Stärka beståndet av rovfisk i Värmdös vatten!

För att minska övergödningen i Östersjön behöver rovfiskbeståndet öka. Forskning visar att fler rovfiskar leder till minskad övergödning och ett levande hav. Miljöpartiet vill därför se fler åtgärder för att öka antalet rovfiskar i kommunen.

Som skärgårdskommun behöver Värmdö arbeta aktivt med att skydda och utveckla kommunens värdefulla vattenmiljöer. Ett rent och levande hav är viktigt för Värmdöbornas välbefinnande och möjlighet till friluftsliv, för att den biologiska mångfalden ska frodas men också för att locka hit de hundratusen personer som årligen väljer att turista i Värmdö. Som skärgårdskommun har vi också både ett ansvar och möjlighet att genomföra åtgärder som leder till ett renare Östersjön. 

Under förra mandatperioden anlades Hemmesta sjöäng vilket har lett till ett ökat antal rovfiskar i kommunen. Miljöpartiet vill låta förvaltningen utvärdera vilka ytterligare åtgärder som kan tas för att öka rovfiskbeståndet kring Värmdö, så som att skapa ytterligare våtmarker och säkerställa rovfiskarnas reproduktionsområden samt införa tillfälligt fiskeförbud under lekperioden på speciellt känsliga områden. Vi ser biotopskydd och naturvårdsavtal med markägare som bra redskap att arbeta med.   

Under 2017 har omfattande utsläpp av avloppsvatten i Hemmesta träsk gjorts vilket kan ha påverkat fisklivet i Hemmesta sjöäng och vi ser att det är mycket angeläget att säkerställa att vi har ett väl fungerande VA-nät i anslutning till ekologiskt känsliga områden som exempelvis reproduktionsområden för rovfiskar. 

Miljöpartiet yrkar därför;

  • att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan över vilka åtgärder som kan tas för att säkerställa och förbättra rovfiskarnas reproduktionsområden;  
  • att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att införa tillfälligt fiskeförbud på känsliga områden;  
  • att tekniska nämnden får i uppdrag att uppgradera VA-nätet i anslutning till känsliga reproduktionsområden för rovfiskar.

Hanna Thorell och Filip Joelsson

Miljöpartiet de gröna i Värmdö

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: