Bostäder

Bostäder

Miljöpartiet förespråkar en relativt hög men genomtänkt utbyggnadstakt i kommunen. Vi vet att de som bor här värdesätter närkontakten med naturen. En viktig målsättning är att värna om kommunens gröna karaktär.

Vi anser att kommunen har ett ansvar för att våra ungdomar bereds möjlighet att bo kvar i kommunen. Vi ska se till att det finns en effektivt arbetande kommunal bostadspolitik som ett komplement till privata initiativ.

Miljöpartiet strävar efter en lämplig blandning av villor, radhus, bostads- och hyresrätter inom kommunen.

Miljöpartiet vill

 

  • Minst en tredjedel av nybyggnationer skall vara hyresrätter, tills dess att man når en bra balans mellan olika boendeformer. Det skall byggas en hög andel små lägenheter.

  • Össeby-Hus ska behållas och utvecklas som kommunal bostadsstiftelse. Össebyhus ska dels verka som initiativtagare till nybyggnation av hyresrätter och dels verka som konkurrensmotvikt mot privata alternativ.

  • Nya bostadsområden ska ha varierande karaktär och de boende ska själva ha inflytande och ansvar för sin närmiljö. Olika former av flergenerationsboende ska stödjas.

  • Stora delar av de lägenheter som byggs ska anpassas för personer i särskilt behov av stöd samt äldre, för att dessa i möjligaste mån ska ha möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö.

  • Små lokala äldreboenden ska uppföras på olika platser i kommunen. Det måste vara en självklar rättighet för äldre att få bo kvar nära sin hembygd och sitt sociala nätverk. Speciellt måste vid ny- och ombyggnation av äldreboende parboende beaktas för att undvika att äldre par splittras när den ena partnern inte kan bo kvar i det egna hemmet.

  • När nya bostadsområden byggs ska befintliga trädbestånd och övrig vegetation behållas och skyddas så långt som möjligt. Fruktträd och bärbuskar ska planteras. Vid byggande av flerfamiljshus ska plats för odlingslotter och växthus finnas samt kallförråd för förvaring av potatis, rotfrukter, frukt etc. Även de som bor i lägenhet ska kunna ta vara på vad jordbruksbygden, skogen och odlingslotten ger.

  • Kommunen ska införa regler, förenliga med rådande lagstiftning, i detalj- och exploateringsplaner och dylikt som föreskriver återvinning av rivningsmaterial, att byggföretagen har miljöpolicy, att dagvatten omhändertas lokalt, att bästa miljötekniska lösningar används. Detta är särskilt viktigt vid själva byggnationen samt valet av material där massivträ kommer vara en viktig komponent för långsiktig hållbarhet.

  • Kommunens eget bostadsbestånd skall bli ett föredöme när det gäller hållbarhet och klimathänsyn. Minst ett massivträhusprojekt ska startas under mandatperioden.

Nyheter på Bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter