Interpellation till Lars-Erik Alversjö, ordförande i BMH Kommunfullmäktige 2018-03-21

Interpellation till Lars-Erik Alversjö, ordförande i BMH Kommunfullmäktige 2018-03-21

Miljöpåverkan från bräddningarna i Hemmesta träsk
I NVP har vi i veckan kunnat läsa att flera omfattande bräddningar har gjorts i Hemmesta träsk på sammanlagt nära fyra miljoner liter orenat avloppsvatten, bara under 2017! Vi i Miljöpartiet ser mycket allvarligt på det och frågar oss vilken påverkan detta har på miljön i närområdet. 

Hemmesta träsk är en sötvattenslagun till Torsbyfjärden, som har en viktig uppgift att fylla som yngelkammare i Östersjön. I många år har träsket dragits med stora problem med övergödning, som så sent som 2010 ledde till en omfattande fiskdöd i träsket. Sedan dess har situationen förbättrats något, inte minst i samband med satsningarna som gjorts på Hemmesta sjöäng. Nu kan vi dock läsa om omfattande utsläpp av avloppsvatten i träsket.  

Bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden har idag tillsynsansvaret enligt miljöbalken över vattenverksamhet i Värmdö kommun och har därför involverats i samband med bräddningarna. Nu frågar vi dig Lars-Erik Alversjö i egenskap av ordförande för bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden följande:

  • Inom hur lång tid efter att bräddningar i kommunen har gjorts får bygg-, miljö- och hälsoskyddskontoret normalt information om det? Har rapporteringen av bräddningar i Hemmesta träsk avvikit från normal rapportering, om ja på vilket sätt?
  • Vilka åtgärder har tagits av bygg-, miljö- och hälsoskyddskontoret i samband med bräddningarna i Hemmesta träsk?
  • När fick du, respektive nämndens övriga politiker, information om utsläppen av avloppsvatten i Hemmesta träsk?
  • Vilka åtgärder behöver tekniska nämnden göra för att återställa den ekologiska balansen i Hemmesta träsk?
  • Har en utvärdering av den ekologiska statusen i Hemmesta sjöäng gjorts sedan utsläppen i Hemmesta träsk, om ja vad visar den och vilka åtgärder behöver tekniska nämnden vidta för att förbättra statusen?

 

Hanna Thorell och Filip Joelsson

Miljöpartiet de gröna i Värmdö

 

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter