Bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

För att stimulera till fler solenergianläggningar och underlätta för fastighetsägare föreslår Miljöpartiet att bygglov normalt sett inte ska krävas.

Solceller på taket sparar pengar! Med solceller på taket sparar du pengar! Det är det bästa pensionssparandet, och är dessutom bra för klimatet!

Solceller ger el. El som kan användas i det egna huset och minska behovet av köpt el. Solceller kan sättas på olika sätt – på taket, på fasaden, som staket eller på balkongräcket. Söderläge och ungefär 45 graders vinkel mot solen ger mest el. Solceller ger el hela året, mest i början av sommaren. Tio kvadratmeter solceller ger cirka 1000 kWh el per år.

För att stimulera till fler installationer föreslår vi att följande regler införs i Strömstads kommun:

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse är solenergianläggningen bygglovsbefriad.

För byggnader inom detaljplanelagt område gäller bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:
• Byggnaderna inte är q-märkta, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och bygglagen.
• Solenergianläggningen placeras längs med takfallet (takets lutning) och högst en fjärdedel av respektive byggnads takyta täcks.
• Solenergianläggningen placeras på väggen, om de är högst åtta kvadratmeter.

Bygglov och startbesked krävs för solceller och solfångare placerade i annan vinkel än takfallet eller av annan storlek, om de kan anses störande för omgivningen.
Ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked för solenergianläggningar.

Motsvarande regler tillämpas redan idag i flera kommuner, t ex i Lerum.

Miljöpartiet de gröna yrkar

att  bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall.

Strömstad den 4 november 2013

Bengt Bivrin

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: