Yttrande över fördjupad översiktsplan

Yttrande över fördjupad översiktsplan

Miljöpartiet de gröna har lämnat in remissyttrande över förslaget till fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2030
1. Utgångspunkter
Våra utgångspunkter skiljer sig på några punkter från förslagets. Dessa utgångspunkter påverkar vår inställning till stadens utveckling för flera decennier framåt.

•  Klimatfrågan
Klimatfrågan är en stor framtidsfråga som måste få genomslag på politiska ställningstaganden redan idag. Det krävs rejäla utsläppsminskningar fram till 2050. Inom trafikområdet krävs överflyttning av transporter till järnväg och kollektivtrafik. Dessutom måste transportbehovet minska, i synnerhet när det gäller landsvägstransporter. Vi bör alltså främst satsa på spårbunden trafik, både för gods- och persontrafik. Ska klimatutmaningen klaras är stora vägsatsningar detsamma som felsatsningar.

1.2 Hushållning med jordbruksmark
Trelleborgs kommuns främsta naturresurs är högklassig jordbruksmark. Vi bör vara synnerligen restriktiva med att bygga på jordbruksmark.

1.3 Havsnivåhöjning
Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till tillfälliga havsnivåhöjningar orsakade av storm, och den långsiktiga havsnivåhöjningen orsakad av ett varmare klimat. Man bör även ta hänsyn till markförhållanden, de påverkar erosionen. Mark som består av sandjord eroderar lätt bort.

1.4 Minskad tillgång till olja
Det måste beaktas att tillgången till olja kommer att minska i framtiden. Även detta kräver förändrade synsätt på dagens trafiksystem, på energi- och livsmedelsförsörjning liksom livsstil generellt.

1.5 Befolkningsmålet
Vi konstaterar att kommunfullmäktiges mål om 50.000 invånare år 2025, ligger till grund för den fördjupade översiktsplanen. Målet kräver högre befolkningsökning per år (1,2 procent) än vad som varit fallet senaste decenniet (1,0 procent). 

Vi menar att befolkningsmålet leder fel i planeringen. Det absoluta målet riskerar att tvinga fram åtgärder för att uppnå detta. Bättre är att planera utifrån att befolkningen kan bli 50.000 invånare år 2025. Kommunens samhällsplanering kan då vara flexibel till den samhällsutveckling som faktiskt sker.

Vi vill poängtera att befolkningsökning ej enbart leder till ökat underlag för skatteintäkter utan även medför kostnader för kommunen. Det kräver utbyggnad av service och infrastruktur.

1.6 Elektromagnetiska fält
Exponeringen från elektromagnetiska fält bör uppmärksammas. Mobilmaster nära bostadsbebyggelse och skolor sätts idag upp utan hänsyn till eventuella risker. Vi anser att miljöbalkens försiktighetskrav ska tillämpas. Ingen ska mot sin vilja exponeras för höga nivåer av elektromagnetisk strålning.

Utifrån våra utgångspunkter föreslår vi att Trelleborg utvecklas enligt följande:

2. Bostads- och verksamhetsutbyggnad
Vi är positiva till en förtätning av bebyggelsen i staden samtidigt som grönområden bevaras.  Vi vill också vidareutveckla centrumhandel och internhandelsområde. Vi vill i möjligaste mån undvika att jordbruksmark bebyggs i form av bostadsområden eller vägar. Ny bebyggelse bör byggas på ett sätt som klarar framtida havsnivåhöjningar.

Därför ser vi östra industriområdet som ligger mellan 5 och 20 meter över havet och som med största sannolikhet är säkert för byggnation under lång tid som ett intressant exploateringsområde. Stora delar av östra industriområdet är idag obrukat. Här anser vi det lämpligt att bygga en ekologisk stadsdel med förebild från Vauban i Freiburg och Bo01-området i Malmö. Området ligger i anknytning till bebyggelsen på Östra stranden, har nära till strand, och skulle bli ett synnerligen attraktivt boende med en miljöinriktning.  Med varierade boendeformer, som inkluderar student- och äldreboende till låg hyreskostnad, för att bli en tydligare del av den sydvästskånska regionen. Möjlighet till kooperativt byggande för billigare bostäder. Ytan är redan tagen i anspråk, byggnation drabbar inte jordbruksmark. Det kan knytas till kollektivtrafiken genom en andra pågatågstation vid Mellanköpinge. De industrier som etablerat sig i området, tänker vi kan ligga kvar om verksamheten inte har alltför negativ inverkan på boendemiljön. Störande industri kan förslagsvis successivt flytta till det västra industriområdet. Småskalig och icke-störande verksamhet ska så långt möjligt integreras med boende. Vi tänker oss en ”blandstad” här, liksom i centrala Trelleborg, med boende, social service, kultur, föreningsliv – och inte minst verksamheter. Boende kan med fördel delvis utformas som bokaler, d.v.s. boende och verksamhet integrerat, i synnerhet längs huvudstråk. I området kan en saluhall med torghandel finnas, där det kan säljas närproducerade livsmedel, även fisk från havet. Vi föreställer oss att denna stadsdel ska kunna vara byggd till 2030.

Längre fram kan en pågatågstation anläggas i Skytts Vemmerlöv (ca 30 m över havet), här kan på längre sikt också bli aktuellt med en miljövänlig stadsdel.

Sjöstaden har en stor potential. Vi är för att sjöstaden blir en attraktiv stadsdel som är till för alla trelleborgare. Samtidigt är det många frågetecken som behöver rätas ut. För att kunna göra rätt prioriteringar behöver vi undersöka i vilket skick marken är och vilka saneringsbehov som finns. Vi behöver veta hur dyrt det är att flytta på de verksamheter som finns där idag. Även havsytehöjningen bör beaktas.

Fortsatt utbyggnad av staden i cirkelform bör undvikas. Jordbruksmarken norr om Trelleborg är av klass 10 och har stort bevarandevärde. Vi vill att bostadsbyggande ska ske linjärt. Inte minst transportlösningar förenklas, då det är avsevärt lättare och effektivare att ordna kollektivtrafik längs en linje än i ett stjärnformat mönster. Även annan infrastruktur (exempelvis VA, el och bredband) är lättare att utforma i linjär bebyggelse. Vi tänker oss därför att framtida bebyggelse främst bör ske öster och väster om Trelleborg, och på sikt norrut mot Skytts Vemmerlöv. Det är värt att komma ihåg att Trelleborg länge var en bandstad. Först det senaste decenniets expansion har gett Trelleborg formen av en halvcirkel. Vår långsiktiga vision är en stadsspårväg/light-rail längs kusten.

Vi ställer oss också bakom förtätning som ett sätt att skapa nya bostäder. Detta kan med fördel ske genom påbyggnad i trä och med miljöförbättringar. Genom förtätning utnyttjas redan befintlig infrastruktur och samhällsservice på ett effektivt sätt. En bevarandeplan bör upprättas för att bevara äldre byggnader (hus från 1800-talet till slutet av 1960-talet) och kulturmiljöer i Trelleborg. Mycket få äldre hus är bevarade i Trelleborg och det är därför av yttersta vikt att de äldre hus och miljöer som finns bevaras – områdena är t.ex. kvarteren kring Gamla Torg och S:t Nicolaikyrkan, centrala Trelleborg och kvarteren däromkring, S:ta Gertruds väg, Stavstensvägen och Östra Stranden.

3.1 Transporter
Vi är mycket positiva till satsningarna på gång- och cykelvägar. Vi vill inte ha två ringvägar, däremot en ringväg (nu kallad stadsgata) liksom den man har i Ystad. En östra stadsgata bör byggas för att komplettera den västra och underlätta för transport till och från det andra stationsläget. Fri pendlarparkering ska finnas i parkeringshus vid stationen i Mellanköpinge, och så småningom i Skytts Vemmerlöv.

En andra yttre ringväg, vars tunga lastbilstrafik föreslås angöra det östra industriområdet, innebär en omväg för trafiken vilket betyder mer koldioxidutsläpp. Uppskattningsvis cirka 60 hektar av klass 10 åkermark skulle tas i anspråk. Dessutom försvårar vägen en utbyggnad av Trelleborg på den mark som är mest fördelaktig att bygga på. Den kommer heller inte att behövas när vi av miljöskäl successivt går över till andra transportsystem. I dag är trenden att välja bort bilen och bosätta sig centralt i staden. Denna yttre ringväg skulle bli lika med hundratals bortkastade miljoner!

3.2 Infarten till hamnen ska vara från väster
Den västra infarten bör utformas så att den blir ett skydd mot översvämningar i den västra stadsdelen (en stor del av området och även den del som sträcker sig upp mot Skegrie ligger under tre meter över havet). Den ska också skydda stadsdelen mot buller och avgaser.  Det finns många alternativ: inkapsling av vägen, skyddsvallar längs vägen, tråg eller tunnel. Stranden bör göras tillgänglig med övergångar. Den ska utformas till glädje för trelleborgarna. Arkitekttävlan bör utlysas för framsynta lösningar.

4. Hamnen
Hamnen är Sveriges näststörsta, vilket också försätter oss i en unik position där vi kan påverka, inte bara påverkas. Trelleborg är en hamnstad och det vill vi vara stolta över. Vi vill inte att trelleborgarna blir slavar under hamnen eller att man dansar efter någon annans pipa. Vi måste våga satsa på den stad och kommun som vi vill ha, där människor vill leva och bo, turista och handla, även i framtiden. Vi måste gå före och skapa en hållbar hamn med fokus på järnvägstransport, elanslutning för angörande fartyg, möjliggörande att ta hand om avloppsvatten på ett hållbart sätt. Kommunen borde inte bara göra det möjligt för rederier att vara miljövänliga, utan borde även ställa krav på att de blir det. Vi vill att Trelleborgs hamn ska leda utvecklingen mot en grönare sjöfart. Vi vill att kommunen arbetar för och möjliggör kustsjöfart med energisnål godstransport mellan landets hamnstäder.

5. Strålsäker miljö
Vi vill sänka nivåerna på elektromagnetisk strålningsintensitet. Vi måste lägga större resurser på att bygga ut optofibernätet och gynna all nätbunden kommunikation i kommunen. Trådbunden aktivitet minskar strålningsrisker. I skolor och i andra kommunala verksamheter borde det alltid ges möjlighet att koppla upp sig i fasta nät.

 

Summering

Vi tycker att planen innehåller flera bra satsningar, i synnerhet på fredade landskapskilar. Vi ställer oss även positiva till planens inriktning för handelns utveckling i Trelleborg. Den kanske dyraste satsningen i FÖP:en, en yttre ringväg, är en väldigt ostrategisk satsning som leder till mer bilism, mer lastbilstrafik, längre körväg för hamntrafiken, mycket stor åtgång på jordbruksmark, stor negativ inverkan på kultur och naturmiljö. Detta är en fundamental felsatsning enligt oss. Att satsningens negativa effekter symboliseras med en grön ballong är talande för hur mycket de negativa effekterna underskattas i FÖP:en.

 

Trelleborg 2013-09-30

För Miljöpartiet de gröna i Trelleborgs kommun

Christine Stafström, gruppledare    

Relaterade nyheter

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Skåne, 13 augusti 2022

Tidningen Syre uppmärksammar våra havsförslag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter