Havs- och kustplanen är ute för samråd!

Havs- och kustplanen är ute för samråd!

I Värmdö kommuns unika skärgårdsmiljö återfinns betydande kultur-, frilufts- och naturvärden. Dessutom används skärgården för t.ex. sjöfart, yrkesfiske och försvar. Många olika aktörer med skilda intressen gör att trycket kring kustens och havets mark- och vattenområden är stort. En hållbar användning av havet och kusten är av största intresse för en skärgårdskommun som Värmdö.

Då vi ser att anspråken för Sveriges kust- och havsområden ökar ställs högre krav på den fysiska planeringen. Arbetet med havs- och kustplanen har pågått sedan 2019, med paus från slutet av 2020, för att sedan återupptas under andra kvartalet av 2022.

Samhällsbyggnadskontoret har under arbetets gång samlat in kunskap genom utredningar, workshops (b.la. med Skärgårdsrådet) och medborgardialog. Mellan maj och september 2023 kommer havs- och kustplanen ligga ute för samråd, där förslaget på översiktsplan diskuteras med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunens medborgare och övriga intressenter ges även tillfälle att delta i samrådet.

I havs- och kustplanen, som kommer utgöra ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, föreslås fyra övergripande utvecklings principer:

  • Utveckla livskraftiga byar på kommunens kärnöar
  • God tillgänglighet genom effektiv kollektivtrafik och transporter
  • Främja robusta skärgårdsmiljöer
  • Värna den lokala platsidentiteten

Samrådet är ett sätt för oss i Värmdö kommun att på ett inkluderande sätt få fram ett välgrundat beslutsunderlag genom transparens, insyn och möjlighet till påverkan.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter