad hoc. Miljöpartiet vill att vissa strategiskt utvalda småhusområden ska kunna förtätas av fastighetsägarna själva, samtidigt som de miljöer med allra högst kultur- och naturmiljövärden ska skyddas.

Stadsbyggnadspolitiken kräver helhetsgrepp och omtanke. Genom våra fem stadsbyggnadsstrategier så säkrar vi upp att Stockholm även i framtiden ska vara en grön stad med hög livskvalitet för alla medborgare.

 

Läs mer om Miljöpartiet i Stockholm stads bostadspolitik här 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: