En lekfull och 
jämlik förskola

Barn och förskola

Förskolan spelar en viktig roll för de minsta barnen. Samspel och lek med andra barn, tillsammans med den pedagogiska verksamheten, gör att barn utvecklas. En god utbildning av hög kvalitet kräver resurser, men det är också en investering i vårt samhälle och vår gemensamma framtid. Politik handlar om prioriteringar. Vi prioriterar barnen. 

Miljöpartiet i Sundbybergs vill

  • Minska barngruppernas storlek, särskilt för de minsta barnen. Ingen barngrupp ska vara större än 15 barn eller ha fler än fem barn per pedagog.
  • Anställa fler lärare och pedagoger i förskolan. Ett aktivt lärande ger bättre förutsättningar för att nå målen i skolan senare. Med fler pedagoger och lärare i förskolan kan fler barn rustas för framtiden.
  • Stärka barnens rätt till sitt språk. Vi vill lägga ett större fokus på förskolornas arbete med att uppnå läroplanens mål om språk. Alla elever ska få goda möjligheter att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
  • Förskolans pedagogik ska komma alla barn till del. Även barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till samma antal timmar på förskola och fritids som alla andra barn.
  • Säkerställa fler och större lekytor för barnen. Förskolegårdarna i Sundbyberg är idag betydligt mindre än vad som rekommenderas. Vi vill skapa fler och större ytor för barnens lek och lärande.

Mindre barngrupper

Enligt Lärarförbundets senaste kartläggning över barngruppernas storlek i Sveriges kommuner är sju av tio barngrupper större än rekommenderat i Sundbyberg. Med mindre barngrupper kan personalen ge mer tid till barnen, och både personal och barn får en mindre stressig och lugnare vardag. Vi vill se mindre barngrupper i förskolan, framförallt för de minsta barnen. Ingen barngrupp ska vara större än 15 barn eller ha fler än fem barn per pedagog.

Fler lärare i förskolan

Personalen på stadens förskolor är dess viktigaste resurs och de som får verksamheten att gå runt. Satsningar på personalens arbetsmiljö är också satsningar på barnets möjlighet till inlärning. Sundbybergs kommun växer snabbt och det ställer höga krav på vår förmåga att se till att det finns tillräckligt med utbildade förskolepedagoger och annan personal i förskolan. Det bidrar både till att förbättra arbetsmiljön för personalen och säkerställer en trygg och stimulerande miljö för barnen.

En jämlik förskola

Alla barn ska behandlas lika oavsett var ifrån de kommer eller vilka föräldrar de har. Det är av högsta vikt att de elever som är i behov av särskilt stöd och har särskilda behov får en tillräcklig tilldelning av nödvändiga resurser. Staden ska aktivt arbeta för att elever som fått extra resurser i förskolan även får det i övergången mellan skolor och skolformer.

Det är viktigt att ta vara på alla barns olikheter och hjälpa varje individ att nå sin fulla potential –oavsett hens förutsättningar. Detta ska delvis göras genom att stadens förskolor har ett aktivt normkritiskt arbete som genomsyras av perspektiv kring funktionsvariationer, HBTQ, religiösa åskådning och etnicitet. Det kan även möjliggöras genom tillgång till olika pedagogiker och lärosätt, då vårdnadshavare ges möjligheten att välja en förskola vars pedagogiska inriktning passar deras barn och dess behov. Vi är därför positiva till pedagogiska alternativ och ser gärna fristående förskolor, men hela skolpengen ska användas till elevens utbildning och inte privata vinster.

Fler och större lekytor

Leken är ett av förskolans viktigaste läromedel, vilket även befästs i förskolans läroplan. Därför ska stadens förskolor vara giftfria, småskaliga och ha gröna gårdar med pedagogiska utemiljöer som ger barnen gott om utrymme för lek.

Läs mer om Miljöpartiets förskolepolitik här.

Nyheter på Barn och förskola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter