Värmdö kommun behöver garantera ett säkert VA-nät!

Kommunens utbyggnad av VA är den största miljösatsning som Värmdö kommun gör. För att den ska vara miljövänlig ska det insamlade avloppsvattnet inte släppas ut i naturen.

Nu har dock omfattande bräddningar av avloppsvatten gjorts i Hemmesta träsk under 2017, trots att avloppsvatten inte får bräddas där. Hade bräddningarna gått ut i Torsbyfjärden hade det också varit ett stort problem med tanke på de omfattande mängderna avloppsvatten. Ingen information har nått de boende i området trots att bräddningar även har gjorts under badsäsongen och information har inte heller nått politiken.

Vi i Miljöpartiet lämnade redan i juni in ett initiativ om att förvaltningen skulle redovisa på hur många platser i Värmdö som bräddningar kan ske, hur många gånger de har skett under de senaste fem åren och av vilka anledningar. Vi efterfrågade också en redovisning om vilka åtgärder som ska tas för att undvika framtida bräddningar.

Kort efter att vi lämnat in vårt initiativ har stora mängder avloppsvatten bräddats i Hemmesta träsk och Torsbyfjärden utan att politik eller boende i området har informerats. Det tycker vi i Miljöpartiet är skandal!

Till tekniska nämnden i mars lämnade vi in ett nytt initiativ som Alliansen delvis ställde sig bakom genom att lämna in ett uppdrag som byggde på våra förslag. Förvaltningen fick därmed i uppdrag att ”redogöra för hur många bräddningar som har skett i Värmdö kommun och av underentreprenörer under 2017, av vilken anledning samt vilka åtgärder som vidtagits för att minimera framtida bräddningar” samt att ”framöver informera nämnden om bräddningar som sker senast vid nästkommande nämndsammanträde.”

Till kommunfullmäktige i mars lämnade vi också in interpellationer om Hemmesta träsk till Malin Bellander, ordförande i tekniska nämnden, samt till Lars-Erik Alversjö, ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Se länk till interpellationerna längre ned. De kommer att besvaras vid kommunfullmäktige den 25 april.

Sammanfattningsvis vill vi i Miljöpartiet:

  • Få ett skriftligt svar på de frågor vi ställt redan i juni och därefter i tekniska nämnden i mars om vilka åtgärder som kan tas för att undvika framtida bräddningar i Värmdö. Till tekniska nämnden i april kommer vi få redovisningen om vad som hitintills har gjorts för att undvika bräddningar. Vi vill samtidigt få information om fortsatt svaga och kritiska punkter i VA-nätet samt en handlingsplan på vad mer som behöver göras.
  • Att politiken löpande informeras om framtida bräddningar senast vid nästa nämndtillfälle. Vi är glada över att Alliansen har ställt sig bakom detta förslag.
  • Att åtgärder föreslås på hur den ekologiska balansen i Hemmesta träsk kan återställas.

Länk till interpellation till Malin Bellander:
https://www.mp.se/varmdo/just-nu/interpellation-till-malin-bellander-ord...

Länk till interpellation till Lars-Erik Alversjö:
https://www.mp.se/varmdo/just-nu/interpellation-till-lars-erik-alversjo-...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: