PM Minoritetsalliansen bryter mot FÖP, Landsbygdsplanen och RUFS – MP riktar skarp kritik

PM Minoritetsalliansen bryter mot FÖP, Landsbygdsplanen och RUFS – MP riktar skarp kritik


PRESSMEDDELANDE 25/3-2022

Det kan inte anses varken hållbart eller rimligt att på omkring 10 kilometers sträcka mellan stationsområdet och Ådö uppföra över 5 000 bostäder och dubbelt så många nya broinvånare på värdefull åker- och jordbruksmark med höga natur- och kulturvärden med skyddsvattentäkt, grönkil och riksintresse för friluftsliv.


– Miljöpartiet har fått nog av minoritetsalliansens greenwashing och brist på respekt för våra skickliga tjänstepersoners arbete på Samhällsbyggnadskontoret. Det är djupt oansvarigt att genom politiska beslut ange planeringsförutsättningar som sedan Inte efterlevs av politiken, säger Sara Ridderstedt Gruppledare (Mp).

I februari 2022 antog Kommunfullmäktige en ny fördjupad översiktsplan för Bro. Den innehåller en tydlig inriktning om att skydda grönstruktur, biologisk mångfald och att säkra ekosystemtjänster. Befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska bevaras, klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Den nya planen anger att vi ska bygga närmast befintliga kommunikationer, infrastruktur och service. FÖP:en är också tydlig med att vi inte ska tillskapa ny tätortsbebyggelse utanför tätortsavgränsningarna.

Detaljplaner som bidrar till att uppfylla kommunens mål om ett hållbart samhälle ska prioriteras. Att förtäta är hållbart och klimatvänligt eftersom vi kan använda befintlig infrastruktur och inte ta ny naturmark i anspråk. Ny bebyggelse ska kopplas till befintliga områden och  ”satelliter” ska undvikas. Om Bro ska växa hållbart bör det inte ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kommun att bo och leva i. FÖP föreslår därför ingen ytterligare bebyggelse i grönkilen.

Miljöpartiet har gått igenom planuppdragen för Ådö, Tammsvik, Lindormsnäs, Säbyholm, Klockaren, Härnevi Hage, Jursta gård, Kockbacka gärde, Stationsområdet, Trädgårdsstaden och Tegelhagen där flera av planerna bryter helt mot planeringsinriktningarna i såväl FÖP som Landsbygdsplanen men också mot RUFS (Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen), den är vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

RUFS anger att minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i regionens mest tillgängliga lägen för att nyttja de bästa kollektivtrafiklägena i varje kommun med tät bebyggelseutveckling. Att komplettera, omvandla och förtäta bebyggelsen i dessa områden. 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Användningen av parkeringsplatser ska effektiviseras genom exempelvis gröna parkeringstal, ett anpassat utbud och utvecklad prissättning. Behovet av nya bostäder i regionen är störst för unga som flyttar hemifrån, barnfamiljer som behöver ny bostad på grund av separation, nyanlända och hushåll som är i behov av  anpassad bostad, äldre eller personer med funktionsnedsättning. Konsekvenserna av bostadsbristen blir segregation, ohälsa, ökade offentliga kostnader, utanförskap, försenad familjebildning och framför allt otrygghet.

I februari 2022 när kommunfullmäktige antog den nya fördjupade översiktsplanen lämnade Mp följande protokollsanteckning:
"Miljöpartiet ser positivt på planeringsinriktningarna i förslaget som belyser social hållbarhet, ett förändrat klimat och avsnittet som berör vår värdefulla jordbruksmark. Det är viktigt att våra översiktsplaner inte bara innehåller vackra ord och visioner utan att det blir ett skarpt planeringsverktyg med substans och styrverktyg för en modern, folkhälsofrämjande, kulturmiljörik och klimatanpassad kommun i en storstadsregion."

Med de planuppdrag som minoritetsalliansen driver igenom (M,L, C,KD) blir det just bara vackra ord med en rakt motsatt utveckling där värdefull åker- och jordbruksmark tas i anspråk för att producera villor på landsbygden i lägen med riksintressen för kulturmiljövård, friluftsliv, skyddsvattentäkt och på grönkil.

Sara Ridderstedt Gruppledare Upplands-Bro (Mp)
 

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter